Bompenger har blitt årets store valgkampsak, og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i Oslo (FNB) har følgende som sin første sak i partiprogrammet:

«Dagens bompengeordning bærer preg av å være en skjult beskatning av deler av kommunens borgere. Dette skal ikke få fortsette, og vi går derfor til valg på at bomstasjonene skal fjernes helt.»

Les også: Dette går bompengene til i Oslo

Fremskrittspartiet i Oslo har det samme målet.

Hvis dette blir en realitet, viser beregninger at konsekvensen kan bli at kollektivprisene må økes med opp til 45 prosent.

Vesentlig dyrere kollektivtrafikk

Bompenger er ryggraden av Oslopakke 3, og dekker over halvparten av kostnadene av bypakken. Bompengene i Oslo går i all hovedsak til utbygging av nye sykkelveier og nye kollektivprosjekter som nye trikker og T-bane. Kun 2 prosent av pengene er satt av til veiformål de neste fire årene.

Men bompenger bidrar også med direkte subsidiering av driften av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

I 2018 fikk Ruter totalt 715 millioner bom-kroner, mens tallene i år er 731 millioner. I tillegg er den statlige belønningsordningen på ca 200 millioner nært knyttet til bompengenes eksistens. Totalt er over 900 millioner kroner i spill for Ruters budsjett.

Ifølge Ruter utgjorde Oslopakke 3 og belønningsordningen 10,8 prosent av deres inntekter i fjor.

Hvis bomringen forsvinner, må Ruter skaffe inntekter på andre måter hvis ikke tilbudet skal reduseres. Forutsatt at Oslo og Akershus ikke legger mer penger på bordet, betyr det at billettprisene må økes tilsvarende.

Rundt regnet betyr det at billettinntektene må opp 25 prosent. Om alle typer billetter justeres like mye, vil det føre til at 30-dagersbilletten går opp fra 750 til 940 kroner.

Vil i praksis bli enda dyrere

Det å øke billettprisene skjer derimot ikke uten bieffekter. Ved hjelp av en modell konsulentselskapet Urbanet Analyse benyttet i Oslo for 2017, har de for Nettavisen regnet på hva konsekvensen av 25 prosent dyrere billetter vil bli.

- Den direkte effekten av økte takster gir ca 8 prosent færre kollektivreiser og ytterligere inntektstap. Inklusiv denne multiplikatoreffekten vil det totalt sett gi nesten 13 prosent færre kollektivreiser hvis kollektivtrafikantene skal dekke hele inntektsbortfallet, sier daglig leder Bård Nordheim i Urbanet Analyse til Nettavisen.

- Betyr det at hvis man øker bilettprisen med 25 prosent, vil inntektene bare øke med litt over halvparten på grunn av redusert etterspørsel, og at man må øke prisene enda mer for å hente inn inntektsbortfallet?

- Ja, det stemmer, det blir et sted mellom 35 og 45 prosent takstøkning for å kompensere for ytterligere inntektsborfall, sier Norheim.

Det vil gi en pris på månedsbilletten på mellom 1000 og 1100 kroner.

Han understreker at en så stor takstøkningen som vi her snakker om vil øke usikkerheten i anslagene.

- Det må understrekes at dette er basert på gjennomsnittlig prisfølsomhet. Den er lavere i rush og høyere utenfor rush. Det betyr at prisøkningen kan være mer målrettet, men som helhet gir det et godt bilde av effektene, sier han.

Byråd Berg: - Ekstremt usosialt

Oslos samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) sier til Nettavisen at hun er ekstremt kritisk til forslagene om å fjerne bomringen:

- Å fjerne bomringen er ekstremt usosialt og vil ødelegge mye av den positive utviklingen vi har sett i Oslo de siste årene. Det vil føre til et dyrere kollektivtilbud for folk flest, mer trafikk og forurensning, og full stopp i viktige kollektivprosjekter som nye trikker, Fornebubanen og viktig vedlikehold av T-banen. De som vil rammes hardest hvis Frp- og bompengelista får det som de vil, er folk med dårlig råd som er helt avhengig av buss, t-bane og trikk for å komme seg til jobb og fritidsaktiviteter, sier hun.

- Tilbakemeldingene vi får fra folk vi snakker med rundt om i gatene og på husbesøk, er at mange er fornøyd med at byluften blir renere, skole- og sykkelveiene blir tryggere, og kollektivtilbudet bedre og billigere. Derfor er det mye som står på spill i valget om seks uker. Skal vi fortsette å arbeidet med å gjøre Oslo til en levende by for mennesker og miljø, eller skal vi reversere den positive utviklingen og legge til rette for mer bilkjøring og forurensning.

Hun understreker at i tillegg til konsekvensene det får for den daglige driften, vil det å fjerne bompenger få flere følger: Full stans i kjøpet av nye trikker som skal settes i drift fra 2021, utbyggingen av Fornebubanen må skrotes og stans i mye av byggingen av sykkelveier.

Frp-topp: - Vi går til valg på å ikke øke prisene

Aina Stenersen er Frps førstekandidat i Oslo, og hun sier at deres forslag ikke skal føre til høyere billettpriser:

- Det ikke slik at inntektsbortfallet automatisk må tas på billettprisene, man må jo se budsjettet under ett. Oslo kommune har et rekordstort budsjett på hele 73 milliarder kroner. Det er et stort handlingsrom i Oslo. Ruter kan tilføres mer penger fra kommunebudsjettet for å kompensere for inntektsbortfallet, sier Stenersen til Nettavisen.

- Oslo Frp går til valg på å på sikt fjerne bomringene helt, og setter som krav for å gå inn i et borgerlig byråd betydelig gjennomslag for å redusere bompengebelastningen for innbyggerne i Oslo. Effekten av dette er at hverdagen til innbyggerne som er avhengig av bilen kan gå opp, et mer rettferdig fordelingssystem, bilister betaler allerede for bruk av bil og veier allerede, og at for eksempel kommunen innser at de selv må bidra med mer midler til Oslopakke 3. Jeg forstår godt at folk reagerer på over 80 bomstasjoner i Oslo, og at reagerer på at man må betale uavhengig av inntekt, sier Stenersen.

- Når det gjelder prisene på månedskort, og enkeltbilletter har dette økt under byrådet, samtidig som bompengene har økt, og at EL-bilene også må betale i bomringen, så nå presser byrådet innbyggerne allerede for alt de kan. Det er også viktig å huske på at resultatet av effektiviseringen av Sporveien under det borgerlige byrådet ga årlige besvarelser på ca. 500 millioner kroner, som er penger som penger kollektivtrafikken fikk beholde, sier Stenersen.