Statistisk sentralbyrå (SSB) har analysert de norske matvareprisene sammenliknet med prisene i de andre nordiske landene.

Og konklusjonene er blant annet at fra 2005 til 2018 økte produsentprisene på norske matvarer med 57 prosent. De tilsvarende prisene i Sverige, Danmark og Finland steg henholdsvis 37, 27 og 26 prosent.

Vi snakker om prisen som matvareprodusentene mottar. Prisutviklingen sier ikke noe om den direkte utviklingen i matvareprisene som forbrukerne i de nordiske landene har opplevd i perioden.

Les også: Norske matvarer - dårligere utvalg - høyere priser

Skille i 2014

I grafen under er det gjengitt prisutviklingen i de nordiske landene. Som vi ser av grafen er det særlig de senere årene de norske matvareprisene har tatt av.

I perioden 2005-2016 steg norske matpriser i gjennomsnitt hele 4,4 prosent per år. For årene 2017 og 2018 dabbet prisveksten av til henholdsvis med 0,7 og 1,7 prosent.

Men, norske matvarepriser økte nesten 14 prosent fra 2013 til 2016. I samme tidsrom gikk prisene på matvarer i Danmark og Finland ned med rundt 4 prosent. De svenske produsentprisene økte kun med 1,9 prosent.

På hjemmemarkedet til EU som helhet var det i årene 2013 til 2016 prisnedgang både i næringsmiddelindustrien og industrien som. Disse prisene falt i perioden med henholdsvis 3,4 og 4,6 prosent. Prisnedgangen i EU kan ha hatt sammenheng med svak økonomisk vekst og liten etterspørsel.

Vesentlig høyere

Uansett, prisveksten på de norske matvarene har altså samlet sett vært vesentlig høyere fra 2005 til 2018 enn i våre nordiske naboland. Ifølge SSB var matprisene i Norge de mest stabile i denne perioden.

Men, SSB skriver i artikkelen at importvernet på norske kjøtt- og meieriprodukter sannsynligvis har bidratt til den stabilt sterke veksten i de norske matvareprisene.

Kjøtt- og melkeprodukter utgjorde i perioden 2005-2018 rundt 42 prosent av hele den norske næringsmiddelindustrien på hjemmemarkedet. Kun litt over 6 prosent av kjøttvarene vi spiste i fjor var importerte. Den samme importandelen hadde også meierivarene.

«Norsk kjøtt og melk får liten konkurranse fra Europa», konkluderer SSB.

Les også: Norske matvarer er dyrest i Europa

Tilnærmet lik

Matvareprisene i Sverige, Danmark og Finland hadde en tilnærmet lik utvikling i perioden 2005-2018. SSB konkluderer med at siden Norge står utenfor EU, har antagelig det bidratt til at matprisene har vært mindre påvirket av opp- og nedgangstider internasjonalt.

SSB skriver at de nordiske EU-landenes matpriser har hatt en tendens til å bevege seg i samme retning som internasjonale matpriser.

De norske matvarene har derimot hatt en relativt jevn, årlig prisstigning og beveget seg lite sammenfallende med internasjonale matpriser.