Det omstridte kullkraftverket i Longyearbyen skal fases ut og erstattes av grønnere energi.

Det fremgår av en melding fra Regjeringen mandag.

Longyear Energiverk, kullkraftverket som forsyner Longy earbyen med strøm og fjernvarme, ble satt i drift i 1983.

Det har vært et tapssluk for staten og har samtidig gitt høye utslipp av CO 2.

kullkraften på Svalbard bidrar til utslipp verdt 200.000 tonn CO2 årlig, tilsvarende utslippene fra 100.000 privatbiler.

På toppen av dette er kullkraftverkene store tapsprosjekt. Det er overført 700 millioner kroner fra norske skattebetalere til kullkraften på Svalbard bare de siste fire årene, ifølge årsrapportene til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS, et konsern heleid av den norske stat.

Det har skapt sterke reaksjoner

– Gjentatte ganger har regjeringen pekt på kullkraft som en hovedårsak til klimakrisen. De har ikke spart på de moralske pekefingrene mot land som har kullkraft, men når det kommer til vår egen versting, kullkraftverket på Svalbard, får pipa en annen lyd, sier Audun Lysbakken, leder for Sosialistisk Venstreparti (SV), til Nettavisen i fjor.

Les mer her: Norge kriger mot kull i utlandet – slipper selv ut CO2 tilsvarende 100.000 personbiler fra kull

- Det er gjort et stort arbeid i å vurdere mulige energiløsninger de siste årene, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Det fremgår at de har kommet viktige skritt videre i vurderingene av hvordan vi kan få på plass en ny energiløsning for Longyearbyen.

- Svikt i energiforsyningen på Svalbard kan få alvorlige konsekvenser. Forsyningssikkerhet er hensynet som veier tyngst i vurderingen av ny energiløsning. Vi vurderer nå et mindre antall løsninger som både er sikre og vesentlig mer miljøvennlig enn dagens kullkraftverk. Avhengig av hvilken løsning som blir valgt, kan ny energiløsning være på plass innen to til fem år. Men dette må vi komme tilbake til i energiplanen.

Regjeringen skriver at en ny energiforsyning i Longyearbyen bør ta utgangspunkt i et nytt kraftvarmeverk, og nevner som eksempel naturgass eller pellets, kombinert med gradvis mer fornybar energi.

- Når kullkraftverket fases ut og blir erstattet med en mer miljøvennlig energiløsning, vil en viktig del av driftsgrunnlaget for Gruve 7, som drives av Store Norske, falle bort. Det er da naturlig at selskapets styre, samt staten som eier, vurderer hvilke konsekvenser dette bør få for gruvevirksomheten. Store Norske har vært, og vil også fremover være, en meget sentral aktør for Svalbardsamfunnet. Jeg legger derfor vekt på å ha en god prosess med alle berørte parter om dette, sier næringsminister Iselin Nybø i meldingen.