1. januar 2014 trådte det i kraft fire nye lover om forbud mot diskriminering i tillegg til et eget kapittel i arbeidsmiljøloven (det var den rødgrønne regjeringen som tok initiativ til lovendringen).

Alle de nye lovene inneholder en bestemmelse som gir arbeidsgiver opplysningsplikt om lønn. Har du mistanke om at en kollega tjener mer enn deg, fordi vedkommende har et annet kjønn eller etnisitet får du nå muligheten til å få innsikt i lønnsdata på din arbeidsplass.

Kan be om innsyn i kollegaens lønn
Har du mistanke om diskriminering kan du kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriteriene for fastsettelsen av lønn til den eller de man sammenligner seg med. Du kan bare kreve lønnsopplysninger til andre kolleger som har liknende arbeidsoppgaver, eller er i samme stillingskategori.

Må skyldes diskriminering
Mistanken må bunne i at lønnsforskjellen skyldes diskriminering som følge av: - seksuell orientering

- diskriminering som følge av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon.

- diskriminering knyttet til nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

- diskriminering som følge av nedsatt funksjonsevne.

Gjelder loven også etniske, heterofile norske menn?
Nettavisen NA24 har henvendt seg til Likestillingsombudet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) for få klargjort om konsekvensen av reglene er at heterofle, etniske, norske menn uten funkjsonshemming i praksis er de eneste som ikke får muligheten til å be om innsyn i kollegaens lønn.

Likestillings- diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik svarer slik:

- Både menn og kvinner er vernet etter likestillingsloven. Menn kan altså be om innsyn i en kvinnelig kollegas lønn dersom han har mistanke om at hun lønnes høyere enn han på grunn av kjønn. Personer med etnisk norsk bakgrunn kan kreve innsyn etter diskrimineringsloven om etnisitet, da denne loven beskytter mot diskriminering på grunn av etnisitet. Etnisitetsbegrepet omfatter også etnisk norsk bakgrunn. Tilsvarende kan en person som er heterofil kunne kreve innsyn i en kollegas lønn dersom han mener at han har blitt diskriminert på grunn av sin seksuelle orientering. Begrepet seksuell orientering omfatter også heterofile.

- Har behandlet klager fra menn
- Ombudet har behandlet flere saker også fra menn som mener seg diskriminert ved lønnsfastsettelse. Formålet med bestemmelsen om rett til innsyn i kollegers lønn ved mistanke om diskriminering, er å sikre større åpenhet og gjøre likelønnsbestemmelsen mer effektiv. Kjennskap til kollegaers lønn er nødvendig for å kunne sammenligne sin lønn med andres og vurdere om man har grunnlag for å påstå at man er lønndiskriminert, sier Ørstavik.

Hun poengterer videre at fra forarbeidene til loven går det frem at:det er arbeidstakeren selv om som avgjør om det er grunn til mistanke og arbeidsgivere kan ikke nekte å gi ut opplysninger fordi arbeidsgiveren mener mistanken er grunnløs.

- Den som mottar opplysninger om lønn i medhold av bestemmelsen har taushetsplikt og skal underskrive en taushetserklæring. Dette gjelder ikke opplysninger som omfattes av offentleglova, sier Ørstavik.

- Alle kan be om innsyn
BLD bekrefter ombudets svar og informasjonsavdelingen i BLD skriver dette i en epost til Nettavisen NA24:

- Alle kan be om innsyn i kollegaers lønn hvis de føler seg diskriminert, på et eller flere grunnlag som er definert i lovverket.