Nav er ute med sin seneste prognoser for utviklingen i arbeidsmarkedet. Her fremkommer det at etter mer enn to år med nedgang, vil ledigheten fortsette å falle frem til 2020, men i et roligere tempo.

Nav venter at antallet som er registrert som helt arbeidsledige, vil gå ned fra i gjennomsnitt 65.500 i 2018 til 63.000 i år. Dette tilsvarer en ledighet på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, mot 2,4 prosent i fjor. For 2020 venter NAV i snitt 62.000 helt ledige.

Slår denne prognosen til, vil 2,2 prosent av arbeidsstyrken være registrert som helt arbeidsledige.

Historisk lav ledighet

– Dette vil være den laveste ledighetsraten siden 2007 og 2008, før finanskrisen. Den er også lav i et historisk perspektiv. Siden man begynte å registrere ledighet i 1948, har gjennomsnittet ligget på 2,2 prosent. Ser vi på de siste 30 årene, har gjennomsnittet vært på 3,3 prosent, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Ledighetstall denne vinteren har vist at arbeidsledigheten er på det laveste nivået på ti år.

Nav skriver i meldingen at norsk økonomi er inne i en moderat oppgangskonjunktur. Denne ventes å fortsette i år og neste år og vil innebære økt sysselsetting og flere i arbeidsstyrken. Vågeng konstaterer at en god vekst i fastlandsøkonomien de seneste to årene har bidratt til en tydelig bedring i arbeidsmarkedet.

- Vi venter at veksten i norsk økonomi vil fortsette. Det vil bidra til økt etterspørsel etter arbeidskraft, men også til at stadig flere vil melde seg på arbeidsmarkedet for å søke jobb. Det er grunnen til at vi bare venter en liten nedgang i arbeidsledigheten fram til 2020, sier hun.

Nedgang på 24.000

Fra november 2016 til mars i år har antallet som helt arbeidsledige falt med 24.000 personer. Ifølge den seneste prognosen til Nav, skal altså ledigheten enda litt ned frem mot 2020.

Nav venter at antall sysselsatte vil øke med ytterligere 47.000 frem til utgangen av 2020. Den seneste prognosen viser en betydelig oppgang i oljeinvesteringene i år og samme nivå neste år.

Høyere sysselsetting og økt kjøpekraft vil bidra til høyere vekst i konsumet i både 2019 og 2020. Det er ifølge Nav en god vekst internasjonalt, samt en svak kronekurs. Det vil bidra til vekst i eksporten, men i mindre grad neste år. Det skyldes at veksten hos Norges viktigste handelspartnere ventes å avta.

Fallende boliginvesteringer

NAV venter videre en vekst i boliginvesteringene fremover, men en klart lavere veksttakt enn i de seneste årene.

Boliginvesteringene vil derfor bidra i mindre grad til veksten i norsk økonomi. Dessuten vil en forventet lavere vekst i offentlige utgifter samt høyere renter også dempe veksten i norsk økonomi i år og neste år.