Nettavisen.Økonomi skrev i januar at Eiendom Norge frykter en kjempesmell for boligselgerne fremover, som følge av regjeringens forslag til ny avhendingslov. I regjeringens forslag vil boligkjøper kun stå ansvarlig for inntil 10.000 kroner for skjulte feil og mangler ved boligen han tar over.

En vanlig terskel tidligere for boligkjøperne var 5 prosent av salgsverdien. Med regjeringens forslag risikerer boligselgere som ikke har tegnet en boligselgerforsikring, å punge ut flere hundre tusen kroner for feil og mangler de ikke har mulighet til å oppdage.

NBBL er også kritisk til det nye forslaget, som de mener vil føre til langt flere konflikter i rettsapparatet. Huseierne støtter imidlertid regjeringens forslag.

Søderberg & Partners er Nordens største selskap innenfor forsikringsmegling og forsikringsrådgivning. De er blitt markedsleder på boligselgerforsikring i Norge med 60 000 nye poliser i året, etter at børsnoterte Protector før jul bestemte for å trekke seg ut av markedet.

Flere, ikke færre

Øyvind Müller Famestad er ansvarlig for området eiendom i den norske virksomheten til Søderberg & Partners. Han tror som NBBL at det nye forslaget vil føre til flere konflikter og ikke færre, som regjeringen håper på.

- Ja, vi tror at ved å senke minstenivået til 10.000 kroner for boligkjøperne, vil det føre til vesentlig flere saker reist av kjøper. Terskelen for det du kan kreve i erstatning ved skjulte feil og mangler, er redusert ganske vesentlig, sier Famestad.

- Myndighetene har ennå ikke kommet med forskriften. Men vi tror ambisjonene med det nye lovforslaget er større enn det de klarer å få til. Ut fra det vi ser, vil forslaget innebære flere konflikter, i hvert fall i første omgang. Det verste kravet en selger kan få mot seg, er heving av kjøpet, fortsetter han.

Famestad understreker for øvrig at Søderberg & Partners er en nøytral aktør i dette markedet. Boligkjøperne kan i dag tegne en Boligkjøperforsikring (rettshjelpsforsikring) hos forsikringsmegleren for å få hjelp med sin sak overfor selger.

12.000 kroner

- Men er dere enige med Eiendom Norge at risikoen er endret vesentlig over mot selger?
- Ja, det er vår vurdering. Det er en klar flytting av risiko fra kjøper til selger, svarer Famestad.

- Hva er en typisk premie for å tegne boligselgerforsikring i dag?
- Det er naturlig nok store variasjoner, avhengig av boligtype og størrelse. Men gjennomsnittstallet hos oss er en premie på 12.000 kroner. Det er engangspremie for de fem årene forsikringen gjelder.

- Og hva tror du vil skje med premienivåene hvis forslaget vedtas?
- Vi må nå gjøre en grundig vurdering av produktet, men man må forvente endringer i nivåene. Foreløpig er det ingen som vet hvordan takstene vil bli og antall skader som meldes inn. Blir det vesentlig flere skader, må premier og vilkår justeres. Men som sagt, vi vet ennå ikke hvordan dette slår ut.

- Men premienivået vil ikke falle?
- Nei, det gjør det i hvert fall ikke.

Mangler kompetanse

Et stort usikkerhetsmoment er hva takstmennene klare å oppdage av skjulte feil og mangler fremover i tilstandsrapportene. Forslaget fra regjeringen innebærer at takstmenn må ha en egen autorisasjon for å vurdere boligenes tilstand. Det settes også større krav til innholdet i tilstandsrapportene, som er positivt, men:

- Vi er spente på hva forskriften vil inneholde om krav til autorisasjon av takstmenn og kravet til innhold i takstene. En innskjerping er veldig positivt, men det tar tid å sette dette ut i livet.

- Opplæring av takstmenn vil ta tid, og spesielt i regionene vil det være underskudd på den kompetansen som myndighetene ønsker seg. Det er viktig at denne kompetansen kommer ordentlig på plass før det blir endringer i lovverket, anbefaler Famestad.


Komplisert

En av hensiktene med forslaget er at myndighetene ønsker å avdekke flere feil i tilstandsrapportene, som skal gi færre ting klage å på. Men Famestad mener det vil være en stor usikkerhet om takstmennene faktisk klarer å avdekke mange av de skjulte feilene og manglene.

- En bygningskropp er et komplisert byggverk, med mange områder som er vanskelig for en takstmann komme til. Vi føler oss helt sikre på at det fortsatt er skjulte mangler og feil som det ikke er mulig å avdekke.

Lite analyse

- Virker det nye forslaget fra regjeringen lite gjennomarbeidet?
- Vi var til stede på høringen i Stortinget i begynnelsen av mars. Vår opplevelse av denne høringen er at det var lite analyse som var gjort på konsekvensene av lovendringen. Igjen, med tanke på å gjøre en vurdering av forsikringen, er det usikkert hvordan forslaget slår inn. Det viser også høringene, for det er meninger på hver side i denne saken.

- Hva anbefaler dere regjeringen å gjøre?
- Å bruke mer tid på implementering av de nye autorisasjonskravene til takstmenn. Dette må gjøres ordentlig før man gjennomfører forslagene til lovendring og minstegrensen på 10.000 kroner. Vi mener beløpet bør økes til eksempelvis halvparten av grunnbeløpet i folketrygden (snaue 50.000 kroner, red.anm.), svarer Famestad.