Det viser ferske tall fra NAV. Den sesongjusterte ledighetsraten tar hensyn til det som er normalt for måneden. I alt 68.100 personer er nå registrert som helt arbeidsledige. Det er 300 færre enn i desember og 3100 færre enn januar i fjor.

Ved utgangen av desember var i alt 60.700 personer uten arbeid i Norge. Det ga en sesongjustert ledighet på 2,2 prosent, 2,1 prosent hvis vi ikke korrigerer for normale sesongsvingninger.

Flatet ut

Handelbanken Capital Markets skrev før tallene ble kjent at ledighetsraten har flatet mer eller mindre ut siden april i fjor.

Bankens eksperter så heller ikke for seg at det ville bli store endringer i januar. Den sesongjusterte ledigheten var likevel ventet å stige fra 2,3 prosent i desember til 2,5 prosent nå ved utgangen av januar.

En sesongjustert ledighet tar hensyn til det som er normale sesongsvingninger for årstiden. Ifølge Handelsbanken er det et normalt at arbeidsledigheten øker med om lag 0,3 prosentpoeng fra desember til januar.

Arbeidsstyrken øker

Fremover spår banken små endringer i arbeidsledigheten. Riktig nok viste den seneste arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå en sterkere økning i ledigheten enn ventet.

Det skyldes at yrkesdeltakelsen, og dermed arbeidsstyrken, har steget mer enn ventet. Handelsbanken venter ikke at denne deltakelsen vil fortsette å stige i samme tempo. Med en svakere vekst i sysselsettingen vil jobbveksten kunne holde tritt med veksten i arbeidsstyrken.