Ved foten av Holmenkollåsen har det over mange år utspilt seg en «trekrig» over nabogrensen. Stridens kjerne står om mellom 40 til 80 løvtrær av ulik slag, med varierende høyde og alder.

På den ene siden står boligsameiet som mener trærne fratar flere av dem utsikt mot både byen og fjorden. Og som derfor vil fjerne flere av trærne.

På den andre siden står naboen som eier tomten trærne står på, og som ønsker å beholde dem.

Naboene har forsøkt å komme til enighet siden 2007.

Les også: PR-topp i trekrangel på Bygdøy

Grønn vegg

I 2007 spurte sameiet naboen i et brev om det var mulig å komme til enighet om fjerning av deler av vegetasjonen på hennes eiendom. Her kom det frem at trærne fremstod som «en grønn vegg» om sommeren.

Det høyeste treet var 24 meter høyt. Selv om sameiet sa seg villig til å ta regningen for hugst, felling og bortkjøring, sa hun nei.

Hun mente trærne ga basis for dyre- og fugleliv, samt biologisk mangfold på eiendommen hennes.

Sameiet saksøkte derfor kvinnen. Da de møtte hverandre i Oslo tingrett i fjor, fikk sameiet langt på vei medhold. Retten dømte naboen til å beskjære en rekke av trærne på nordsiden av huset hennes.

Trærne skulle ikke være høyere enn tre meter over hustaket. Hun måtte også trimme trærne i fremtiden sånn at trærne ikke vokste seg høyere.

Saken fortsetter under.

Kommunen setter foten ned

Siden naboens eiendom er regulert av småhusplanen, måtte kvinnen søke Oslo kommune om tillatelse til å felle ti av trærne som hadde en stammeomkrets over 90 centimeter.

Kommunen sa nei, og da det gjorde også ankeinstansen Fylkesmannen i Oslo og Viken. Så havnet saken i lagmannsretten.

- Trærne stenger for en betydelig del av utsikten for flere av seksjonene, særlig når utsikten ses inne fra stuene. De vil dessuten fortsette å vokse. Tærne står i primærutsiktsfeltet mot byen og fjorden for flere seksjoner, tok sameiet til orde for da saken gikk for retten, ifølge dommen.

Det ble også vist til at utsiktstapet stod for en verdireduksjon for de berørte seksjonene.

- Trærne medfører også ulemper i form av manglende utsikt og utsyn fra utvendig fellesareal, spesielt fra gangsti og fra sittebenker og lekeareal på sameiets grunn. Trærne skygger for solen på lekearealet. Trærne medfører også nedfall av løv på fellesarealet, het det videre.

- Naboen vant i lagmannsretten

Sameiet mente også at trærne stengte for utsikt og utsyn fra utvendig fellesareal, spesielt fra gangsti og fra sittebenker og lekeareal på sameiets grunn.

- Trærne skygger for solen på lekearealet. Trærne medfører også nedfall av løv på fellesarealet, het det videre.

Men nå fikk kvinnen medhold.

- Lagmannsretten finner det klart at de ti trærne som er vernet etter småhusplanen, ikke kan kreves felt eller toppet i medhold av naboloven, heter det i dommen.

Domstolen viste også til at trærne ikke har skadevirkninger på sameiets eiendom.

- Ulempen består i at noen av leilighetene får begrenset utsikten til byen og fjorden. Denne begrensede ulempen medfører ikke at det er urimelig at trærne blir stående slik de er, når ulempen veies opp mot fordelene ved bevaring. Sett hen til de fordelene trærne har for naturmangfoldet, det visuelle inntrykket av grøntbeltet i åsen og for dreneringen, er det klart at det ikke er urimelig å bevare trærne, fortsatte retten.

- Vurder anke

Heller ikke felling av de andre trærne fikk sameiet medhold i.

- Selv om trærne sperrer for en god del av utsikten mot fjorden og byen fra terrassen og stuen til disse leilighetene, må ulempen etter lagmannsrettens syn betegnes som av mindre betydning. Trærne kaster ikke skygge, og de fleste leilighetene som er berørt har godt utsyn fra terrassen på hver side av trærne, fortsatte retten.

Det ble vist til at kun et fåtall av leilighetene i sameiet som er berørt av ulempen.

- Sett hen til at trærne ikke volder noen skade for sameiet, at de bidrar til naturmangfoldet og for øvrig har nytteverdi, finner lagmannsretten at begrensningen av utsikt for noen av sameierne ikke er en urimelig ulempe, heter det videre i dommen.

Det har ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra kvinnens advokat. Sameiets styreleder forteller at de vurderer å anke.

- Ingen kommentar på nåværende tidspunkt, sier han.