Saken er oppdatert med kommentarer fra pressekonferansen.

Det normale er at Norges Bank endrer renten med 0,25 prosentpoeng av gangen, men markedet ventet en dobbel renteheving. Styringsrenten er nå oppe på 2,25 prosent, og renten er økt med 1,50 prosentpoeng siden juni. Beslutningen i dag er enstemmig.

Et boliglån på 3 millioner kroner vil i utgangspunktet bli 15.000 kroner dyrere i året før skatt når renten stiger med 0,5 prosentpoeng. Skattefradraget utgjør 22 prosent. En typisk god boliglånsrente etter økningen vil med tallene fra Renteradar ligge på ca. 3,3-3,4 prosent.

Bankene følger raskt på med å sette opp rentene ut mot kundene. De første meldingene kommer trolig fredag. Bankene har seks ukers varslingsfrist når de setter opp rentene for eksisterende lån.

Norges Bank skriver i pressemeldingen at mange nå får en strammere økonomi når prisene øker raskt samtidig som renten settes opp. Men ved å heve renten raskere nå, vil sentralbanken redusere risikoen for at prisveksten fester seg på et høyt nivå. Dermed reduseres også behovet for å sette renten mye opp senere.

Les også: Store renteforskjeller: I disse fylkene må du punge ut mest

3 prosent til vinteren

Den neste renteøkningen kommer trolig i november. Norges Bank spår nå en styringsrente på rundt 3 prosent i løpet av vinteren. I så fall vil boliglånsrentene stige til drøyt 4 prosent. Norges Bank tror boliglånsrentene kan stige til om lag 4,3 prosent neste år (4-4,5 prosent).

Norges Bank setter opp renten for å dempe prisveksten. En sterk prisvekst rammer primært de med lavere og midlere inntekter. Biter prisveksten seg fast, kan den bli vanskelig å få ned igjen.

– Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding. Rentene begynner nå å stramme inn på norsk økonomi. Men:

– Vi tror prisveksten vil holde seg høy lenger enn det vi så for oss i juni, sa Wolden Bache på pressekonferansen. Hun sa videre at Norges Bank ikke vil heve renten like mye fremover som prisveksten tilsier. Med andre ord ligger det an til 0,25 prosentpoeng økning i november og rentemøtet i desember og på nyåret.

Les også: Toppøkonom etter ny dobbelheving: – Det er spinnvilt

Ikke enøyd

– Vi stirrer ikke enøyd på prisutviklingen når vi setter renten, sa sentralbanksjefen. Norges Bank har fått kritikk for ikke å vektlegge sysselsetting og produksjon tilstrekkelig, men skjele for mye til inflasjonen.

– Jeg synes vi har et klart og godt mandat for pengepolitikken i Norge. Det overordnede målet er lav og stabil inflasjon. Men vi driver fleksibel inflasjonsstyring i Norge og vektlegger høy og stabil sysselsetting når vi trenger det, forsvarte sentralbanksjefen.

Prisveksten har steget raskt de siste månedene og har ifølge Norges Bank vært betydelig høyere enn ventet. Arbeidsmarkedet er stramt, men det er tydelige tegn til at økonomien kjøler seg ned. Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til at prisveksten avtar.

Nedgang i 2025

Norges Bank ser for seg en gjennomsnittlig styringsrente på 3 prosent både i 2023 og 2024, altså en økning på 0,75 prosentpoeng fra i dag. Men så ligger det an til en liten rentenedgang i 2025.

Renteutviklingen fremover vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt. Holder prisveksten seg høy og lenger enn det Norges Bank tror nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente. Hvis inflasjonen og aktiviteten avtar raskere, kan behovet for renteøkninger bli mindre.

Norges Bank venter nå at prisene vil stige med 4,5 prosent neste år og 3,1 prosent i 2024. Det blir faktisk en nedgang i fastlandsøkonomien neste år på 0,3 prosent og en beskjeden vekst i 2024. I praksis betyr det bråstopp for norsk økonomi, samtidig som prisveksten er høy.

– Vi ser tydelig tegn til et omslag i norsk økonomi. Det er ut til at norsk økonomi har passert konjunkturtoppen, og at omslaget blir mer markert. Vi har nedjustert våre anslag, sa Wolden Bache på pressekonferansen.

Men lønnsveksten ventes å ligge godt over 4 prosent de kommende årene, så det blir bedring i kjøpekraften både i 2023 og 2024. Boligprisene ventes å falle med 2,4 prosent i 2023 og stige med 1,3 prosent i 2024.

Les også: Nobelprisvinner advarer mot renteøkninger

Kraftigere lut

DNB Markets trodde i morgenrapporten at Norges Bank i dag vil signalisere at det trengs kraftigere lut for å stagge prisveksten. De så for seg at styringsrenten når toppen på 3,25 prosent i juni 2023.

Handelsbanken Capital Markets ventet på morgenen at Norges Bank vil varsle at renten ytterligere opp til 2,75 prosent ved årsslutt. De spådde samtidig at sentralbanken holder døren på gløtt for helt opp til 3,0 prosent før året er omme. Norges Bank antyder altså i vinter.

Styringsrenten i Norge har ikke vært oppe på 2,25 prosent siden desember 2011. Renteøkningene hittil i år har ikke vært så kraftige i løpet av så kort tid siden 1998, men økningene kommer fra historisk lave nivåer.

Les også: Storbank advarer husholdningene: – Hard vinter i vente

Kraftig oppgang

Markedsrentene har skutt i været i år i takt med forventninger om renteoppgang. 3-måneders pengemarkedsrente er nå oppe på 2,85 prosent (se grafen under), det høyeste nivået siden begynnelsen av januar 2012. Denne renten er viktig for boliglån som varierer i takt med markedsrentene.

Denne uken har både den svenske og den amerikanske sentralbanken satt opp renten kraftig. Sluttdato for Norges Banks vurderinger er i utgangspunktet fredag 16. september. De kraftige utenlandske renteøkningene kan imidlertid påvirke rentesettingen her hjemme fremover,

Dagens rentemøte, som formelt ble avholdt i går, er et ordinært rentemøte. Norges Bank kommer med nye økonomiske prognoser for norsk økonomi, noe de gjør fire ganger i året. Det forrige møtet i august var et såkalt mellommøte.