Bare noen få uker før sentralbanksjef Øystein Olsen og hovedstyret i Norges Bank ansatte den nye oljefondssjefen, vedtok man nye, detaljerte etikkregler i banken.

De generelle reglene som gjelder alle i banken sier i klartekst at de ansatte ikke skal gjøre noe som kan skape - eller synes å skape - direkte eller indirekte konflikt mellom private forhold og interessene til Norges Bank.

I etikkreglementet for Statens pensjonsfond utland heter det: «Engasjementer innenfor finanssektoren eller i selskaper vi har forretningsforbindelser med er generelt ikke lov og kan bare bli akseptert etter en forhåndstillatelse fra Oljefondets direktør».

Den avgående oljefondsjefen Ynge Slyngstad har satt bom for egen del: - Jeg har valgt å beholde de aksjene jeg hadde, men hverken kjøpe eller selge, og utelukkende eie aksjer på Oslo børs, forklarte han på NRK Debatten, der han beklaget at han takket ja til å fly med Nicolai Tangens innleide privatfly

Støyen rundt ansettelsesprosessen vil trolig lande med en form for kritikk mot Norges Bank, men de fleste er enige i at Nicolai Tangen ikke er å laste, og at han har de kvalifikasjonene som trengs for stillingen.

I fjor høst stod selvsagt fondsforvalter Nicolai Tangen fritt til å påspandere venner og ressurspersoner reise og opphold til Wharton University, selv om totalkostnadene nærmet seg 300.000 kroner per person.

Det er ikke forbudt å bruke penger på å bygge relasjoner.

Derimot er det utfordrende å se hvordan Nicolai Tangen kan fortsette å ha syv milliarder kroner i ulike verdipapirer eid av fond i skatteparadiset Cayman Islands uten å komme i konflikt med Norges Banks etiske regelverk.

Det er oppsiktsvekkende at dette hindret ikke var ryddet unna da Tangen ble ansatt, og at hans samtaler med complianceavdelingen i Norges Bank først startet en uke etter ansattelsen. Detaljene er ennå ikke på plass.

I dag eier Nicolai Tangen en trust (stiftelse) på Jersey og har eierinteresser i Ako Investment Holdings på De britiske Jomfruøyene. Disse interessene skal etter planen overføres til den veldedige stiftelsen Ako Foundation.

Derimot ønsker Nicolai Tangen fortsatt å ha en indirekte eierandel i Ako Capital LLP også etter at han er sjef for Oljefondet. Foreløpig later det også til at han planlegger å sitte med andeler i fond på Cayman Islands.

Hvis det er tilfelle, vil Oljefondets toppsjef ha eierinteresser i finansnæringen. Han vil også ha personlige milliardverdier i verdipapirer i et marked der han som sjef for Oljefondet står ansvarlig for beslutninger om å kjøpe eller selge.

I en epost til Dagens Næringsliv opplyser Tangen at han vil gi innsyn i hvordan dette skal løses først når complianceavdelingene i Norges Bank og Ako er ferdige.

Det blir spennende å se hvordan de syv milliarder utfordringene skal ryddes av veien.

Et bærende element i etikkreglementene til Norges Bank og Oljefondet er nemlig å unngå mulige interessekonflikter. Forgjengeren valgte ikke å ha utenlandske aksjer og unngikk dermed interessekollisjoner siden Oljefondet ikke kan investere i Norge.

Etikkreglementet til Norges Bank er tydelig: «Ansatte må ikke gjøre noe som kan skape, eller kan gi inntrykk av å skape, en direkte eller indirekte interessekonflikt mellom den ansattes private interesser og interessene de er satt til å forsvare som ansatte i Norges Bank».

Konsekvensene ved å bryte reglementet er knallharde. De regnes som brudd på arbeidskontrakten og kan medføre avskjedigelse. Og det er toppsjefen i Oljefondet som har ansvar for å skjerpe inn at reglene følges i fondet.

Oljefondet har i tillegg et utvidet regelverk. Under punktet om interessekonflikter heter det spesifikt: «Engasjementer innen finanssektoren eller i selskpaer som vi har forretningsrelasjoner med er generelt ikke lov og kan bare bli akseptert etter forhåndsstillatelse fra Oljefondets leder».

Både Finansdepartementet og statsminister Erna Solberg tar slike etiske regelverk alvorlig. Så sent som 20. desember i fjor utarbeidet Finansdepartementet en egen forskrift som forbyr sentralbanksjefen og visesentralbanksjefene å drive næringsvirksomhet overhodet, og forbyr spesifikt eierinteresser i finans.

Les mer: Utfyllende bestemmelser om habilitet

Dette gjelder vel å merke toppledelsen i Norges Bank og forholdet til norske finansinstitusjoner, men sier noe om hvor alvorlig man tar habilitet og interessekonflikter.

Til NTB sier statsminister Erna Solberg at det er viktig at Nicolai Tangen er åpen på alle punkter.

Den tidligere statssekretæren og stabsjefen ved Statsministerens kontor (SMK), Julie Brodtkorp, er leder for representantskapet som skal kontrollere at regelverket følges. Verken hun eller kontrollorganet er fornøyd med svarene de til nå har fått fra sentralbanksjef Øystein Olsen, og har stilt flere konkrete spørsmål de vil ha svar på innen onsdag i neste uke:

  • Har hovedstyret fått innsyn i Tangens eierinteresser og økonomiske forhold?
  • Har Tangen lagt frem en fullstendig oversikt over sin personlige økonomi og sine forretningsinteresser?
  • Har han orientert om hvordan hans private formuesforhold skal ivaretas uten at det oppstår interessekonflikt med stilling som sjef for Oljefondet?
  • Hvordan kan det sikres mot interessekonflikter hvis Tangen som sjef for Oljefondet vil eie betydelige andeler i internasjonale fond og forvaltningsselskap for fond?
  • Hvordan vil hovedstyret kontrollere aktiviteten i skatteparadiser som Cayman Islands og Jersey, og har man fullt innsyn i Ako-selskapenes aktiviteter?

Sett på bakgrunn av det ferske regelverket virker dette som relevante og gode spørsmål, og det blir spennende å lese svarene.

Kortversjonen er om Norges Bank skal tilpasse det etiske regelverket til Nicolai Tangen eller om det er Nicolai Tangen som må tilpasse seg regelverket til Norges Bank.

Inntil svarene ligger på bordet har Norges Bank syv milliarder problemer med Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

PS! Hva mener du? Kan Oljefondet ha en sjef som personlig har eiendeler for syv milliarder kroner i markedet der Oljefondet kjøper og selger aksjer og verdipapirer? Skriv et leserbrev!