- Kundene ringer og spør hvor jeg har blitt av, sier Sangedal, som i 35 år har solgt fersk fisk fra båten sin i Østervåg-kaien i Stavanger.

Sangedal er et ansikt mange i Stavanger gjenkjenner og hilser på, enten de skal kjøpe reker eller ikke. Folk kjører fra Jæren og fra Sandnes for å kjøpe sjømat fra 65-åringen, som er en av flere fiskere i Stavanger som driver kaisalg av morgentimenes fangst.

Men nå kan salget snart ta slutt. Sangedal sliter med inntektene etter at kaifiskerne ble pålagt å bruke sorteringsrist i rekefisket.

- Realiteten er at jeg får færre reker og fisk. Kundene vil miste kaiselgerne, og kulturen for kaisalg vil forsvinne fra Stavanger, sier Sangedal.

Les også: 20.000 av Gunvalds kollegaer i Posten er borte: - Det er tøft når jobben du har forsvinner

Oslo-fiskerne får dispensasjon på grunn av kultur

Sorteringsrist, eller rekerist, er et tiltak for å verne om kysttorsken, som effektivt blir selektert ut fordi de er større enn spilene i risten. Fra 1. januar ble rekefiskerne i Sør-Norge nødt til å benytte seg av rekeristen for å kunne fiske innenfor fire nautiske mil fra land. Med rekeristen mister veteranen Sangedal rundt 30 prosent av rekene, samt mye kreps og småfisk som han er avhengig av for å få økonomien til å gå rundt.

- Jeg mister mye stor fisk som er lovlig å fiske. Før kunne jeg få lyr, hyse, litt torsk og litt flyndre. Nå sitter jeg som er heltidsfisker uten særlig fangst, samtidig som jeg ser tyske turister dra opp fisk etter fisk i båten ved siden av. Det er klart jeg er fortvilet, sier Sangedal.

Annet enn at store deler av fangsten og driftsgrunnlaget til Sangedal er borte, plager det 65-åringen at vestlendingene blir tvunget til å bruke rekerist, mens kaiselgerne på Østlandet slipper unna. Begrunnelsen? Kulturen for kaisalg i Oslofjorden må ivaretas.

- Det er helt forkastelig, sier Sangedal, som understreker at han ikke ønsker å ødelegge for kaisalget i Oslo - men at det er et mysterium at det kun er kystkulturen på Østlandet som skal skånes.

I reglementet om påbud om bruk av sorteringsrist, står det at Fiskeridirektoratets regionskontor kan gi dispensasjon i Skagerrak innenfor grunnlinjen fra Telemark til svenskegrensen. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) bekrefter til Nettavisen Økonomi at hensynet til kulturen i Oslofjorden ligger til grunn for dispensasjonen.

- Denne dispensasjonsadgangen ble innført for å ivareta kaisalg som omsetningsform i Oslofjord-området for noen få fartøy som har basert driften på salg «over ripen». Kaisalg er en del av vår kulturarv, skriver Nesvik i en e-post.

Fiskeriministeren skriver videre at departementet har mottatt Sangedals oppfordring til å endre regelverket, og at hans sak nå ligger til behandling.

65 år gamle Sangedal skrev til departementet i mai, men har fortsatt ikke fått svar på hvorfor Oslo-fiskerne får fiske som før, mens han må bruke rekerist.

- Ministeren unngår spørsmålet. Vet Nesvik hvor lang kultur det har vært for kaisalg i Stavanger, spør Sangedal.

Les mer: På grunn av egne regler i staten må Arne (70) slutte i jobben

Hvor lenge har fiskere drevet kaisalg i Oslo og Stavanger?

Nettavisen Økonomi har forsøkt å få tidfestet hvor lenge fiskere i Stavanger har drevet med kaisalg - uten hell. Svaret til maritim historiker Harald Hamre, tidligere konservator ved Stavanger Sjøfartsmuseum og Stavanger museum, er «alltid».

- Fiskere i Stavanger har alltid drevet med kaisalg. Jeg har vanskelig for å tro at denne kulturen har stått sterkere i Oslo eller at man har drevet med salg av fisk på kaien lengre der, sier Hamre.

- Hva tror du, da? Hvor lenge har fiskere drevet med kaisalg i Stavanger?

- Det vet jeg ikke. Helt siden den første fiskeren i Stavanger fikk et overskudd av fisk, vil jeg tro. Om det var en byttehandel eller penger involvert, det kan jeg ikke svare på, sier Hamre.

Anders Haaland, seniorrådgiver ved Museum Vest, har skrevet bind 3 av Stavanger bys historie - «Industribyen 1890-1965». Han er klar på at alle kystbyer i Norge, inkludert Stavanger, startet med salg av fisk på kaien for lang tid tilbake. Men Oslo har vært i en særstilling hva gjelder kaisalg, ifølge Haaland.

- Johan Hjort designet den første reketrålen på slutten av 1800-tallet, og i løpet av få år var det mange reketrålere i Oslofjorden. Forbrukermarkedet og omsetningen av fersk fisk og reker i Oslo har historisk vært mye større enn i Stavanger og Bergen, sier Haaland.

Konservator Anne Tove Austbø ved Stavanger Maritime Museum sier til Nettavisen Økonomi at hun finner kilder som viser salg av fisk fra kai i byen fra tidlig på 1800-tallet.

- Salget har foregått på mange ulike steder i sentrum, men siden da, og sannsynligvis før, har det vært omsetning av fisk fra båt og på kai i Stavanger, sier Austbø, som også er redaktør for Stavanger byleksikon.

Fiskerlaget bekymret

I tillegg til Sangedals oppfordring til ministeren, har også Norges Fiskarlag, fagforeningen for norske yrkesfiskere, lagt press på fiskerimyndighetene. I et brev til Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet, ber Fiskarlaget om dispensasjon for de minste båtene sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak. De er bekymret for at rekefiskere som Oddvar Sangedal gir opp:

«Fiskarlaget er bekymret for at dersom det ikke utvises en viss smidighet i dette spørsmålet, er det en stor fare for at mange mindre kystrekefiskere gir opp sitt tradisjonelle rekefiske, som igjen fører til tap av en kultur og næring på kysten som også har viktige ringvirkninger på land», skriver leder Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget.

65 år gamle Sangedal sier han økonomisk allerede har fått året ødelagt, ettersom han ikke har fisket aktivt mens prisene på reker har vært høyest. Nå går han inn i en tid med uvisshet mens han venter på svar fra departementet.

- Det er klart at vi som er fiskere føler oss som en viktig del av bybildet. Folk kommer langveisfra for å handle hos meg, og det er ferske varer de får servert. Det hadde vært synd om vi kaifiskere forsvant, sier Sangedal.

Les mer: Cecilie lærte om aksjefond som 8-åring - nå vil hun slå gjennom i mannsdominert bransje