Her finner du kalkulatoren: Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963

Kalkulatoren forutsetter at du tar ut full pensjon (uttaksgrad 100 prosent).

Kalkulatoren viser to beregninger:

Pensjon for uttak ved forskjellige aldere:
Først hva du får i pensjon fra du er 62 år, til du slutter å jobbe. Pensjonen blir beregnet til du slutter å jobbe. Hvis du legger inn 5 år i feltet for "Inntekt antall år fra og med 62 år til arbeidsslutt" blir pensjonen beregnet til 67 år, pensjonen for 68 år er da den samme.

Hvis feltet for hva du får i pensjon er blankt betyr det at du ikke har høy nok opptjening til å ta ut pensjon fra det tidspunktet.

Pensjon opptjent i det du fyller 62 år:
Dette viser hva du har tjent opp i pensjon når du er 62 år. Her ser du hva du får ved uttaksalder fra 62 år, til og med 70 år. Her vises også tallene selv om du ikke har høy nok opptjening til å ta ut pensjon.

Andre pensjonskalkulatorer:
Denne kalkulatoren er laget for årskullene fra 1963 og senere. For de to andre aldersgruppene skal du bruke en av disse:

Kalkulatoren for årskullene 1954 til 1962 finner du her.

Om opptjeningen
Årskull fra 1963 og senere tjener opp pensjon utelukkende etter nye regler. Det er inntekten gjennom hele livet som teller, men den delen av årets inntekt over 7,1 G (708.992 kroner) teller ikke med. Du tjener opp 18,1 prosent av inntekten, som blir lagt til pensjonsbeholdningen din.

Denne pensjonsbeholdningen skal deles med et delingstall for å finne de riktige årlige pensjonen.

Garantipensjonen for enslig pensjonist er på 190.368 kroner.

For ektefeller er den 176.099 kroner. Men garantipensjonen er 190.368 kroner hvis ektefelle:

  • ikke mottar uføretrygd, alderspensjon, avtalefestet pensjon i offentlig sektor eller gammel avtalefestet pensjon i privat sektor
  • eller ikke har en årlig inntekt, inkludert kapitalinntekt, som er større enn to ganger grunnbeløpet.

For å finne pensjonsnivået legger du inn gjennomsnittsinntekten i det antall arbeidsår du velger. For å få full pensjon trenger du en trygdetid på 40 år.

Den totale livsinntekten er utgangspunkt for beregningen av pensjonsbeholdningen. Kalkulatoren regner ut hvilken inntektspensjon du får ut fra pensjonsbeholdning og delingstall. På inntekter som er noe under middels vil du også få en garantipensjonsbeholdning og en garantipensjon (samme delingstall benyttes).

Utregningene er basert på G (Grunnbeløpet) fra 1.5.2019 på 99.858 kroner.

Se også:

Guide til alderspensjon
Les mer om alderspensjon.

Kalkulatorer:

Uføretrygdkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uføretrygd (tidligere uførepensjon). Den beregner også hvilken reduksjon du kan få i uføretrygden når du har lønnsinntekt ved siden av.

Andre kalkulatorer:
Din Pensjon
Denne krever innlogging. Kalkulatoren gir deg en prognose for hva du kan forvente i pensjon. Den bygger på tallene som er registrert på deg, både i folketrygden, AFP, og pensjonsordninger i jobb.

Forenklet pensjonskalkulator
PÅ NAV kan du beregne hva pensjonen blir. Her kan du også bruke varierende uttaksgrad, trygdetid under 40 år, og se eventuelle AFP-beløp.