Oppdatert med kommentarer fra Ida Wolden Bache.

KVADRATUREN (Nettavisen): Den nye styringsrenten er torsdag økt med 0,25 prosentpoeng til 2,50 prosent, det høyeste nivået siden 2009. Styringsrenten er renten bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Med dagens økning vil en typisk boliglånsrente mot slutten av året kunne bli 3,75-4 prosent. Norges Bank har antydet en boliglånsrente neste år på 4-4,5 prosent.

Kronen svekker seg mot euro etter beslutningen fra 10,28 til 10,35 (se grafen under).


Slik rentekomiteen i Norges Bank vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i desember. Dagens rentebeslutning var enstemmig.

– Det er høy aktivitet i norsk økonomi, og arbeidsledigheten er på et historisk lavt nivå. Prisveksten har steget videre og er klart over målet vårt på 2 prosent. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Norges Bank skriver i pressemeldingen at inflasjonen, prisene, har økt mer enn ventet. Arbeidsmarkedet ser ut til å være litt strammere enn det de tidligere har lagt til grunn. Det talte for å heve renten med mer enn 0,25 prosentenheter. Faren er at prisveksten biter seg fast.

Nedkjøling

Men det er også tegn til nedkjøling i deler av økonomien. Utsikter til lavere frakt- og energipriser enn lagt til grunn kan dempe prisveksten fremover. Renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken begynner å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen, med andre ord bare å endre med 0,25 prosentpoeng av gangen.

– Prisveksten har fortsatt å stige og er klart over målet vårt på 2 prosent. Den var høyere i september enn det vi ventet. Komiteens vurdering er at det er behov for høyere renter for å bringe inflasjonen ned mot målet, sa sentralbanksjefen på pressekonferansen. Men de dårligere utsiktene taler altså for svakere økninger fremover.

– Vi lager ikke nye prognoser for renten på dette møtet, men sier at den mest sannsynlig vil bli satt opp i september, sa Wolden Bache på pressekonferansen. Prognosene i september tilsa en styringsrente på 3 prosent i løpet av september.

Overrasket

Prisstigningen denne høsten er en god del høyere enn anslagene til Norges Bank. På spørsmål om Norges Bank systematisk har undervurdert prisveksten i Norge, svarer sentralbanksjefen:

– Det er ingen tvil om at vi i år har fått høyere prisvekst i Norge enn det vi tidligere har lagt til grunn. Prisveksten har overrasket på oppsiden. Det har den også gjort i den siste runden og er et mulig argument for å heve renten enda mer.

Mye har prisveksten skyldes en kraftig utenlandsk prisvekst. De høye energiprisene gjør at bedriftene øker sine utsalgspriser her hjemme.

– Hvordan vektla dere internasjonale og nasjonale forhold?

– Det kan jeg ikke tallfeste og svare presist på, Vi ser samlet på norsk økonomi, og da er det internasjonale bildet en viktig del. Det vi ser tegn til, er at at den høye prisen på innsatsvarer og energi spesielt, gjør at også norske bedrifter øker sine utsalgspriser, svarer Wolden Bache.

Stor usikkerhet

Det er ifølge Norges Bank større usikkerhet om utsiktene enn normalt. Videre forløp for rentene vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Norges Bank kommer med ny rentebeslutning i midten av desember.

Det store diskusjonstemaet har vært hva renteøkningen blir. DNB Markets holdt på nok en dobbel økning, 0,50 prosentenheter til 2,75 prosent, Nordea Markets spådde halvparten. Kronesvekkelsen viser at markedet var delt.

Handelsbanken Capital Markets så også for seg en renteøkning på 0,25 prosentpoeng til 2,50 prosent, men advarte mot risikoen for det dobbelte også denne gangen. Uansett har rentekostnadene økt kraftig for de med høye boliglån.

Sjette økningen

– Dette er sjette renteøkningen siden september i fjor. Totalt har rentene økt med 2,50 prosentpoeng siden rentehevingene startet for ett år siden. Siden september i fjor har kostnadene for et vanlig boliglån på 2 millioner kroner økt med 39.000 kroner i året. Eller 3250 kroner i måneden.

– Vi venter at de første bankene annonserer sine rentehevinger på fredag eller mandag, sier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne i en kommentar. Norges Bank har lagt til grunn at bankene ikke hever boliglånsrentene like mye som økningene til Norges Bank.

– Vi legger til grunn at bankene fortsetter å heve boliglånsrentene, men noe mindre enn det styringsrenten øker med, svarer sentralbanksjefen på spørsmål fra Nettavisen om hva hun tror fremover.

Aggressivt

Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for konsekvensene av det de kaller Norges Banks aggressive linje denne høsten.

– På kort tid har husholdningene blitt overrasket av en brutal serie av rentehevinger, som svekker kjøpekraften markant hos svært mange med boliglån til flytende rente. Dette berører boligmarkedet sterkere enn andre markeder fordi boliggjelden har fått vokse seg høy gjennom mange år med lav styringsrente, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving i en kommentar til dagens økning.

Norges Bank satte 22. september opp styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 2,25 prosent. Da var signalene at neste økning trolig kom i november.

Toppøkonomer med gode nyheter til alle med boliglån

For høy prisvekst

Siden forrige renteøkning har det kommet tall for prisveksten som var sterkere enn det Norges Bank har lagt til grunn. Eksempelvis trodde sentralbanken på en årsvekst i september på 6 prosent, fasiten ble 6,9 prosent.

Både den totale prisveksten og den underliggende prisveksten ligger langt over det som er ønskelig. Da må Norges Bank og andre sentralbanker dempe presset i økonomien ved å sette opp rentene.

Det har vært kraftige renteøkninger i Europa og USA, senest i går, men utsiktene for norsk økonomi og verdensøkonomien er blitt dårligere.

– I landene rundt oss har prisene steget med mer enn det vi la til grunn, sa Wolden Bache på pressekonferansen.

(Gårs)dagens rentemøte er et såkalt mellommøte, det utarbeides ingen nye prognoser. Den neste rapporten kommer i desember. Det uvanlige er at det avholdes en pressekonferanse, normalt sendes det bare ut sparsommelige pressemeldinger ved slike mellommøter.