I forslaget til Statsbudsjettet for 2020 legger regjeringen for første gang opp til at det skal brukes over 100 milliarder kroner på uføretrygd.

Totalt 100.807.500.000 kroner settes av til uføre.

Til sammenligning er inntekten fra særskatten på oljeinntekter på 90,6 milliarder.

Det betyr at uføretrygd nå utgjør over 7,1 prosent av statens samlede utgifter.

Dette er en økning på hele 8,3 prosentpoeng sammenlignet med 2019-tallene, og en utgiftsøkning på 7,7 milliarder kroner.

200 nye mottakere i uka

Ifølge regjeringen ble det langt flere som fikk innvilget uføretrygd i år, og de mener at veksten vil fortsette.

- Flere mottakere i 2019 enn det som ble lagt til grunn for saldert budsjett øker utgiftene i 2020 med om lag 1,5 mrd. kroner. Videre vekst i antall mottakere i 2020 øker utgiftene med om lag 2,8 mrd. kroner.

- Utviklingen i antall mottakere er preget av høy tilgang fra arbeidsavklaringspenger, men ses også i sammenheng med økt innsats for å ta unna ubehandlede saker. Gjennomsnittlig antall mottakere forventes å øke fra 332 500 til 346 900 i 2019, og videre til om lag 357 200 i 2020.

Dette betyr at regjeringen regner med at rundt 200 flere personer vil motta uføretrygd hver uke til neste år.

Regjeringen har gang på gang de siste årene måttet oppjustere utgiftene til uføretrygd.

70 prosent økning på ti år

Ifølge statsbudsjettet har utgiftene til uføretrygd økt betydelig det siste året.

Side 2009 er utgiftene til uføretrygd økt med 70 prosent, mens utgiftene sykepenger er økt med knapt 24 prosent.

Ifølge Finansdepartementet antas uføretrygd neste år å utgjøre 21 prosent av utgiftene til folketrygden. Det gjør utgiftene større enn de samlede kostandene til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og foreldrepenger.