Norges Bank utgir fire ganger i året rapporten Regionalt nettverk (se faktaramme). I rapporten spør sentralbanken sitt regionale nettverk om forventningene til bedriftene og næringene i de ulike regionene. Intervjuene denne gangen er foretatt i perioden 28. januar til 25. februar.

Og hovedkonklusjonene i denne rapporten er at oppgangen hos bedriftene i Regionalt nettverk fortsetter. Veksten ventes å holde seg oppe det neste halvåret.

Norges Bank skriver i en pressemelding at bedriftene melder om en årsvekst i produksjonen på 2,9 prosent. Det er om lag den veksten som ble meldt i forrige rapport.


Økte oljeinvesteringer

Det er ifølge rapporten økte oljeinvesteringer, digitalisering og høye offentlige investeringer som bidrar til å løfte veksten. Fortsatt svak vekst i varehandelen og lavere boligbygging demper veksten.

Kapasitetsutnyttelsen har tiltatt, og sysselsettingen har fortsatt å øke. Bedriftene anslår en årslønnsvekst på 3,0 prosent i 2019, mot en vekst på 2,9 prosent i forrige runde.

Produksjonsveksten ventes å holde seg oppe det neste halvåret. Kontaktene ser for seg å øke investeringene fremover. Den planlagte veksten er ifølge Norges Bank litt høyere enn i forrige intervjurunde.

6 prosent

Kontaktene til Norges Bank planlegger å øke investeringene med litt over 6 prosent de neste tolv månedene. Det er en litt sterkere vekst enn det som ble meldt inn i forrige runde. Norges Bank skriver at alle næringene ser for seg at investeringene skal øke fra 2018 til 2019.

Norske bedrifter trenger flere arbeidstakere. Sysselsettingen økte med mellom 0,4 og 0,5 prosent i hver runde i 2018, og veksttakten har fortsatt inn i 2019. Norges Banks kontakter venter en tilsvarende vekst denne våren. Veksten er sterkest hos oljeleverandørene og tjenesteytende næringer.

Når det gjelder prisveksten, har den det seneste året avtatt litt. Bedriftene trekker frem økt netthandel og hard konkurranse som en prisdempende faktor. Det er særlig i varehandelen at prisveksten har avtatt mest. Men økte lønns- og strømkostnader gjør at bedriftene vil øke prisene.


Styrende

Handelsbanken skriver i sin morgenrapport at utfallet av regionrapporten er styrende for hvordan Norges Bank vurderer den økonomiske stemningen på kort sikt. Banken venter at nettverket vil vise fortsatt gode vekstutsikter de neste seks månedene.

Handelsbanken har over tid sett at forventningsundersøkelsene til Norges Bank har gitt gode signaler for produksjonen i Norge. Banken tror signalene fra rapporten peker mot at den norske fastlandsøkonomien vokser med rundt 0,7 prosent i første halvår.

God produksjonsvekst

Den forrige rapporten kom i begynnelsen av desember i fjor.

Før jul ventet bedriftene rundt omkring i Norge økt produksjonsvekst det neste halvåret og fortsatt vekst i investeringene. I tillegg spådde bedriftene en litt høyere årslønnsvekst i 2019 år enn i 2018. Her er de på linje med blant annet Statistisk sentralbyrå.