Den årlige brukerundersøkelsen fra Nav viser at tilfredsheten med Navs tjenester har vært stabil de fire siste årene. 77 prosent er tilfreds med tjenestene, en noe høyere andel mener de er møtt med respekt, og litt færre sier at de har tillit til NAVs arbeid.

Sykmeldte er blant dem som er mest fornøyde med tjenestene: 86 prosent svarer at de er fornøyde. Tidligere år har andelen ligget på omkring 80 prosent.

– Sykmeldte personer er en av Navs største brukergrupper og er derfor en viktig målgruppe for digitalisering og effektivisering. Det siste året har vi lansert nye digitale tjenester som har gjort det enklere for både sykmeldte og arbeidsgivere å administrere og følge opp sykefraværet, sier arbeids- og tjenestedirektør i Nav, Kjell Hugvik.

De mest fornøyde brukerne er mottakere av alderspensjon, kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger (AAP), barnetrygd og sykmeldte.

Personer med lite digital kompetanse sliter mest og de med nedsatt arbeidsevne uten AAP, er brukerne som er minst fornøyde.

Hos de uten AAP er antallet misfornøyde brukere vesentlig høyere enn året før.

– Vi antar at det skyldes siste års innstramninger i regelverket for arbeidsavklaringspenger, sier Hugvik i en pressemelding.

(©NTB)