I en serie artikler i høst har Ringerikes Blad og Nettavisen, i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk (SUJO), undersøkt hvordan Ringerike kommune brukte 445 millioner statlige kroner til bosetting av flyktninger.

Kommunen klarte kun å gjøre rede for hva rundt 370 millioner kroner ble brukt til under flyktningkrisen, og Nettavisen har i flere artikler dokumentert at flere flyktninger med nedsatt funksjonsevne ikke fikk grunnleggende hjelp fra kommunen.

Det er nettopp kommunens bruk av statlige tilskudd til disse flyktningene som skal under lupen fremover.

Spesialistene i det interkommunale selskapet Viken kommunerevisjon har fått i oppdrag å granske kommunen, og vil bruke inntil 250 timer på å finne svar.

Gisle Skaaden, konstituert leder for forvaltningsrevisjonen, anslår til Nettavisen/Ringerikes Blad at arbeidet vil koste kommunen om lag 315.000 kroner.

Vil intervjue nøkkelpersoner

Som Nettavisen/Ringerikes Blad tidligere har skrevet, har politiet ikke avdekket straffbare forhold i sine undersøkelser. Viken kommunerevisjon understreker imidlertid at politiet ikke har etterforsket påstander om at kommunen skal ha fått utbetalt urettmessig mye tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Derfor har revisjonen foreslått følgende utgangspunkt for undersøkelsene:

Sikrer Ringerike kommune at tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker forvaltes i samsvar med forutsetninger fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet?

  • Kommunerevisjonen vil undersøke hvilke systemer kommunen har brukt i forvaltningen av midlene, om systemene har blitt brukt som forutsatt, og hvordan kommunen har rapportert til staten.
  • I tillegg vil revisjonen foreta stikkprøver i tidsperioden 2015 til 2020.

Revisjonen vil starte en omfattende informasjonsinnhenting fra januar 2022 med blant annet gjennomgang av rutiner og statistikk, samt intervjuer av nøkkelpersoner. Rapporten skal være klar i juni neste år.

Rådmann Tore Isaksen sier at det er viktig for kommunen å få en eksternt gjennomgang av ordningene som gjelder for bosatte med spesielle behov.

– Dette for at vi må vite om vi har hatt og har en praksis som er i tråd med de kravene som stilles til kommunen for tildeling av disse midlene, sier Isaksen.

Han mener tilliten til kommunen har blitt svekket som følge av artiklene som Nettavisen og Ringerikes Blad har publisert.

– Når det fremkommer påstander som svekker tilliten til det vi gjør, må rådmannen få frem fakta, sier Isaksen.

Gransker forvaltningen av 16,6 millioner kroner

Kommunen hadde ikke rapporteringsplikt på engangstilskudd fra staten knyttet til bosetting av flyktninger med funksjonsnedsettelse. Derimot hadde de rapporteringsplikt for de større, årlige utbetalingene. I 2021 kan norske kommuner søke om å få dekket kostnader på mellom 200.000 kroner og 1,43 millioner kroner årlig.

Statistikk som Nettavisen/Ringerikes Blad har hentet fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet viser at Ringerike kommune mottok drøyt 16,6 millioner kroner i perioden kommunerevisjonen skal undersøke.

Varsler Seyed F. Hosseini, tidligere ansatt i Ringerike kommune, har fortalt om kritikkverdige forhold knyttet til bruken av statlige midler for flyktninger med funksjonsnedsettelse.

– Jeg følte jeg ble trukket inn i en ukultur som jeg ikke ville være en del av. Jeg måtte si ifra, sa Hosseini til Nettavisen/Ringerikes Blad.

Les hele historien om flyktningene som oppdaget timelister som de overhodet ikke kjente seg igjen i her.