SKI/ENEBAKK (Østlandets Blad): Også mannens tidligere samboere må fravike Thons eiendom i Enebakk, ifølge kjennelsen fra Follo og Nordre Østfold tingrett. Leieforholdet ble oppsagt for et år siden, med frist til å flytte ut innen 31. mai 2022.

De to mente det aldri hadde vært snakk om en leieavtale, men at de helt fra de flyttet inn i 2014 har blitt lovt at de skal få kjøpe landbrukseiendommen av Thon. I mellomtiden har de bodd der gratis mot å vedlikeholde og drifte eiendommen på vegne av Thon, og ikke minst for å opprettholde bo- og driveplikten på eiendommen.

Tingretten i Ski slår fast at striden om den angivelige avtalen er en annen skål, og tar bare stilling til om de to har rett til å bo der til den saken er avgjort. Og ingen har krav på å bo på en eiendom til en eventuelt salg er i boks.

– Det er ikke nødvendig for retten å ta stilling til spørsmålet om en avtale om kjøp av eiendommen er inngått, da retten uansett finner det klart at de ikke er eiere av eiendommen i dag. Det er ingen tvil om at Thon formelt og reelt er eier av eiendommen i dag. Det er heller ikke bestridt av de saksøkte. En eventuell rett til å kjøpe gården gir ikke i seg selv noen rett til å besitte eiendommen frem til et kjøp er gjennomført. Som eier av eiendommen har Thon rett til å råde over den, inkludert fritt bestemme om han ønsker å låne eller leie bort eiendommen eller benytte den selv (med de begrensninger som følger av lov), påpeker dommeren i kjennelsen.

ØB har forsøkt å få en kommentar fra den tidligere ansatte til kjennelsen fra tingretten, men har ikke lykkes å oppnå kontakt.

Fikk beskjed om å flytte ut

Olav Thon kjøpte eiendommen i Enebakk privat i 2013. Eiendommen på 190 mål er en landbrukseiendom med bo- og driveplikt. Han eier også to naboeiendommer.

Året etter flyttet den ansatte og hans daværende samboer inn på gården. Hva slags avtale som ble inngått i forbindelse med flyttingene er partene uenige om.

Paret har ikke betalt husleie, men de har utført oppgraderingsarbeid på eiendommen i årene de har bodd der.

I starten av 2022 fratrådte mannen sin stilling i Olav Thon Gruppen. Like etter fikk han, via rekommandert brev og SMS, beskjed om å flytte fra eiendommen innen tre måneder. Halvannen måned etter at han protesterte mot oppsigelsen og fristen, fikk han varsel om fravikelse etter tvangsfullbyrdelsesloven med krav om fraflytting innen 14 dager.

I tilsvaret argumenterte han med at det ikke forelå tvangsgrunnlag for å kaste dem ut. Det tidligere samboerparet fremmet også motkrav om at de hadde rett til å kjøpe eiendommen.

– Ikke noe rettslig grunnlag for å disponere eiendommen

I januar i år var det muntlige forhandlinger i tingretten i Ski der Olav Thon begjærte fravikelsen av sin private eiendom i Enebakk. Hans advokat anså det slik at det foreligger en leieavtale etter husleieloven. Bruksretten til eiendommen følger av en muntlig avtale hvor arbeid er ytt som vederlag. Opprettholdelse av bo- og driveplikten og vedlikehold utgjør vederlag etter husleieloven.

Olav Thon er eier av og har hjemmel til eiendommen, og det må anses «åpenbart» at de to beboerne ikke har noe rettslig grunnlag til å fortsette å disponere eiendommen. De saksøktes rett til eventuelt å kjøpe eiendommen må forfølges i en egen sak.

– Olav Thons strategi er langsiktig eierskap

At de ikke er eiere av eiendommen i dag, er utvilsomt. Påstanden om at det er inngått avtale om rett til kjøp av eiendommen er verken dokumentert eller sannsynliggjort. Sentralt for Thon og Olav Thon Gruppen er langsiktig eierskap. Det er kun unntaksvis at eiendommer selges, og dette skjer sjeldent før en eiendom er ferdig utviklet. Leietakeren har lang fartstid i Olav Thon Gruppen og er godt kjent med strategien.

– Det er usannsynlig at han, med sin kjennskap til Olav Thons klare strategi om langsiktig eierskap, skal ha hatt en berettiget forventning om at en slik avtale var kommet i land.

Muntlig avtale med Thon om kjøp

I retten fortalte mannen at han har flyttet fra eiendommen. Bare noen møbler står igjen. Hans tidligere samboer bor fortsatt der. Den tidligere ansatte i Olav Thon Gruppen var tydelig på at forutsetningen for å flytte til Enebakk var at han fikk mulighet til å kjøpe eiendommen.

I 2014 inngikk han og Thon en muntlig avtale om at han skulle få kjøpe eiendommen under forutsetning at av Thon skulle ha mulighet til å utvikle og selge hyttetomter på eiendommen og at han ikke skulle tape på salget. Kjøpesummen de var enige om, var 4,15 millioner pluss omkostninger.

Det gjensto bare å bli enige angående kompensasjon for arbeidet samboerparet hadde gjort på et hus Thon eide i Drøbak og oppgraderingsarbeidet Thon hadde fått utført på taket på låven på eiendommen i Enebakk.

– Oppsigelse av leieforholdet er ugyldig

Han hadde flere ganger forsøkt å ta opp med Thon en formalisering av avtalen for å få det skriftlig. Et utkast ble utarbeidet og han sendte flere mailer om det. Etter at han sluttet i Olav Thon Gruppen har han ikke lenger tilgang til eposten sin og kunne ikke legge frem dokumentasjon på dette.

Det ble aldri inngått noen leieavtale i 2014. Det ble heller ikke sagt noe om at ansettelsesforholdet var en forutsetning for disponering eller kjøp av eiendommen. Han har hele tiden vært av den oppfatning at det har foreligget avtale om kjøp av eiendommen, og at oppsigelse av leieforholdet derfor er ugyldig.

I og med at Olav Thon fikk medhold i Follo og Nordre Østfold tingrett, må det tidligere samboerparet dekke 75.000 kroner av Thons kostnader i forbindelse med denne saken.