Et flertall av bystyremedlemmene har ikke lengre tillit til Berg etter en kostnadssprekk på 5,2 milliarder i utbyggingen av reservevann for kommunen.

Les også: Raymond Johansen: – Min ambisjon er å danne et nytt byråd utgått fra Arbeiderpartiet, SV og MDG

Kostnaden har økt fra 12,5 til 17,7 milliarder, og Berg ble informert om kostnadssprekken ved fem anledninger før hun informerte bystyret.

Men tre ganger fikk Berg rapporter på bordet fra konsulentselskapene Multiconsult og COWI som anslo at en annen byggeteknikk ville spart kommunen store penger.

Les mer: Berg uaktuell i nytt byråd: Nå vil hun endre verden for alltid

Disse rapportene blir liggende i skuffen. Oslo har valgt tunnelboremaskin i stedet for å sprenge seg gjennom fjellet til Holsfjorden, som blir den nye reservevannkilden.

Den første sprengavlen ble fyrt av i februar, to måneder før bystyret fikk vite om kostnadssprekken. I praksis er det dermed for sent å snu, og det er nå flertall for å fortsette prosjektet.

Se Oslo bystyres behandling av mistillitsforslaget mot Lan Marie Berg direkte her.

Kostbart og risikabelt

I en rapport levert 7. november 2017 skriver Multiconsult at tradisjonell sprengning for hele strekningen vil «medføre betydelig lavere kostnader enn TBM‐metoden».

TBM står for tunnelboremaskin.

MDG har forklart at budsjettsprekken til dels skyldes økte markedspriser for bruken av slike tunnelboremaskiner.

Rapporten slår også fast at TBM vil gi seks måneder kortere byggetid enn sprengning, men at begge metoder vil være innenfor prosjektplanen.

Det er uvisst hvorfor Oslo valgte tunnelboremaskin for hele tunnelarbeidet, men tidsaspektet har vært viktig for kommunen. Mattilsynet har gitt Oslo til 2028 med å få på plass en reservevannforsyning. Et prosjekt som har ligget på kommunens bord siden 1960-tallet.

Videre skriver Multiconsult at «TBM for hele strekningen vurderes som kostbart og med store usikkerheter og anbefales ikke».

De konkluderer at man bør går videre med et forprosjektet som legger konvensjonell sprengning til grunn for arbeidet.

Lengre ned: Etatsdirektøren i Vann- og avløpsetaten står fast på at kommunen har valgt den metoden som egner seg best, både når det gjelder tids- og kostnadsramme.

To andre rapporter

Samme måned som den første Multiconsult-rapporten vurderte Norconsult at Multiconsult var for optimistiske i sin vurdering av sprengning som alternativ.

Det har med andre ord vært ulike vurderinger. Disse fremkommer i en evalueringsrapport fra Holte Consulting fra mai 2021.

Les også: Eksperter mener Raymond Johansen legger indirekte press på Lan Marie Berg

En rapport fra Syversen og Johannessen i januar 2018 slo fast at TBM fra Vestrud og Huseby var billigst og raskest, mens NTNU og Sintef har pekt på både TBM og en delt løsning med noe TBM og noe tradisjonell sprengning som gode løsninger.

Men Multiconsult og COWI stod fast på sin 2017-konklusjon i to rapporter fra 2018.

De skrev følgende i oktober 2018:

«Konseptutvalgutredningens løsning med tunnelboremaskin anbefales ikke fordi man anser risikoen med denne metoden for høy da den ikke er utprøvd med så store vanntrykk som vil opptre i dette området».

I februar 2018 skriver Multiconsult og COWI at TBM vil gi cirka 10 prosent høyere klimagassutslipp en konvensjonell sprengning.

Men det var betydelig usikkerhet knyttet til denne beregningen, som var basert på informasjon fra Follobanen. Klima var dermed ikke utslagsgivende, konkluderte de.

I samme rapport åpnet også Multiconsult og COWI for en todeling av prosjektet, noe kommunen ikke valgte å gå for. Her fra februar 2018:

«Bruk av tunnelboremaskin på strekninger med svært stor bergoverdekning vurderes å ha store usikkerheter og anbefales ikke. Det kan vurderes å dele tunnelen i to, der man vest for Lommedalen driver konvensjonelt og med tunnelboremaskin østover».

– Vi er trygge på valget

Etatsdirektør i Vann- og avløpsetaten, Anna Maria Aursund, bemerker at flertallet av rapportene pekte i retning av TBM.

– Norges fremste tunneleksperter både på konvensjonell boring og sprengning og tunnelboring har gjort grundige vurderinger, hvor flertallet går i favør av TBM. Vi er trygge på dette valget, som støttes av grundige faglige vurderinger av drivemetode og også Holtes ferske kvalitetssikring. Valg av tunnelboremaskin som drivemetode scorer høyest på blant annet arbeidsmiljø/sikkerhet, kostnader, miljø og tid.

Hun presiserer at prosjektet er grundig utredet.

– Det er ikke slik at uttalelsene fra fagmiljøene er sprikende, ei heller at temaet ikke er grundig utredet. Siden den første utredningen av metodevalg ble gjort i 1996 har langt de fleste rapportene konkludert med at TBM er det riktige valget for denne entreprisen.

Les også: Avisa Oslo erfarer: Raymond Johansen kommer til å stille kabinettspørsmål til Bystyret onsdag

Rapporten fra Multiconsult viser ikke det fulle bildet, sier hun.

– I rapporten gitt av kommunes rådgiver fra 2017 var kun entreprisekostnaden tatt inn, og ikke byggherrekostnader. Derfor blir kostnadsbildet feil – fordi en konvensjonelt sprengt tunnel medfører mer oppfølging fra byggherren, og dette har selvfølgelig en betydning.

– Tredjepartsvurderingen fra NTNU/Sintef bekreftet konklusjonene fra det det store flertallet av tidligere utredninger, som går i favør av TBM. Vi er trygge på valget av TBM til råvannstunnelen i prosjektet, kommenterer etatsdirektøren.

Står ved sine rapporter

Nettavisen har spurt Multiconsult om de utdype innholdet i sine rapporter. Det ønsker de ikke, men de sier følgende:

«Vi mener bakgrunnen for våre konklusjoner fremgår av innholdet i rapportene. Det er videre slik at våre rapporter er oppdragseiers eiendom og henviser derfor til Vann og Avløpsetaten for ytterligere spørsmål».