Statistisk sentralbyrå går tilbake på tidligere analyser og presenterer i dag nye tall for forventet økonomisk vekst i 2009.

- Vi antar at pengemarkedsrenta i Norge vil endres om lag i takt med i euroområdet, men med et lite tidsetterslep. Våren 2010 regner vi med at den er nede på 3,5 prosent, skriver SSB i rapporten.

- Vesentlig endring
- I skrivende stund er situasjonen ganske uoversiktlig, både internasjonalt og i Norge. Det er ikke lett å ha noen klar formening om hva utfallet av finanskrisen vil bli på lengre sikt, skriver SSB i rapporten.

LES OGSÅ: Oslo Børs rett til himmels
LES OGSÅ: - Nå må de gi deg lavere rente

- Uroen i internasjonale finansmarkeder har ført til at forutsetningene for den prognosen for norsk økonomi som SSB publiserte i slutten av august, er vesentlig endret, skriver de i rapporten.

På bakgrunn av dette har statistikkbyrået, i samarbeid med Prognosesenteret, analysert utsiktene for norsk og internasjonal økonomi på nytt.

«Den internasjonale finanskrisen vil gi klart svakere vekstimpulser fra utlandet enn tidligere antatt, og sammen med dagens høye pengemarkedsrenter vil det bidra til svak BNP-vekst i 2009. Arbeidsledigheten vil derfor øke framover. En mer markert konjunkturnedgang fører til at norske renter settes mer ned enn tidligere lagt til grunn,» skriver SSB i rapporten.

Ny tjeneste:
Nettavisen kutter boliglånet ditt (gratis)

Noe økt arbeidsledighet
Antall registrerte ledige ifølge NAV tyder på at den økonomiske nedgangen så langt kun har ført til beskjeden nedgang i sysselsettingen. Til tross ventes at den svake aktivitetsutviklingen forsterkes, og sysselsettingsveksten vil avta markert. På bakgrunn av dette vil arbeidsledigheten øke, skriver SSB.

- Redusert tilstrømning av utenlandsk arbeidskraft vil kunne bidra til å begrense økningen i ledigheten som vi nå anslår blir 3,8 prosent i 2010 og 2011. Det er klart høyere enn tidligere anslått, men fortsatt lavt i forhold til forrige lavkonjunktur, skriver de i rapporten.

LES OGSÅ: 350 milliarder til norske banker

Internasjonalt nedgang
I rapporten har SSB tatt utgangspunkt i at myndighetene ganske raskt klarer å stabilisere finansmarkedene. Ut ifra dette regner SSB med at produksjonen hos Norges handelspartnere ikke vil falle vesentlig, men at veksten vil bli meget lav en tid fremover.

Samtidig regnes det med at pengemarkedsrenta i euroområdet reduseres med i overkant av tre prosentpoeng framover og kommer ned vel 22 prosent i 2010. Lavere renter og en normalisering av finansmarkedene antas å ville bidra til en ny internasjonal konjunkturoppgang mot slutten av 2011.

LES OGSÅ: - Billig, billig, billig!

Svekket norsk eksport
Da norsk økonomi fortsatt stimuleres gjennom finanspolitikken og økte petroleumsinvesteringer, legger SSB til grunn at en klart svakere internasjonal utvikling i økonomien vil bidra til å svekke norsk eksport fremover.

På kort sikt vil dette føre til høyere utlånsrenter og vansker med å få lån i private kredittinstitusjoner føre til lavere investeringsetterspørsel fra husholdningene og foretakene. Her vil likevel svakere kronekurs bidra til økt konkurranseevne.

Medregnet noe lengre utsikter tror byrået at de investeringene i fastlandsnæringene vil utvikle seg svakere og at en mer avdempet utvikling i husholdningenes konsum vil vare ved. Nedgang i igangsetting av nye boligbygg peker i retning av fortsatt fall i boliginvesteringene, en utvikling som vil fortsette lenger ut i tid enn tidligere anslått.

Total sett tror SSB at summen av dette gir stabil økonomi først i 2011.

Tar forbehold
Da utsiktene er basert på en snarlig løsning på finanskrisen tar SSB forbehold om at et motsatt utfall vil utsiktene for verdensøkonomien og dermed også norsk økonomi bli vesentlig svakere enn det byrået har lagt til grunn i sin rapport i dag.