ULLEVÅL (Nettavisen): Oslos plan for et nytt sykkelveinett får store lokale konsekvenser, nå også utenfor indre by. I en liten gate 15-20 minutters sykling fra Oslo sentrum har kommunen planlagt en «tilrettelegging for blandet trafikk».

Eventyrveien er en rolig 460 meter lang vei med 30-sone som strekker seg fra Sognsveien, like ved Ullevål stadion, til universitetsområdet på Blindern. Her skal alle parkeringsplasser i gaten vike for en ny sykkeltrasé som inngår i Oslos planlagte sykkelveinett.

Begrunnelsen er å skape tryggere forhold for syklister og fotgjengere. Men beboerne protesterer kraftig og mener planene vil få stikk motsatt virkning.

- Det var et overgrep, og ganske fortvilende, sier Eva Simonsen (74) til Nettavisen.

Hun forteller Nettavisen at hun og mannen Lars Haavik (76) ikke fikk noe varsel om endringen, men hørte om det via bekjente. De er mektig provosert over både endringen og prosessen (se hele videointervjuet med de to over).

- Vi kunne ikke tro at dette var sant. Det kom helt ut av det blå. Så det var et stort sjokk, sier Simonsen.

- En hån mot vår helse og livssituasjon

Ekteparet er blant de mange beboerne som har reagert kraftig på kommunens sykkelplaner. Eventyrveien har boliger på begge sider, og i mange av leilighetene, som er en del av den vernede Ullevål Hageby, er det ingen mulighet for parkering på de private tomtene.

- Argumenter om at vi kan sykle, er en hån mot vår helse og vår livssituasjon, skriver Eva Simonsen (74) i sin klage til kommunen.

Hun beskriver tapet av en parkeringsmulighet i gaten som alvorlig. Overfor Nettavisen forklarer hun at hverdagen med stadige legebesøk, innkjøp og andre daglige behov blir nesten umulig om ekteparet i tillegg må parkere langt unna og kjøre mye rundt på leting etter et sted å sette fra seg bilen.

- Det har også vært en rotete og amatørmessig saksbehandling, legger ektefellen Lars Haavik til.

Les også: Skal sikre parkering - har fjernet over tusen parkeringsplasser: - Jeg blir helt matt

- Det er ganske hårreisende!

Nettavisen har gått gjennom flere titall klager om saken til Bymiljøetaten. Mange av beboerne hevder at å fjerne parkeringsplassene vil føre til økt fart fra både syklister og biler.

Eva Simonsen påpeker overfor Nettavisen at syklene nå kommer stadig fortere gjennom gaten, at kombinasjonen av elsparkesykler, sykler og elsykler i høyere fart på ingen måte gir økt trygghet for andre trafikanter.

- Politikerne luller seg inn en sånn dansk forestilling om rolig sykling med blomster i kurven. Men mange av syklene er motorisert. De kommer i høy fart!

Oppfatningen støttes av mange beboere.

- Allerede per i dag er det tett og rask sykkeltrafikk gjennom Eventyrveien. Egne og andre naboers opplevelser bekrefter at mange sykler/elsykler holder en meget høy fart, og det oppstår stadig farlige situasjoner, når beboere inkl eldre og små barn, må passe seg for å ikke bli påkjørt, skriver en beboer i sin klage til kommunen.

Les også: Nabogata er full av ledige parkeringplasser Øyvind ikke får lov til å søke om

Selv blant dem som ikke kjører bil, men selv bare sykler, er det protester:

- Jeg har ikke selv bil, sykler ofte, men kan likevel ikke se poenget med at denne veien er den som skal prioriteres for sykkelvei!! Dette er ganske hårreisende i et område hvor de aller fleste ikke har andre parkeringsmuligheter enn gateparkering. Man sykler og går trygt i Eventyrveien allerede, skriver en beboer til kommunen.

- Strekningen er ikke sikker nok

I hele området mellom Ullevål og Blindern ble det innført beboerparkering i 2018.

Fra før går et rødmerket sykkelfelt nesten parallelt. Det tar omtrent tre minutter å nå universitetet fra der Eventyrveien starter om man følger sykkelfeltet langs Sognsveien og tar til høyre i krysset ved John Colletts Plass.

Å sykle gjennom kommunens planlagte trasé i Eventyrveien tar i dag litt lenger tid fordi man må holde lavere fart. Men den eksisterende traseen, som dels går langs samme vei som trikken, er ikke trygg nok for syklister, ifølge Mari Svolsbru, seksjonsleder i Bymiljøetaten.

- Mange av beboerne mener at å fjerne p-plassene i gata fører til økt trafikk og høyere fart fra både syklister og biler. Hvilket faglig grunnlag har dere for at parkerte biler skaper utrygge trafikkforhold i en boliggate med 30-sone?

- Vi har mye erfaring med tilsvarende prosjekter andre steder og gjennomførte tiltak som likner på dette. Et åpnere gateløp gir bedre sikt og fremkommelighet. Det er hva vi prøver å oppnå. Men det er litt uforutsigbart om det blir høyere fart eller ikke, vi har erfart begge deler, sier Svolsbru.

Hun opplyser at etaten måler fart i etterkant for å se om det er behov for fartsdemping.

- Om en gate kan få mer trafikk, avhenger mye av gatas rolle i veinettet og om endringene som gjøres gir en mer intuitiv trasé for bilistene. Dette er også noe vi kan følge opp i etterkant, sier hun.

Les også: Her bryter Oslo kommune sin egen parkeringsregel

- Kan være uheldig for noen

- Hvorfor har dere ikke varslet beboerne og gitt dem anledning til å uttale seg?

- Det kan være noen beboere som ønsker et varsel og ikke har fått det. Vi har et system der vi sender ut basert på et adresseregister, og det er alltid noen som havner utenfor registrene. Det er selvfølgelig uheldig når noen ikke får beskjed, sier Mari Svolsbru.

- I et brev undertegnet av 30 beboere skriver Ullevål Haveby Vel: «Vi er skuffet over at kommunen hverken har tatt kontakt med vel-foreningen eller de berørte beboerne i forbindelse med planene om å etablere en sykkelvei i Eventyrveien.» Hvorfor har dere ikke gjort det?

- Høringsrunden er nettopp ferdig nå, og da følger vi en plan for besvarelser etter det. Alle skal få svar.

- Denne planen skaper problemer for minst 50 beboere som nå må lete etter parkeringsplass i nabogater hvor det er trangt om plassen fra før. Noen av naboene vurderer å flytte på grunn av dette. Hvorfor er dette en riktig prioritering?

- Det er et politisk spørsmål. Det er bestemt at sykkel og gange skal prioriteres foran gateparkering.

- Jeg har snakket med beboere som er totalt avhengige av å ha tilgang til bil nær seg. Hva har du å si til dem og andre med utfordringer som krever enkel tilgang til bilen?

- Vi blir nødt til å se på alle innspillene vi har mottatt om parkering. Vårt arbeid er å tilrettelegge best mulig innenfor de rammevilkårene vi har. Noen ganger får det uheldige konsekvenser for noen.

- Ikke et en til en-forhold

- Hvor synes dere beboerne som nå mister p-plassen i gata skal parkere?

- Det er ikke et en til en-forhold mellom boliger og tilgang på gateparkering i Oslo. Parkering er et av flere gatebruksområder, og det kan oppstå motstridende interesser.

- Det ble innført beboerparkering i denne gata i 2018. Ble naboene da fortalt at plassene ville forsvinne to år senere? Sykkelplanen var jo vedtatt?

- Gjennomføringen av strakstiltak for sykkel på sykkelveinettet planlegges løpende. Det var ikke avklart per 2018 at dette arbeidet skulle starte i 2020. Beboerparkering garanterer ikke ledig plass rett utenfor døren, men gir rett til å benytte parkering innenfor sonen man bor i, sier Svolsbru.

- Forstår du at folk blir provosert?

- Jeg kan forstå at noen blir provosert, ja.

- Har noen av beboerne etterspurt at dere fjerner parkeringen?

- Det vet jeg ikke, men dette handler om et større sykkelveinett og en kobling mellom målpunkter i dette. Vi ser at det her oppstår et trafikksikkerhetsproblem med trang og dårlig sikt når det er møtende trafikk.

- Mange har nå elsykkel, og mange av beboerne mener at det dere gjør vil føre til at syklistene får høyere fart, mens parkerte biler gir senket fart?

- Nå har elsykler en maksfart 25 km/t, det utgjør ikke en fare. Det stemmer nok at parkerte biler senker farten, men det gir også dårlig sikt, sier seksjonssjefen i Bymiljøetaten.

Les også: Ga beboerne kjemperegning - så ble p-plassene fjernet: - Sånn burde vi ikke holde på i denne byen

- En fortvilende situasjon

Arbeidene med å lage traseen og gjerne parkeringsplassene er utsatt fra okotber og en ny startdato er ikke satt ennå. Men det er ikke på grunn av protester fra naboene:

- Vi har ikke en oppstartsdato ennå. Et av innspillene gjelder tegningen på krysset, og omhandler å bedre ivareta kulturminneverdier. Dette må vi utarbeide ferdig i samarbeid med Byantikvaren, før vi kan starte, sier seksjonslederen i Bymiljøetaten.

Eva Simonsen og mannen er oppgitt over planene. Blir planene gjennomført, skaper det store problemer, fastholder hun.

- Jeg vet ikke hvordan vi skal klare dette uten bilen i nærheten. Vi følger oss avskåret, og jeg synes det er ekstremt arrogant å forestille seg at vi skal sykle. Det er en helt fortvilende situasjon. Når de fjerner bilene, skaper de en fartsbane for gjennomfartstrafikk.