Et av mange mysterium i norsk arbeidsliv er hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn. Hva som er forklaringen har forskere og politikere diskutert i årevis uten å komme frem til en konklusjon. Nå har norske forskere forsøkt å ta debatten et steg videre.

Tirsdag morgen kom artikkelen «Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær». Les artikkelen her.

I den nye forskningen har sosiologene Tale Hellevik, Ottar Hellevik og samfunnsøkonom Kjersti Misje Østbakken gått til verks for å analysere om det er holdningsforskjeller til sykefravær mellom menn og kvinner.

Artikkelen viser at det er tydelige forskjeller mellom menn og kvinner i holdninger til sykefravær, men det er langt fra den eneste kjønnsforskjellen.

Kvinner vs. menn

– Kvinner støtter hverandre på at det kan være bra å være hjemme med sykmelding, mens menn oppmuntrer hverandre til å komme raskt tilbake i arbeid, skriver forskerne som en eksempelforklaring.

Artikkelen henviser til flere studier og undersøkelser. I holdningsundersøkelsen, spør de menn og kvinner om de godtar forskjellige lov- og regelbrudd. Et av regelbruddene de spurte om er om folk ville godtatt sykefravær eller godtatt det under tvil, selv om man er strengt tatt frisk nok til å gå.

35 prosent av kvinner oppgir at de godtar det, mot 30 prosent av menn.

– Kjønnsforskjellen for sykefraværsspørsmålet i Monitor er altså beskjeden, men svært stabil over tid og mellom aldersgrupper, skriver forskerne.

Forskerne benytter anledningen til å påpeke at selv om aksepten er noe høyere blant kvinner, betyr det ikke nødvendigvis at man godtar skulk.

Menn er også mer restriktive i synet på hva som kvalifiserer til sykmelding. På spørsmål om «når man føler seg trøtt og sliten» er grunn til sykmelding, er det 64 prosent av menn som sier at det er ingen grunn, mot 54 prosent av kvinner. Det er også større aksept hos kvinner for å sykmelde seg grunnet vanskeligheter i forbindelse med samlivsbrudd, dårlig arbeidsmiljø eller stress på jobben.

Forskerne skriver:

– Menn er hele veien strengere enn kvinner i synet på om det overhodet er rimelig med sykefravær, og hvor lenge et eventuelt fravær bør vare.

Fortell det du mener i avstemningen nederst i saken.

Flertall av unge godtar skulk

Den største forskjellen ser vi imidlertid på alder. Blant unge er det flertall som sier de kan godta å være hjemme selv om man er frisk nok til å gå på jobb. Faktisk er det hele 57 prosent av kvinner, og 49 prosent av menn i aldersgruppen 20-24 som sier det er greit.

Desto eldre folk blir, desto færre godtar det. I aldersgruppen 80-84 er det kun 17 prosent av kvinner, og 9 prosent av menn som godtar det samme. Selv om det er veldig kraftig forskjell mellom de yngste og de eldste, er det ingen aldersgrupper hvor menn er mindre strenge enn kvinner.

Strenge kvinner

Hovedfokus i artikkelen er sykefravær, men undersøkelsen har sett det i sammenheng med holdninger knyttet til andre regel- og lovbrudd.

– Av de ulike regel- og lovbrudden det spørres om i Norsk Monitor (spørreundersøkelsen, journ. anm.) er dette det eneste eksempelet på at aksepten er høyere hos kvinner enn hos menn, skriver forskerne.

Med andre ord er kvinner strengere enn menn på alt annet enn sykefravær.

1 av 4 menn godtar å snyte på skatten

Et eksempel er at menn godtar i større grad at folk snyter på skatten. Hele 25 prosent av menn mener det kan godtas å unngå skatt, mot 17 prosent av kvinner.

Det som er desidert mest akseptert er å «kjøre litt over fartsgrensen». Hele 87 prosent av menn mener det er greit, mot 78 prosent av kvinner. I motsatt ende av skalaen er promillekjøring. Kun 6 prosent av kvinner sier det kan være greit, mens 14 prosent av menn.

Selv om det blåser en legaliseringsbølge over USA og andre vestlige land, har den ikke fått samme rotfeste hos nordmenn. Det er flere som synes det er greit å snyte på skatten, eller å svindle forsikringsselskapet enn å røyke hasj.

Når det gjelder sykefravær er imidlertid forskerne ikke helt sikre på hvordan de skal tolke holdningsforskjellene.

– Selv om andelen yrkesaktive har blitt stadig likere for kjønnene over tid, er det fremdeles store og systematiske forskjeller i arbeidslivet. For eksempel har menn i snitt lengre arbeidsuker og oftere lederstillinger enn kvinner, og de jobber oftere i privat sektor. Å jobbe mye eller å ha en lederstilling kan innebære en sterkere tilknytning til og større ansvarsfølelse overfor arbeidsplassen, og derfor gi mindre toleranse overfor noe som kan tolkes som uberettiget sykefravær, skriver forskerne.

Kvinner mener de har verre helse

Et annet poeng som forskerne trekker frem er at selv om kvinner lever fire år lengre enn menn, er det en høyere grad av sykelighet blant kvinner.

– Menn opplever seg som friskere enn kvinner en større del av livet. Det virker rimelig å tenke seg at personer som sliter med egen helse kan legge noe annet i «strengt tatt frisk nok til å gå», og derfor i større grad godta at man blir hjemme i en slik situasjon, enn personer uten noen helseproblemer.

Når forskerne tar høyde for alle variablene som alder, utdanningsnivå og hvilken stilling folk har, sitter de fortsatt igjen med en mangel i regnestykket.

– Bortsett fra at det har en viss betydning at menn jobber mer enn kvinner, og oftere har lederansvar, er det fremdeles mye som mangler når det gjelder å forstå hvorfor kvinner er mer tilbøyelige enn menn til å godta en type sykefravær som må anses å være uberettiget ut fra sykmeldingsreglementet, konkluderer forskerne.