Norges Bank er ute med den seneste regionale nettverksrapporten, der de prøver å fange opp stemningen i næringslivet rundt omkring i landet. En rekke sjeføkonomer som Nettavisen Økonomi har snakket med, legger svært stor vekt på disse rapportene.

I den seneste rapporten melder bedriftene i Regionalt nettverk melder at veksten i produksjonen har tiltatt siden februar. Faktisk er veksten de seneste tre måneder den høyeste siden høsten 2012. Aktiviteten øker mest hos oljeleverandørene, tjenesteyterne og innenfor bygg og anlegg, men har også tiltatt i varehandelen.


Mangler arbeidskraft

Veksten er nå så god, at flere bedrifter har problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Kontaktene har derfor oppjustert anslaget for årslønnsveksten i 2019 til 3,2 prosent. Det er en oppjustering fra 3,0 prosent i forrige rapport.

Norges Bank skriver at knappheten på arbeidskraft ventes å løfte lønnsglidningen i år. Det gjelder særlig blant de tjenesteytende bransjene, men også hos enkelte oljeleverandører.

Det er særlig knapphet på folk med teknisk kompetanse, prosjektledere og fagarbeidere som kokker, elektrikere og mekanikere.

Det er planlagt en stor kommunesammenslåing neste år. Denne sammenslåingen ser ser ut til å trekke opp investeringene i kommunesektoren i år. Enkelte store nybyggingsprosjekter gir økte investeringer hos sykehusene.

Må utvide kapasiteten

Samtidig gjør oppgangen i norsk økonomi at privat næringsliv vil utvide sin kapasitet. Den økte netthandelen gjør det nødvendig med mer lagerkapasitet, mens industribedriftene investerer i mer miljøvennlig produksjon.

En høyere oljepris fører til høyere aktivitet hos oljeselskapene, men inntrykket er samtidig at oljenæringen prøver å holde kostnadene nede.

Høyere aktivitet i oljenæringen gir positive ringvirkninger til resten av næringslivet. Det gjelder spesielt for tjenesteytende næringer, som har rapportert om høy vekst de siste to årene. Det er stor etterspørsel etter rådgivningstjenester.


Bygger flere boliger

Innenfor bygg- og anleggssektoren driver fremdeles store investeringene i vei og jernbane i stor grad veksten. I tillegg er det ifølge Norges Bank en god etterspørsel etter nye boliger på Østlandet. Her har boligbyggingen begynt å ta seg opp igjen.

DNB Markets skrev tirsdag morgen at kommer tallene fra Norges Bank ut slik de venter, støtter det opp under en renteøkning i juni.

Men renteveien fremover er ifølge DNB ikke like klar. De sterke innenlandske tallene er gode argumenter for å heve renten også i september. Den internasjonale trekker i motsatt retning. Markedene er i ferd med å miste troen på at det kommer en hevning etter junimøtet.

Renteøkning i juni

Handelsbanken skrev i sin morgenrapport at de legger mest vekst på kontaktbedriftenes vekstanslag for de neste seks månedene. Den svenske storbanken tror ikke at vekstanslagene i nettverket er vesentlig endret.


Det bør støtte opp under at Norges Bank hever styringsrenten til 1,25 prosent på rentemøtet 20. juni, slik banken tror. Men Handelsbanken understreker samtidig at rentetoppen nærmer seg, som bør være godt nytt for landets låntakere.

Markedet priser nå bare én renteheving fra Norges Bank, og det er først mot slutten av 2019 at denne økningen er fullt ut priset. Men gitt at verden ikke ramler sammen de nærmeste dagene, spår Handelsbanken en renteheving om halvannen uke.