Arne Østreng har jobbet med kunderådgivning i det som nå heter Innovasjon Norge siden 1972. I august er det slutt. Østreng fylte 70 år i desember.

Ifølge Arbeidsmiljøloven når han øvre aldersgrense for å være i arbeid først ved fylte 72. Men som statsansatt stopper det på 70. Arne skulle gjerne jobbet i to år til.

- Hvorfor?

- Jeg har en interessant og samfunnsnyttig jobb, og føler at jeg kan bidra. Særlig nå når kravene til å stå lenger i jobb øker, og vi vet at Statens pensjonsutgifter vil øke vesentlig. Da synes jeg at alle som kan og vil jobbe lenger, bør få mulighet til det, så lenge man har relevant kompetanse. Hadde reglene vært at man kunne stå i jobb til 72, ville jeg holdt på til da.

- Må jobbe lenger for pensjonen

I Innovasjon Norge, som i andre bedrifter, begynte pensjonsspørsmålet å dukke opp i medarbeidersamtalene tidlig i 60-årene, forteller den erfarne rådgiveren. Det er ingen uoverenskomst mellom ham og arbeidsgiver, understreker han.

- Vi har en felles forståelse av problemstillingen og kom til enighet om at jeg kunne stå i jobb til august.

Reglene tilsier at 70 er grensen, men det er ikke arbeidsgiver som har bestemt reglene.

- Hvis unge folk skal få full opptjening til pensjon må de jobbe lenger. Men også friske eldre kan jobbe lenger dersom reglene tillater det.

- Har du ikke lyst til å ha mer fritid da, etter så mange år i arbeidslivet?

- Det er mange år igjen å ta ut pensjonen på, hvis helsa holder. Det er ikke bærekraftig, det systemet vi har nå, sier Østreng.

- En viss adgang til å fortsette

- Aldersgrensene er regulert i ulike lover og har også forskjellig innhold. I arbeidsmiljøloven innebærer aldersgrensen ikke en plikt for arbeidstaker til å fratre, men at stillingsvernet faller bort, sier ekspedisjonssjef Einar Skancke i Arbeids- og sosialdepartementet.

I aldersgrenseloven, som gjelder for offentlig tjenestemenn, innebærer aldersgrensen i utgangspunktet en plikt for arbeidstakeren til å fratre stillingen.

- Det er likevel en viss adgang også her til å fortsette i tjenesten, i inntil fem år, sier Skancke.

Den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble økt fra 70 til 72 år fra 1. juli 2015. Samtidig økte den nedre grensen for bedriftsintern aldergrense til 70 år.

- Det er krav om at bedriftsinterne aldersgrenser skal praktiseres konsekvent, og mange ansatte i private virksomheter er omfattet av slike. I aldersgrenseloven er den alminnelige aldersgrensen 70 år. For en del stillinger er det fastsatt lavere særaldersgrenser, sier Skancke.

- Helt absurd

Erlend Wiborg (Fr.P), leder i Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget, synes situasjonen er merkelig:

- Det er helt absurd å presse eldre arbeidstakere ut når de ønsker å jobbe og gjør jobben på en god måte. Hvorfor skal eldre arbeidstakere miste stillingsvernet? Det kan være helsemessige eller kompetansemesige grunner til at du ikke kan utføre en jobb, men dette kan like gjerne gjelde en 40-åring som en 70-åring.

De nåværende regjeringspartiene sørget for stortingsflertall for at aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble hevet fra 70 til 72 år. Det pågår et stort arbeid med å gå gjennom lovverket nå, forteller Wiborg.

- Vi ønsker å øke aldersgrensen ytterligere. Alder i seg selv ikke er en indikasjon på om du er god i jobben eller ikke. Hvis du selv ønsker å fortsette å jobbe og utfører jobben tilfredsstillende, bør du få fortsette. Det er trist med bedrifter som har bedriftsinterne aldersgrenser, og ekstra trist når dette er statseide bedrifter.

- Det er trolig ikke så mange som ønsker å jobbe etter 70?

- Nei, det er kanskje ikke så mange. Men en 70-åring i dag har en helt annen helse enn for 30 år siden. Vi lever mye lenger og er derfor avhengige av at folk som kan og vil, skal kunne jobbe lenger. Dessuten har vi et pensjonssystem som krever opptjening over lenger tid. Som det er nå, fratar man folk muligheten til å opptjene nok pensjon.

- For mange presses ut

Arbeiderpartiets Arild Grande, som også sitter i Arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget, er enig i at for mange må slutte å jobbe for tidlig:

- Vi vil at flere arbeidstakere skal kunne stå lenger i arbeid, alt for mange presses ut av jobb fra begynnelsen av 60-årene. Både som følge av stor arbeidsbelastning i mange velferdsyrker, at for få får tilbud om kompetanseheving og at det ikke tilrettelegges for å kunne stå i jobben lenge.

Imidlertid har ikke regjeringen gjort noe på dette området, hevder Grande:

- Dette gjør regjeringen og FrP ingenting med. Hvis regjeringen fremmer forslag om å endre reglene for aldersgrense i arbeidslivet, vil vi legge vekt på hva arbeidstaker- og arbeidsgiversiden råder oss til. Politikk for et godt arbeidsliv utarbeides som regel best i et tett samarbeid med arbeidslivet selv, sier Ap-representanten.

- Lokal avgjørelse

- Det er ikke er noe i veien for at den lokale tilsettingsmyndigheten bestemmer at en statsansatt kan fortsette i jobben ut over aldersgrensene. Dette er regulert i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn, paragraf 3, poengterer Kjersti Barsok, forbundsleder i NTL (Norsk Tjenestemannslag), som organiserer om lag 40.000 statsansatte.

- Vår erfaring er at det er et større problem at ansatte ikke klarer å stå til aldersgrensen, enn at mange ikke får mulighet til å jobbe ut over aldersgrensa, sier Barsok.

Hun mener at det også er liten vilje til å tilrettelegge for at eldre arbeidstakere skal kunne stå til pensjonsalder.

- Dersom det er statlige virksomheter som i liten grad tillater at ansatte fortsetter ut over aldersgrensen, er jo det et paradoks så lenge regjeringsplattformen sier så tydelig at de skal «vurdere tiltak som bidrar til at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid», sier Barsok.