NORGES BANK (Nettavisen Økonomi): Norges Bank Investment Management (NBIM) la onsdag formiddag frem tallene for første kvartal til Statens pensjonsfond utland, også kjent som Oljefondet.

Aksjemarkedene i andre kvartal utviklet seg OK, slik at avkastningen ble 3 prosent for Oljefondet.

Ser vi på hvordan verdens børser utviklet seg i andre kvartal, steg verdensindeksen til Morgan Stanley med 3,8 prosent, det samme gjorde den brede amerikanske S& P 500-indeksen.

Som ventet

Den japanske Nikkei 225-indeksen var i perioden opp 2,3 prosent, den britiske FTSE-100 indeksen 2 prosent. Det var derfor grunn til å vente en aksjeavkastning i kvartalet på 2-3 prosent. Rentemarkedet fortsatte å falle i foregående kvartal, og dette fallet har fortsatt inn i dette kvartalet.

Et annet forhold som spiller inn på verdiene, er at den norske kronen noteres til historiske bunnivåer. Det gjør at verdien av Oljefondet i norske kroner blåses opp, ettersom plasseringene skjer i utlandet.

Verdien av Oljefondet per 30. juni i år var på 9162 milliarder kroner. Dette har frem til dagens dato økt med nesten 300 milliarder kroner.

Første gang

- Det er første gangen fondet hadde en kvartalsverdi over 9000 milliarder kroner, sa fondets nestleder Trond Grande på presentasjonen.

- Vi så en positiv avkastning på fondets renteinvesteringer. Dette skyldes fallende renter. Vi har nå over 600 milliarder i negativ rente, sier Grande i pressemeldingen.

Med andre ord er det begrenset på hva det kan bli av avkastning på disse rentepapirene fremover, selv om andre kvartal var bra. Renteinvesteringene ga hele 3,1 prosent i avkastning i foregående kvartal, klart over det man kan vente seg over tid.

- For andre kvartal på rad ble renteavkastningen over 3 prosent, kommenterte Grande.

Negativ rente

Men om lag en fjerdedel av renteinvesteringene til Oljefondet har nå negativ rente. Det vil over tid presse totalavkastningen i fondet.

69,3 prosent av plasseringene var i aksjer, som er tett på maksimalgrensen på 70 prosent.

28 prosent av midlene i Oljefondet var ved utgangen av andre kvartal plassert i rentepapirer, 2,7 prosent i unotert eiendom.

Så langt bra, men...

Norges Bank og andre renteinvestorer har nydt godt av fallende obligasjonsrenter, fordi obligasjoner gir kursgevinster og god renteavkastning i et fallende rentemarked. Dette, til tross for at rentenivået er lavt Skulle derimot de lange rentene stige, kan det bli kurstap og svakere avkastning.

Oljefondets renteportefølje har i gjennomsnitt 7 år frem til forfall. Jo lengre løpetid på disse investeringene, desto høyere blir avkastningen i et fallende rentemarked, men dårligere i et stigende rentemarked.

Det fallende rentenivået har vært en viktig årsak til å øke aksjeandelen i fondet til opp mot 70 prosent, i håp om å holde den totale avkastningen oppe. Aksjemarkedet har over tid høyere forventet avkastning enn renter, men også en høyere risiko.

Ikke holdbart

Hittil i år er avkastningen til Oljefondet på over 12 prosent. Det skyldes primært fantomavkastningen i første kvartal og er langt over det vi kan vente over tid.

Men fondet gjorde det dårligere enn de referanseindeksene det måler seg mot. Det skyldes primært dårlig avkastning fra eiendom.

Oljefondet har siden oppstarten i 1998 hatt en samlet avkastning på 4660 milliarder kroner. Det tilsvare over halvparten av fondets verdi ved utgangen av første halvår.

Den årlige netto avkastningen i perioden er på ca. 4 prosent, korrigert for prisstigningen på 1,8 prosent. Avkastningen er 1 prosentpoeng høyere enn det som nå er satt som grense for uttak av Oljefondet over tid, men identisk med den gamle uttaksgrensen.

Tidenes beste

Oljefondet hadde tidenes beste kvartal i første kvartal i år, etter den kraftige børsnedturen i fjerde kvartal 2018. Et aksjetap på 517 milliarder kroner ble snudd til en totalavkastning i årets tre første måneder på hele 738 milliarder.

Det ga en total avkastning fra alle investeringene på 9,1 prosent og hele 12,2 prosent på aksjeinvesteringene.

Ettersom nesten 70 prosent av fondets midler er investert i aksjemarkedet, vil svingningene i aksjemarkedet i stor grad påvirke avkastningen og verdiene i fondet.

Tar ut mer av fondet

Solberg-regjeringen har i det reviderte nasjonalbudsjettet fra mai i år regnet med en verdi av oljefondet ved utgangen av 2019 på 9300 milliarder.

Regjeringen la i Revidert budsjett i mai opp til å bruke 238 milliarder kroner av Oljefondet i år, som tilsvarer et uttak på 2,9 prosent. Den såkalte handlingsregelen tilsier at bruken av fondet over tid ikke skal overskride 3 prosent.