Dersom du er involvert i juridiske tvister vil det i mange tilfeller være mulig å få dekket advokatbistand. I straffesaker gjøres dette ved at den aktuelle advokat får en oppnevnelse fra det offentlige. Dette gjelder både for bistandsadvokat og forsvarer. For sivile saker er det flere muligheter for å få advokatbistand dekket.

Rettshjelpsforsikring

Mange har forsikringer hvor rettshjelp er inkludert for en rekke type saker.

I en boligforsikring vil ofte rettshjelp i tvister om boligen være dekket av forsikringsselskapet. En del innboforsikringer har dekning for tvister du kommer i som privatperson. Denne kan derfor brukes for eksempel dersom det er tvist med håndverker eller i forbindelse med et kjøp av mer kostbare varer.

Les også: Slik kan du komme ut av lånefella: Banken kan tvinges til å slette gjeld

Enkelte innboforsikringer tilbyr også utvidet dekning for rettshjelp i forbindelse med ID-tyveri. Dette blir stadig mer aktuelt ettersom digitale aktiviteter er økende, og dermed også risikoen for ID-tyveri. Det kan være lurt å sjekke din forsikring for hvilken dekning du har.

En del organisasjoner, slik som blant annet LO, tilbyr rettshjelpsdekning til sine medlemmer. Flere organisasjoner har også interne advokater som bistår innenfor spesifikke fagområder for medlemmene slik som for eksempel innenfor arbeidsrett. Et annet alternativ er å kjøpe egen spesifikk advokatforsikring gjennom et forsikringsselskap dersom man ikke har dekning via en organisasjon.

Når du henvender deg til en advokat har denne plikt til å bistå med å undersøke om du har rett på dekning av advokatbistand i den aktuelle saken, samt rette en henvendelse om dekning til det aktuelle forsikringsselskap.

Fri rettshjelp

Det offentlige har en egen ordning hvor de dekker advokatbistand i enkelte sakstyper. Dette kalles fri rettshjelp. Formålet er å yte bistand til de som ikke selv har økonomisk evne til å dekke utgifter til juridisk bistand. Utgangspunktet er å dekke advokatbistand i saker av stor personlig og velferdsmessig betydning for den enkelte.

Les også: Fordelene ved å velge et globalt aksjefond

Fri rettshjelp kan gis som fritt rettsråd, som er bistand som gis før saken eventuelt bringes inn for retten, eller fri sakførsel. Fri sakførsel gis der det er startet rettslig prosess.

Under fri rettshjelpsordningen skilles det mellom saker hvor det uansett gis rettshjelp og saker hvor det gis «behovsprøvd rettshjelp».

Eksempler hvor det uansett gis rettshjelp er saker hvor fornærmede ønsker advokatbistand for å vurdere anmeldelse i saker om vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Andre eksempler er ved sak om erstatning etter uberettiget straffeforfølgning, og sak om erstatning mot en voldsutøver.

Ved «behovsprøvd rettshjelp» dekkes advokatbistand dersom din inntekt og formue er under visse grenser fastsatt av staten. Per tiden er inntektsgrensen 246.000 kroner for enslige, og 369.000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi. Formuesgrensen for begge er 100.000 lroner. Det finnes muligheter for å søke dispensasjon fra disse grensene, særlig hvis formuen er bundet opp i bolig.

Les også: Nordmenn bruker rekordsum på julekalendere: Én gruppe peker seg ut

Eksempler på saker hvor det gis fri rettshjelp hvis inntektsgrensen- og formuesgrensen ikke er overskredet er oppgjør etter samlivsbrudd og barnefordelingssaker.

Det er for saker som ikke eksplisitt er nevnt under fri rettshjelpsordningen mulig å søke fri rettshjelp på særskilt grunnlag.

Særlig aktuelt i media den siste tiden har vært Nav-skandalen. Regjeringen har i november gått ut i VG og sagt at ofre for Nav-skandalen vil få fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formuesgrensene.

Forvaltningsvedtak

Dersom du bruker advokat til å klage på et forvaltningsvedtak og får medhold, så kan man kreve advokatkostnadene dekket av det organ som har truffet avgjørelsen.

Les også: Små beløp kan bli stor formue

Dette følger av forvaltningsloven § 36. Ettersom vilkåret er at man får medhold i klagen, så vil avgjørelsen på hvorvidt man får dekket advokatkostnadene først bli avgjort etter forvaltningsorganet har tatt stilling til saken.

I mange rettshjelpsforsikringer er også tvister/klager til det offentlige unntatt fra dekningen, så ofte må man belage seg på å dekke dette selv.