I en ny rapport bestilt av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har DNV GL og Pöyry Management Consulting vurdert hva en full elektrifisering av personbilparken vil skape av behov for nye investeringer i strømdistribusjonsnettet.

Rapporten anslår at hvis alle skal lade elbilen på en tid på døgnet når kapasiteten i strømnettet allerede er anstrengt, vil det kreve nye investeringer i strømnettet på om lag 11 milliarder kroner. Smartlading om kvelden og natten kan derimot spare samfunnet for de samme investeringene, ifølge rapporten.

NVE ønsker å innføre en variabel nettleie, som i praksis betyr dyrere strøm om ettermiddagen og billigere om natten, for å motivere til elbil-lading som sparer samfunnet for disse kostnadene.

Massiv kritikk

I 2018 fikk NVE kraftig kritikk fra såvel kraftbransjen som miljøorganisasjonene og forbrukerorganisasjonene i høringsrunden for sitt opprinnelige forslag om ny prismodell for nettleia.

Kritikken gikk på at forslaget var lite forbrukervennlig. NVE tok til orde for en prismodell der man skal betale betydelig mer for strømmen i perioder nettet er mye belastet, som ved middagstider og om morgenen, for å tvinge fram bedre utnyttelse av nettkapasiteten.

- Det var ikke en god løsning. Blant annet skulle det straffe seg hvis man ladet med høye effekt, men det er bra å utnytte kapasiteten om natta til å lade med høy effekt, sier Christina Bu, generalsekretær i Elbilforeningen, til Nettavisen Økonomi.

Den nye rapporten kommer midt i forberedelsene til et nytt forslag til prismodell.

Vil påvirke ladingen med pris

- Alle elbiler i dag produseres med løsninger for smart lading. Det betyr at du selv kan styre når på døgnet du vil lade bilen. Nå trenger vi virkemidler som motiverer elbileiere til å lade når strømforbruket generelt er lavt, for eksempel om natten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

«Anslagene er beregnet for et scenario der all personbiltransport er elektrifisert, og med utgangspunkt i representative nettområder som representerer storby, forstadsstrøk og distriktsområder med bl.a. jordbruk og hytter», skriver NVE i sin pressemelding om rapporten.

Som i den massivt kritiserte prismodellen nevnt over, tar NVE igjen til orde for at prissignaler skal motivere til lading på en tid av døgnet da kapasiteten i nettet er god:

- Prissignaler gjennom nettleien er et viktig virkemiddel for å bidra til at elbillading skjer når strømnettet har ledig kapasitet, sier Lund.

NVE står altså står fast på at det trengs en såkalt effekttariff for å unngå disse ekstrainvesteringene på 11 milliarder kroner. Effekttariff betyr at nettleia får ulik pris på ulike tider av døgnet.

Vurderingen NVE har fått utarbeidet gjelder kun behovet for nettkapasitet knyttet til elektrifisering av personbiltransporten. Investeringer knyttet til andre effektkrevende endringer i strømforbruket, vil komme i tillegg til anslaget på 11 mrd, mener NVE.

Dyrere strøm om ettermiddagen

En effekttariff skal ifølge NVE motivere til å redusere høyt samtidig forbruk, altså en høy totalbelastning i et kort tidsrom i nettet.

- Et høyt samtidig forbruk betyr at nettkostnadene bygges opp. Da må nettleia utformes for å redusere det, sier Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef i NVE.

- Betyr ikke det at dere vil straffe alle brukere med høyere strømpriser?

- Nei , det er ikke økte kostnader som skal fordeles, de samlede kostnadene blir lavere. Hvis det ikke er noen som helst økonomiske insentiver til å flytte ladingen, så vil det ikke skje, sier Jonassen.

- Men det må jo bety at strømmen blir dyrere på bestemte tider av døgnet?

- Ja, det blir dyrere om ettermiddagen enn om natten.

- Så poenget her er ikke at det blir billigere, men at prisen vil øke mindre enn den ellers ville gjort?

- Ja. Nettet må vedlikeholdes. Investeringene blir lavere ved en endring av forbruksmønsteret.

- Unødvendig

Christian Bu i Elbilforeningen påpeker at elbil-eiere i stor grad allerede lader om kvelden eller natten.

- En fersk undersøkelse blant 16.000 elbileiere viser at mens 41 prosent lader mellom kl. 20 og midnatt, og 52 prosent om natten, lader 27 prosent bilen om ettermiddagen, som er den ladetiden NVE vil ha ned (flere svaralternativer er mulig i Elbilforeningens undersøkelse, red.anm.), sier Bu.

Stulen Jonassen i NVE mener det uansett trengs en ny prismodell.

- Prisforskjellene mellom dag og natt i spotprisen er forsvinnende lav. Kostnadene for kundene blir lavere hvis man jevner ut forbruket sitt. Det blir billigere hvis man da flytter forbruket fra høykostperiodene.

Smartladere, automatiske strømmålere og tilknyttede apper som Tibber, gjør det enkelt for brukerne å lade til rett tid, mener Bu, som tror ladeutfordringen ikke krever prisinsentiver for å løses:

- Forbrukere med elbil er på god vei til å bevege seg i smartmodus. Det er i hvert fall ikke sikkert at vi trenger disse insentivene, når forbrukerne er såpass smarte allerede. Kanskje man ikke skal skynde seg med dette, sier Bu.