Onsdag sprakk nyheten i Nettavisen Økonomi om at drosjenæringen skal liberaliseres. Det betyr at man ikke lenger trenger å være tilknyttet en drosjesentral for å kjøre taxi. og at delingstjenester som Über og Lyft blir lovlige.

De nye kravene er at man har hatt førerkort i klasse B i to år, at man registrerer bilen som drosjebil og at man EU-tester bilen hvert år. I tillegg innføres krav til å kunne førstehjelp og kunnskap om å transportere sårbare grupper.

- Rammer funksjonshemmede

Men lovforslaget innebærer mer enn frislipp av Über og Lyft. Regjeringen har også foreslått å oppheve flere av de eksisterende godkjenningsordningene, blant annet det særskilte løyvet for transport av funksjonshemmede.

Oslo kommune frykter nå at dette vil ramme funksjonshemmede som er avhengige av drosjetransport, og skriver dette i sin høringsuttalelse om lovforslaget:

«Etter forslaget blir transport med funksjonshemmede omfattet av vanlige drosjeløyver og turvognløyver. Ettersom turvognløyver er underlagt strengere kompetansekrav enn ordinære drosjeløyver, kan det tenkes at det blir mindre attraktivt å søke om denne løyvetypen.»

- Opprørt og bekymra

- Drosjeregleverket er modent for revisjon, men dessverre kjører regjeringen med fullt frislipp uten å lytte til innspillene fra oss i Oslo om gå gradvis frem, kommenterer miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg til Nettavisen Økonomi.

Bekymringen gjelder blant annet at kravet om løyve for biler med universell utforming bortfaller.

- Det gjør meg opprørt og bekymra at regjeringen nå fjerner kommunenes mulighet til å gi egne drosjeløyver med krav om universell utforming. Dette vil kunne ramme personer med nedsatt funksjonsevne, og gi dem et dårligere taxi-tilbud.

- Også Handikapforbudet og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Oslo mener at løyve for transport med funksjonshemmede må opprettholdes. Jeg skjønner virkelig ikke hvorfor regjeringen prioriterer fullt taxifrislipp, fremfor å sikre et godt tilbud til de av oss som har aller mest bruk for tilrettelagt transport, sier Berg.

- Trenger løyvet

Byrådet er ikke negativ til at det kommer endringer i drosjemarkedet, men er bekymret for konsekvensen for funksjonshemmede,m og skriver dette i høringsuttalelsen.

«Det kan tenkes at dette gir bedre utnyttelse av drosjen og bidrar til at spesialtransportmarkedet blir mer ettertraktet. Oslo kommunes mener likevel at det bør beholdes en egen løyvetype for passasjergruppen hvor det kreves spesialbil som er mindre enn turvogn. Det er viktig å opprettholde en slik løyvetype med krav til universell utforming for å sikre tilstrekkelig tilbud til passasjerer med ulike behov i enkeltturmarkedet. Det bør stilles strengere opplærings- og kunnskapskrav enn ved ordinært drosjeløyve, særlig språkkrav i norsk.»

Etterspørselen etter slike løyver er allerede i dag lavere enn for ordinært drosjeløyve, og det er så å si ingen som utelukkende lever av transport for funksjonshemmede. Det vanlige er kombinasjoner med drosje- eller turvognløyve, skriver kommunen.

Krav forsvinner

«Denne transporttypen legges ut på anbud. Drosjesentralene deltar i anbudskonkurranser, for eksempel pasientreiser, skoleskyss og TT-tjenester, hvor det stilles krav om løyve for transport av funksjonshemmede. I dag stilles det krav i egen forskrift om universell utforming av kjøretøy med løyve for transport av funksjonshemmede.»

I henhold til det nye forslaget vil ikke lenger dette kravet gjelde, mener kommunen, som skriver at selv om det kan stilles krav om universell utforming i kontraktsmarkedet, vil det ikke lenger finnes en mulighet som gjør at det offentlige kan sikre at det finnes kjøretøy med universell utforming i enkeltturmarkedet - det vanlige drosjemarkedet med bestilling av enkeltturer og praiing på gaten.

«Det er derfor grunn til å stille spørsmål ved om markedet selv vil sikre tilstrekkelig dekning av biler tilpasset ulike passasjertyper, herunder personer med funksjonsnedsettelser.»

Med bare én løyvekategori kan det føre til at at biler som brukes til transport av personer med nedsatt funksjonsevne, også kan brukes fritt til å kjøre mer ordinær drosjetransport på tider av døgnet hvor etterspørselen etter spesialbiler er lavere, framholder byrådet i sin høringsuttalelse.