Det er utvilsomt en skandale at norske myndigheter i syv år har tolket trygdereglene feil og glemt forpliktelsene i EØS-avtalene.

Men når avisene er fulle av historier om de såkalte «NAV-ofrene», så er det en viktig nyanse som forsvinner og det er om «NAV-ofrene» var i god tro eller ikke.

Som sykmeldt i Norge får du 100 % av lønnen din, oppad begrenset til nær 600.000 kroner. Men for å få pengene må du fylle ut alle felt i en egenerklæring. Der går det tydelig frem hvilke forpliktelser trygdemottakeren har.

Ordlyden i skjemaet er ganske tydelig når det gjelder feilopplysninger:

«Jeg er klar over at dersom jeg gir uriktige opplysninger eller holder tilbake opplysninger av betydning for mine sykepengerettigheter (..) kan slike uriktige opplysninger eller tilbakeholdelse av opplysninger medføre straffeansvar».

Dette er ordrett hva alle mottakere av sykepenger har måttet signere på for å få penger fra NAV.

Der fremgår det soleklart at de må svare på om de skal oppholde seg utenlands - eventuelt hvor lenge - og at de i så fall måtte søke om å beholde sykepengene under utenlandsoppholdet.

NAV-skandalen foregår på mange nivåer, etter at både Stortinget, regjeringen og domstolene har feilet. Feilen ble innført under Arbeiderpartiets statsråd Hanne Bjurstrøm i juni 2012, og fortsatte helt til nå under Høyres statsråd Anniken Hauglie.

Etterspillet vil bli både juridisk og politisk, men den har også en økonomisk side. De fleste er nemlig enig i at Norge har rett til å kreve at mottakere av arbeidsavklaringspenger og sykepenger har plikt til å følge aktivitets- og oppfølgingsplaner.

Selv om man nå kan reise ut av landet og ta med seg trygdepenger, så kan man ikke skulke oppfølging og andre aktiviteter som skal hjelpe dem tilbake i jobb.

Tilbake til «NAV-ofrene».

Jeg har spurt NAV om hva mottakerne av trygdepenger ble gjort oppmerksom på når det gjaldt utenlandsreiser. Det generelle svaret er at den informasjonen både ble gitt når de fikk innvilget stønaden, og dessuten underveis i stønadsløpet.

I søknaden om arbeidsavklaringspenger (AAP) får man en orientering om rettigheter og plikter, der det ordrett står at «Du må melde fra til ditt NAV-kontor hvis du (...) skal reise eller flytte til utlandet».

Alle som mottar AAP må i tillegg sende et meldekort hver fjortende dag hvor de opplyser om ferie eller fravær fra aktiviteten.

Med andre ord: Norske myndigheter har (feilaktig) trodd at de kunne nekte sykmeldte og folk på arbeidsavklaring å ta med seg trygdepengene og dra til utlandet, mens mange trygdede tok sjansen selv om de hadde fått informasjon (feilaktig) om at det kunne være straffbart.

For å si det brutalt: NAV var i god tro da de krevde trygdepengene tilbake, mens ikke alle «NAV-ofrene» nødvendigvis var i like god tro.

PS! Hva mener du? Har du sympati for «NAV-ofrene» som ble straffet og nektet trygd, selv om de hadde retten på sin side? Skriv et leserinnlegg!