I perioden 2011-2020 fikk Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), som er en ideell organisasjon, flere hundre overføringer fra Politidirektoratet (POD), ulike politidistrikt og ulike særorgan i politiet.

Noen ganger bare småbeløp. I 2015 overførte ett av disse særorganene, Kripos, 5400 kroner til NNPF.

Men i 2016 gav Politidirektoratet hele 100.000 kroner i gave til NNPF. Overføringen er av POD markert som «gave i forbindelse med NNPFs 25-års jubileum».

Også Politihøgskolen har bidratt, med 189.000 kroner. I tillegg har Tolletaten gitt penger – til sammen 995.000 kroner til NNPF – siden 2002.

Det viser innsynsbegjæringer hos Politidirektoratet og Tolletaten, gjort av Jonas Ali Ghanizadeh, som er en privatperson. Ghanizadeh la først ut funnet på Twitter. Nettavisen har ettergått dokumentasjonen.

Pengene gikk i hovedsak til kurs og konferanser i regi av NNPF, som skulle bidra til kompetanseheving i politiet på narkotikafeltet.

Les også: Nattpatruljen viste «ulovlig» maktmiddelbruk fra politiet

Forvirres med politiet

Men NNPF er en omstridt forening i debatten om regjeringens forslag til rusreform, som falt i Stortinget forrige uke. De var selv en aktør i debatten om reformen. Det samme har statsadvokat Geir Evanger vært. Han er samtidig nestleder i NNPF.

NNPF skriver på egen nettside at de har 3600 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og «andre naturlige samarbeidspartnere».

Foreningen har et navn som kan få enkelte til å tro at de er en del av politiet. I 2019 omtalte for eksempel Trine Skei Grande (V) dem som «politiet».

Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen fra UiB sier foreningen ofte opptrer på en måte som kan føre til forvirring.

– Det er et problem at mange oppfatter NNPF som en del av politiet. De stiller ofte i uniform og opptrer på en måte som gjør det vanskelig å skille, sier han til Nettavisen.

Som argument mot rusreformen skrev NNPF i sitt høringssvar om reformen at politiets evne til å ransake personer som tas for bruk av narkotika vil forsvinne dersom den vedtas.

I helsekomiteens rusreform-høring sa Evanger at politiet har ransaket på denne måten i årevis. Riksadvokaten, Evangers sjef, rykket deretter ut og presiserte at maktmidlene Evanger beskrev ikke er tillatt under dagens regelverk.

Les også: Ny meningsmåling: To av tre sier ja til rusreformen

Fikk 2,1 millioner av POD

NNPFs største bidragsyter hos politiet er POD, direktoratet under justisdepartementet, som står for den faglige ledelsen og ressursfordelingen mellom politidistriktene og særorganene.

POD har gitt 2,1 millioner til NNPF siden 2011. 2 millioner av disse er til gjennomføringen av NNPFs årlige utdanningskonferanse, etter søknad fra NNPF.

«De fleste utbetalingene er mindre beløp som i all hovedsak er betaling for deltakelse på konferanser og kurs i regi av NNPF» skriver direktoratet i svaret på innsynsbegjæringen.

I tillegg kommer altså gaven på 100.000 i anledning 25-årsjubileet.

Lederen av POD, politidirektøren, har flere ganger har holdt taler under åpningen av konferansen, slik politidirektør Odd Reidar Humlegård gjorde i 2017. Tidligere det året gav POD 350.000 kroner i tilskudd til konferansen.

Les også: Video av intim politiransakelse spres på sosiale medier - vekker kraftige reaksjoner

Kurser politiansatte

Mange av summene som kommer frem i innsynet hos Politidirektoratet er små summer på noen få hundre eller noen få tusen kroner. Disse er som regel knyttet til påmeldinger til kurs eller konferanser, får Nettavisen opplyst av NNPF.

Med andre ord har offentlige midler blitt brukt på at politiansatte kan kurse andre politiansatte i regi av en ekstern medlemsorganisasjon.

Jussprofessor ved UiB, Hans Fredrik Marthinussen, stusser over at politiet har brukt offentlige midler på denne måten.

– Politiet har ansatte med kompetanse som kan kurse andre ansatte i politiet. Men i stedet for at politiet bruker sine ansatte, så låner de dem ut gratis til en organisasjon som de betaler for kurs fra, sier han undrende.

– Jeg lurer på hvordan det ville sett ut hvis jeg startet mitt eget foretak og fikk fri fra jobben for å kurse mine egne kollegaer? spør han seg.

Marthinussen har vært en pådriver for rusreformen.

Trakk støtte etter å ha gitt million

Ghanizadeh har i tillegg gjort et innsyn hos Tolletaten, som også har brukt offentlige midler på NNPF. I perioden 2002-2018 gav de 995.000 kroner til organisasjonen.

Tilskuddene varierte i størrelse mellom 50.000 og 90.000 kroner. De ble gitt til NNPFs utdanningskonferanse, etter søknad fra NNPF.

I svaret på innsynet, som Nettavisen har fått tilgang til, skriver Tolletaten at NNPFs utdanningskonferanse har vært en «aktuell arena for kompetanseoppdatering og -påfyll om narkotika- og dopingrelaterte tema med relevans for Tolletaten, og for nettverksbygging med ansatte i andre etater».

Tolletaten kuttet sine tilskudd til NNPF i 2019 fordi de mente å ikke ha myndighet til gi tilskuddene.

«Høsten 2019 gjorde Tolletaten en ny vurdering av det rettslige grunnlaget for å gi støtte til frivillige organisasjoner. Her ble det konkludert med at etaten ikke har myndighet til å yte tilskudd til Norsk Narkotikapolitiforening sin utdanningskonferanse. Dette ble formidlet til Norsk Narkotikapolitiforening i epost 20.09.2019, jfr vedlegg 11. Fra og med 2019 har det derfor ikke vært gitt støtte til Norsk Narkotikapolitiforening» skriver de.

Les også: Stortinget: Mindre narkolovbrudd skal slettes fra rullebladet etter tre år

Mener det kan være en form for korrupsjon

– Det er uheldig at offentlige midler har gått til en organisasjon som driver med politisk virksomhet, sier professor Marthinussen fra UiB.

Han legger til at det vil være enda verre dersom betydelige summer til Utdanningskonferansen har gått til festligheter.

– Jeg jobber i staten og vet at det er grenser for hvor mye du kan bruke på julebord og den type sosiale arrangementer. Men hvis du først gir pengene til en forening, så kan du omgå en del av disse reglene.

– Jeg vet ikke om det er dette som er tilfellet med NNPF, men dersom det finnes en mistanke om dette, så mener jeg det er all mulig grunn til å undersøke om det er snakk om misbruk av offentlige midler og i verste fall en form for korrupsjon.

Dette avviser NNPF på det sterkeste.

– Vi reagerer sterkt på disse påstandene. Det fremstår som ren spekulasjon. Vi forventer at noen som uttaler seg som professor er mer etterrettelig enn dette. Marthinussen har lenge vært en forkjemper for en svært liberal ruspolitikk, og dette utspillet føyer seg inn i rekken av forsøk på å diskreditere meningsmotstandere, sier generalsekretær Kristine Olsen Moss.

Forklarer gaven

Nettavisen har vært i kontakt med avdelingsdirektør for politifagavdelingen i Politidirektoratet, Bjørn Vandvik, som forklarer hvorfor NNPF fikk gaven på 100.000 kroner.

– Det er riktig at Norsk narkotikapolitiforening i 2016 mottok en gave på kroner 100.000 fra Politidirektoratet. Denne ble overrakt av tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård under den årlige utdanningskonferansen. Gaven er å regne som en engangsforeteelse og ble gitt i forbindelse med NNPFs 25 års-jubileum.

I begrunnelsen for gaven stod følgende:

«NNPF har en viktig rolle for å spre kunnskap og heve kompetansen innen forebygging og bekjempelse av narkotika- og dopingkriminalitet. Utdanningskonferansen har gjennom mange år vært en unik møteplass på tvers av kontrolletater, politidistrikt og særorgan».

Det er mulig for aktuelle foreninger å søke støtte hos POD, og Vandvik er klar på at tilskuddsmidlene har vært avgrenset til et spesifikt formål.

– Det er viktig å presisere at Politidirektoratet ikke har gitt driftstilskudd til NNPF. Den støtten det vises til er avgrenset til gjennomføring av et konkret tiltak – den årlige Utdanningskonferansen i regi av NNPF. Støtte har vært gitt etter søknad fordi dette har vært et relevant kompetansehevende tiltak for ansatte i politiet og kontrolletatene. Det er også gitt støtte fra andre etater.

NNPF svarer

– Vi mottar ikke pengegaver fra politietaten, med unntak av en gave foreningen fikk til vårt 25-års jubileum i 2016, sier Olsen Moss i NNPF til Nettavisen.

– Hvilken tilknytning har NNPF til Politidirektoratet?

– NNPF er en frivillig organisasjon uten formell tilknytning til statlige etater. Vi arrangerer hvert år en stor utdanningskonferanse med flere hundre deltakere. Her gis faglig påfyll fra inviterte foredragsholdere fra inn og utland. På åpningen av konferansen inviteres ledere fra kontrolletatene til å holde innledninger. Om lederne selv kan stille eller om de sender stedfortreder varierer fra år til år.

– Hva har pengene hovedsakelig gått til?

– Ett av foreningens formål er å drive kompetanseheving av medlemmer. Det arrangeres derfor en stor årlig utdanningskonferanse, som det søkes om støtte av POD med flere for å gjennomføre. Dette for å holde deltageravgiften lavest mulig ettersom de fleste av deltakerne må betale hele eller deler av beløpet selv. Noen lokallag søker også om støtte for å sende sine lokale medlemmer på kompetansehevende arrangement.

– Ser dere noe problem med å ta imot skattepenger fra alt fra Politihøgskolen til Kripos, all den tid dere jobber med å påvirke norsk narkotikapolitikk?

– På generelt grunnlag kan vi si at NNPF søker penger hos ulike organisasjoner og etater, på lik linje med andre frivillige foreninger.

Jonas Ali Ghanizadeh opplyser til Nettavisen at han er støttemedlem i Foreningen Tryggere Ruspolitikk, men at han ikke innehar noen verv.

Les også: Frp-topp tordner mot reklamekampanje fra Rusopplysningen.no: - Farlig, misvisende og ulovlig