I 2018 flyttet Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) inn i et rødmalt hus ved Sognsvann i Oslo. I alt er det tre bygninger på den gamle husmannsplassen kalt Søndre Sandås.

Tre år etter innflyttingen er 120 parkeringsplasser ved siden av huset fjernet og erstattet av et parkområde med stier, busker og små furutrær - rett foran skogen. Å gjøre om parkeringsplassen til en «grønn adkomst» ved Søndre Sandås har så langt kostet Oslo kommune drøyt 6 millioner kroner .

For å holde til her betaler NOA 5000 kroner - i året.

Leiekontrakten, som tidligere er omtalt i Nordre Aker Budstikke, er foreløpig på fem år. Men NOA ønsker en 40-årig kontrakt på betingelser som kommunen så langt ikke har godkjent (mer om dette lenger ned). Saken skal behandles politisk før den avgjøres endelig.

Les også: Kommunen kutter i snømåking og bygger park foran skogen

Endringen av området likner påfallende på hva Naturvernforbundet helt siden 2012 har ønsket seg av de politiske myndighetene i byen - det framgår av omfattende kommunikasjon mellom forbundet og kommunen som Nettavisen har fått innsyn i.

I et brev til daværende byråd Hanna Marcussen (MDG) i april 2016 skrev for eksempel daværende NOA-styreleder Gjermund Andersen:

«For å komme i kontakt med flest mulig av de forbipasserende vil NOA sette opp og vedlikeholde informasjonstavler, og vi håper å kunne tilby sykkelparkering under tak og ladestasjon for el-sykler. Vi vil også invitere de andre naturvern- og friluftslivsorganisasjonene til å drive informasjonsarbeid på stedet.»

Så langt består tjenestetilbudet av en informasjonstavle.

Kunne få kjøpe - takket nei

- For NOA har det ikke vært ideelt å være en øy på en parkeringsplass, det er jo ikke en ideell grønn adkomst for Naturvernforbundet. Så vi legger ikke skjul på at dette er bra, sier nåværende styreleder Nikolai Norman i NOA til Nettavisen.

Han sikter da til den «grønne adkomsten» som daværende miljøbyråd Lan Marie Berg fortalte begeistret om i 2020, og som lå mer eller mindre ferdig anlagt våren 2021, med gangsti, busker og småtrær der det før var parkeringplass for 120 biler.

Byggene som utgjør Søndre Sandås kunne vært i Naturvernforbundets eie, om de selv hadde villet det. NOA hadde vært interessert i å kjøpe bygningene etter at Oslo bystyre vedtok å selge dem i 2012, og i 2015 ble de klargjort for salg. Men taksten på 6,3 millioner kroner var for høy, syntes NOA den gangen, og dessuten hadde NOA flere planer for området:

«Det fremkommer i brevet at Naturvernforbundet ønsker en større forandring av deler av parkeringsområdet rundt Søndre Sandås og en lavere pris», skrev eiendoms- og byfornyelsesetaten i et brev til Byrådsavdelingen for byutvikling i februar 2015, etter at NOA avslo tilbudet.

Les også: Kollektivprisene øker i Oslo neste år: - Skuffende lave ambisjoner

Gikk ned 155.000 i husleie

I et brev fra NOA til daværende byrådsleder Stian Berger Røssland, der NOA begrunnet avslaget, framkommer en innstendig oppfordring til kommunen:

«Fra NOAs side er det ikke aktuelt å kjøpe Søndre Sandås dersom visjonen om «Markaporten» ikke lar seg realisere. For en naturvernorganisasjon å ha et kontor midt ute på en diger, asfaltert parkeringsplass passer dårlig med foreningens idealer. Med et grønt område mot vest, der det kunne drives nyttig informasjonsarbeid rettet mot byens befolkning, ville saken vært annerledes», skrev daværende NOA-styreleder Gjermund Andersen i begrunnelsen for at NOA syntes 6,3 millioner kroner var en for stiv pris.

Til tross for bystyrets vedtak om salg i 2012, forble bygningene i kommunens eie etter at NOA takket nei til å kjøpe. I 2018 flyttet NOA likevel inn, på en leiekontrakt som aldri ble utlyst eksternt og med en årlig leiepris på 5000 kroner. Og området vest for plassen ble grønt.

NOA betaler nå 155.000 kroner mindre enn foreningen betalte for det forrige lokalet den leide - på Vøienvolden gård ved Sagene.

- Uforsvarlig

Men NOA er heller ikke fornøyd med den gjeldende kontrakten, som utgår i 2023.

For at NOA skal kunne etablere sin «markaport» mener organisasjonen at det trengs en 40-årig leieavtale. Bygningene må nemlig moderniseres kraftig, og organisasjonen mener det ikke er mulig å foreta disse investeringene uten mer langsiktig avtale.

Det foreligger et utkast til en avtale, men med seks måneders oppsigelsestid fra kommunens side. Det er NOAs styreleder Nikolai Norman lite tilfreds med:

- Kommunen har sagt at ved strategiske grunner kan avtalen sies opp med seks måneders varsel. Det gjør det etter vår mening uforsvarlig å investere de beløpene det er snakk om, sier Norman til Nettavisen.

Styrelederen viser til en lignende avtale som Den norske turistforening (DNT) har inngått for en av sine hytter i Oslo, uten tilsvarende oppsigelsestid.

Ifølge Norman kreves investeringer for flere millioner kroner for å gjøre lokalene tidsmessige:

- Tidsbestemt utleie blir en illusjon hvis den ene part kan avvikle leieforholdet på seks måneders varsel. Forutsetningen her vår side er at det skal gjøres betydelige investeringer. Da kan ikke tidshorisonten være opp til den ene part å torpedere, sier NOAs styreleder.

Les også: MDG vil skrote alle motorveier i Oslo: - Umulig å ta seriøst

- Dumt og lite gjennomsiktig

- Dette føyer seg inn i rekken av uryddige løsninger på ting som har med marka å gjøre. Dette er helt unødvendig, på linje med hva som skjedde med grønn adkomst, og med inngjerdingen i enden av Sognsvann, som det ikke en gang var et vedtak bak. Stedet burde vært leid ut til normal pris etter anbudsrunde etter et bystyrevedtak.

Det sier Bjørn Revil. Foruten å være bystyrerepresentant for FNB (Foreningen Nei til Bompenger) er Revil forfatter av flere bøker om Oslo-marka.

- Jeg reagerer også på at NOA har støttet byrådet i mange saker, og så får de leie til en veldig billig penge. Det virker dumt og lite gjennomsiktig.

- Nå krever NOA krever 40-årig leieavtale for å ha langsiktighet til å investere i sin markaport. Bør kommunen gi dem det?

- Jeg må se sakspapirene. Men utleie av gården må gjøres etter en normal anbudsrunde. NOA kan ikke få spesielle fordeler i forhold til andre.

Revil synes ikke det er et holdbart politisk argument at NOA har snakket med kommunen om sine planer i mange år:

- Kommunen taper masse penger på dette, for stedet er verdt veldig mye mer. At de har hatt dialog holder ikke i det hele tatt som argument for å unngå vanlige prosedyrer.

- Det er noe uavklart med denne saken

Hvordan det har skjedd at kommunen trosset sitt eget vedtak og ikke solgte husene, er stadig noe uklart. Den nye miljøbyråden, Sirin Stav (MDG), gir oss denne forklaringen:

- Den gang lå saken under byråden for byutvikling, og Eiendoms- og byfornyelsesetaten tilbød NOA å kjøpe bygningene, men det ønsket ikke NOA, sier Stav.

Hun peker på at det borgerlige byrådet ble bedt om å vurdere alternative løsninger:

- Også Høyre har i sin tid jobbet for at NOA skulle få disponere bygningene på Søndre Sandås. De gikk bort fra salg. Så det har vært et ønske fra vekslende byråd at NOA skal ha tilhold her. Jeg har ikke tatt stilling til saken enda.

NOA fikk leie husene uten at utleien ble utlyst. Lokalavisen Nordre Aker Budstikke, som har fulgt denne saken tett, har avdekket at Bymiljøetatens fagavdeling var imot dette, og mente at det kunne være udemokratisk og ugjennomsiktig ikke å lyse ut kontrakten. Avisen skriver også at kommunen har avvist å gi innsyn i dokumenter som er avgjørende for å få fram hva som egentlig har skjedd.

- Det virker som mye har skjedd i lukkede møter mellom administrasjon, ulike byråder og representanter for NOA. At byrådet ikke vil gi media innsyn i viktige dokumenter som forklarer hvem som har tatt ulike avgjørelser, og hvorfor, gjør at det er noe uavklart med hele denne saken, sier Anne Haabeth Rygg, gruppeleder i Høyres bystyregruppe i Oslo.

- Ikke en uvanlig avtale

Ifølge Sirin Stav (MDG) er det ganske vanlig at slike utleieavtaler ikke utlyses:

- Det er varierende praksis for dette i kommunen. Det skjer at slike ting ikke blir utlyst, for eksempel om bystyret vedtar det. Kommunen har over lang tid hatt en dialog med denne aktøren, og det er bakteppet for ønsket om å få på plass en løsning, sier Stav til Nettavisen.

Men NOAs ønsker for Søndre Sandås kan hun ikke uten videre innfri:

-Det er bystyret som må beslutte inngåelse av avtale, etter eventuell innstilling fra byrådet. Men saken er under forberedelse og jeg har ikke tatt stilling til den ennå.

- NOA opplyser til Nettavisen at de ikke kan tilby tjenestene som er lovet som en del av «markaporten» før de har fått en langsiktig leieavtale. Var byrådet kjent med dette kravet da NOA fikk tilbudet om å leie stedet for 5000 kroner i året?

- Jeg var ikke byråd på dette tidspunktet og har ikke tatt stilling til saken. Men det er ingen hemmelighet at NOA har jobbet for en langsiktig løsning.

Det er ikke uvanlig at hus og hytter i skog og mark leies ut til symbolsk pris, forklarer byråden.

- Bystyret har vedtatt at festeavgiften for den typen leieavtaler som dette kan sammenlignes med, skal være 5000 kroner i året. Det finnes tilsvarende avtaler for eksempel for DNT Oslo og Omegn om lokaler på Gressholmen.

Les også: Raser mot byrådet som vil kreve betaling for privat parkering: - Skremmende

- Det skjer stadig at kommunen ikke lyser ut

At Søndre Sandås aldri ble utlyst eksternt forklarer Sirin Stav med at det lenge har pågått samtaler om bruken av stedet.

- Det har vært dialog her mellom NOA og kommunen om dette lenge. I påvente av en eventuell langsiktig leieavtale inngikk man en derfor en 5-årig leieavtale i 2019 – Bymiljøetaten ble bedt om dette i tråd med etatens fullmakt. Dialogen med NOA var først om mulig salg og så om leie, og at dette ikke ble lyst ut skyldes nettopp at byråd av ulik farge har hatt dialog med NOA om dette stedet i mange år.

- Er det vanlig praksis i Oslo kommune at en slik leieavtale kommer i stand uten at det skjer gjennom en ekstern utlysning?

- Min oppfatning er at kommunen i økende grad tar i bruk utlysning. Men det hender stadig vekk at bystyret fatter andre vedtak, for eksempel på Håøya, som Høyre foreslo å ikke lyse ut.

Stav sikter til at byrådet inngikk i sommer en avtale med KFUK-KFUM om vederlagsfri disponering av forfalne leirbygninger på Håøya i inntil 40 år.

Naturvernforbundet gikk med om lag fem millioner kroner i overskudd i 2019 og 2020, og fikk 31 millioner kroner i offentlig tilskudd i 2020. Tidligere betalte NOA 160.000 kroner i året for et lokale på Vøienvolden Gård.

- Er det vanlig praksis å gi en frivillig organisasjon med en økonomi sterkt subsidiert av offentlige midler så gunstige betingelser som hva NOA får ved Søndre Sandås?

- Dette er ikke selve Naturvernforbundet, men NOA, som må regnes som en egen organisasjon. Det er en rekke ulike ideelle formål som støttes på denne måten. Man kan jo tilrettelegge for friluftsliv på linje med at man støtter idretten.

Bymiljøetaten skrev i sin faglige vurdering at vanlig kommunal praksis er å utlyse ledige kommunale bygninger eksternt, og mente at utleien til NOA kunne være i strid med reglene for offentlig støtte. En slik tildeling ville kunne oppfattes som «udemokratisk og ugjennomsiktig», skrev etaten i sin faglige vurdering. Stav kommenterer dette slik:

- Det er varierende praksis for dette i kommunen. Det skjer stadig at bystyret ikke utlyser. Kommunen har over lang tid hatt en dialog med denne aktøren, og det er bakteppet for ønsket om å få på plass en løsning.

- Vi må investere millionbeløp

Styreleder Nikolai Norman i NOA påpeker at det var Høyres Stian Berger Røssland som var byrådsleder da NOA fremmet sin ønske om en «markaport», og avviser spekulasjoner om at det skal ha foregått samtaler «på bakrommet» mellom MDG og NOA.

Det har vært hyppig kontakt om bruksformålet med byrådet både før og etter det politiske skiftet fra 2015, understreker Norman, som nå er han mest opptatt av å få mulighet til å oppgradere eiendommen.

- Utkastet til en leieavtale må ta hensyn til dette. Vi må blant annet oppgradere ventilasjon og ta kostnader med tilkobling til offentlig kloakk, ombygging av bad, handikap-atkomst. Dette utgjør mange hundre tusen kroner til sammen, og vi kan ikke låne opp de nødvendige beløpene for å gjøre dette uten en langsiktig kontrakt.

Den gjeldende avtalen med kommunen utløper i 2023. I tillegg til å utbedre kontorlokalene ønsker NOA å utvikle låven til et møtelokale som også kan benyttes av andre markaorganisasjoner, forteller Norman.

- Dette utgjør millionbeløp til sammen, sier styrelederen.

Les også: Kunne endret Norge: Disse tallene kommer 12 dager for sent for MDG

- Dette må vi til bunns i

I et brev fra NOA til byråden fra 2016 anslås kostnadene for å oppgradere Søndre Sandås til rundt 2,5 millioner kroner totalt, inkludert kommunens tilkobling til vann og kloakk.

At NOA på noen måte skulle være med på finansiere den «grønne adkomsten» som forbundet tidligere har satt som forutsetning for å etablere sin «markaport», avviser Nikolai Norman bestemt:

- Det har aldri vært et tema. Det er jo utenfor vårt leieareal.

Høyres Anne Haabeth Rygg håper nå på en snarlig avklaring om hva som har skjedd og skal skje med husmannsplassen ved Sognsvann:

- Nå ser jeg frem til at leieavtalen kommer til behandling i bystyret, for da vil vi få mulighet til å komme til bunns i hvorfor eiendommen ikke har blitt solgt, og hvorfor kommunen endte opp med å ta regninga for bygging av en park i skogkanten ved Sognsvann, sier hun.