Siv Jensen (Frp) presenterte fredag innholdet i årets stortingsmelding om forvaltningen av Statens pensjonsfond, også kjent som Oljefondet og Folketrygdfondet.

Regjeringen åpner for å investere inntil 2 prosent av Oljefondet i unotert infrastruktur. Dette gjelder infrastruktur innenfor fornybar energi. Med en verdi av fondet i dag på 9000 milliarder kroner, tilsvarer det investeringer for 180 milliarder.

Ingen føringer

Men, reguleringen er ikke ment å legge føringer på Norges Bank om at fondet skal investeres i unotert infrastruktur for fornybar energi. Reguleringen skal gjøre det mulig for Norges Bank å utnytte eventuelle stordriftsfordeler, slik at de kan investere kostnadseffektivt.

Meningen er at sentralbanken kan gå gradvis frem i et marked som er et lite sammenliknet med øvrige markeder som Oljefondet investerer i.

Intervallet for hva markedsverdien av miljømandatene normalt skal være, økes fra dagens 30–60 milliarder kroner til 30–120 milliarder. Det tilsvarer om lag 1,5 prosent av markedsverdien til Oljefondet ved utgangen av 2018.

Maks. 20 millioner tonn

Regjeringen endrer også kullkriteriene i Statens pensjonsfond utland, kjent som oljefondet. Selskaper med betydelig kullrelatert virksomhet omfattes også.

Kriteriets relative terskler på 30 prosent beholdes, men skal suppleres med absolutte terskler for kullutvinning og kullkraftkapasitet. Finansdepartementet legger opp til at tersklene settes til 20 millioner tonn for kullutvinning og 10.000 MW for kullkraftkapasitet».

Terskler

– Regjeringen innfører absolutte terskler for kullkriteriet og legger fram vurderinger av klimakriteriet, slik at dette nå kan praktiseres. I dag har vi også satt ned et utvalg som skal gjennomgå de etiske retningslinjene, sier Jensen i en melding.

Finansministeren kan konstatere at 2018 ble et urolig år i aksjemarkedet for begge fondene.

- I slike perioder blir det tydelig hvor viktig det er med bred forankring, langsiktighet og god forståelse av risikoen vi tar i forvaltningen av våre felles sparepenger. Finansmarkedene svinger, men forvaltningen bør være stabil, sier Jensen i en pressemelding.

6 prosent i minus

Oljefondet fikk i 2018 en avkastning på -6,1 prosent, mens Folketrygdfondet gikk 0,4 prosent i minus. For Oljefondet var avkastningen i 2018 det nest svakeste årsresultatet i fondets historie.

- Likevel var det ikke et veldig spesielt år i finansmarkedene. Historien har gjentatte ganger vist oss at vi må være forberedt på at det kan komme store og raske bevegelser i markedene, sier Jensen.

Ved utgangen av 2018 var verdien av Oljefondet og Folketrygdfondet henholdsvis 8251 milliarder kroner og 239 milliarder.