Gå til sidens hovedinnhold

Med disse lovendringene blir strøm og nettleie svinedyrt

Norge skal ha møterett i ACER, men ingen stemmerett.

I dag bestemmer Norge selv over våre energi- og gassressurser slik at spørsmål om for eksempel priser, hvem vi skal selge til, etablering av nye kabler og kraftstasjoner, uttak av vannmagasiner med mer hører inn under Norsk suverenitet. Vedtas forslagene overføres den suvereniteten til EU.

EU sin interesse

EU ønsker å lage en felles europeisk kraftunion. Det er bakgrunnen for forslagene. Det ligger i det at EU har et ønske om å føre en annen politikk enn Norge på dette område med blant annet like priser på strøm og nettleie. På det europeiske kontinentet er kraft- og nettleieprisene vesentlig høyere enn her hjemme, slik at forslaget i realiteten innebærer økte priser på det norske markedet. Imidlertid får ikke EU til dette uten at også de kan få lov til å bestemme over våre energikilder.

Les også: Acer-søksmål avvist – Nei til EU anker

Et juridisk lovlig spørsmål

Det er et politisk spørsmål og således et demokratisk anliggende hvorvidt Norge skal vedta lovendringene eller ikke. Men det er et juridisk spørsmål om forslagene er lovlige. For at demokratiet skal fungere må politikerne fremme forslag til lovendringer innenfor lovlige rammer.

Det skal politikerne gjøre for at vi skal kunne ha et så godt nok mulig beslutningsgrunnlag for om vi skal stemme for eller imot. Sagt med andre ord kan det ikke fremmes et hvilket som helst lovforslag uten at mulige konsekvenser av forslaget er undersøkt grundig.

Utredningsinstruksen

Det følger av Utredningsinstruksen at alle lovforslag skal utredes før de lovlig kan fremmes for behandling og bli til ny lov i Stortinget. Det fremgår av formålet til utredningsinstruksen jf. § 1-1 at den er ment å legge et godt grunnlag for beslutninger om statlige tiltak, som for eksempel reformer, regelendringer og investeringer. Se i den sammenheng regjeringens nettside om instruksen.

Det følger videre av § 1-2, annet ledd, at instruksen gjelder også for arbeid med innlemmelse av EU og EØS regelverk og gjennomføring i norsk regelverk.

Les også: Island setter punktum for Acer-striden – rungende «ja» fra Alltinget

Med dette kan vi slå fast at instruksen skal sørge for at statlige beslutninger er velbegrunnede og gjennomtenkte fordi ufullstendig eller manglende utredning øker risikoen for at det fattes beslutninger som ikke kan gjennomføres, som gir uønskede virkninger eller som innebærer sløsing med samfunnets ressurser.

Lovforslagene

Lovforslagene som er på til sammen over 300 sider, hvor ca 5 sider omhandler betydningen forslagene vil få for Norge. Imidlertid skrives det lite og mot grensen av intet om betydningen foruten at det vil være positivt for Norge, noe mer i dybden på argumentasjonen går de ikke, hverken når det gjelder prisutvikling, eierskap eller liknende. I tillegg til at forslagene mangler grundig tekst om betydning for Norge, må en være både advokat, økonom, statsviter og historiker samt helst professor i alle disse disiplinene for å forstå hele innholdet av de rettsakter som nå ønskes endret og tatt inn som norsk lov. Det er ikke et godt lovarbeid. Forslagene er såpass inngripende på Norsk bestemmelsesrett over egne naturressurser at det i seg selv tilsier en vesentlig mer grundig gjennomgang av betydningen dette vil få for Norge. Dermed er forslagene i strid med Utredningsinstruksen og følgelig ulovlige.

Les også: Regjeringsadvokaten forsøker å stanse Acer-søksmål mot statsministeren

Hvem er ansvarlig for instruksen

Det er justisdepartementet som er ansvarlig for at Utredningsinstruksen etterleves jf. § 1-5. Justisdepartementet har sålangt ikke kommet med noen innspill eller føringer på lovforslagene. Det bør rettes en anmodning til departementet om det snarlig.

Det er videre Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite som er ansvarlige for at Stortinget kun behandler lovforslag som er lovlig utarbeidet.

Hva om det hadde vært utredet

Det er nærliggende å tro at om lovforslagene hadde vært utredet i tråd med gjeldende rett ville forslagene blitt forkastet. Det er angivelig også forklaringen på at dette ikke er grundig vurdert. Det er nemlig ikke skrevet i sten at det vil være positivt for Norge om vi en gang i fremtiden mister retten til selv å bestemme over våre energikilder.

Kommentarer til denne saken