- Det er fullt mulig å prøve å gjøre noe rett på gal måte og på feil sted, sier Ruben Mjelde Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Nylig skrev Nettavisen at næringsminister Jan Christian Vestre er hovedaksjeeier i selskapet Vestre AS, som bygger det de omtaler som «verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk» - «The Plus» - i Eidskog kommune i Innlandet. Vestre eier 70 prosent i av firmaet, mens moren hans eier de resterende 30 prosentene.

Problemet er at tomten til den nye møbelfabrikken ligger i det Mattilsynet tidligere har kalt «rød sone», som betyr at det er fare for at drikkevannet kan bli forurenset. Den nye fabrikken ligger nemlig på Gaustadmoen, rett sør for Kroksjøen vannverk. Vannverket forsyner i dag cirka 4500 personer i Eidskog med drikkevann.

- Det vitner kanskje ikke om dårlig moral, men en lite gjennomtenkt businessplan, sier Oddekalv om at Vestre bygger det de sier skal være verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk i et sårbart drikkevannsområde.

Se tilsvar fra Stefan Tjust, daglig leder for The Plus, lenger ned i saken.

Les også: Regjeringens søkkrike Ap-duo: Gode for 111,9 millioner

- Vil alltid være risiko

- Jeg roser dem for ambisjonen om en miljøvennlig fabrikk, det er et skritt i riktig retning. Men gjør det 100 prosent, og finn en lokasjon som ikke risikerer å kødde med drikkevannet til over 4000 personer. Det er det siste du skal gjøre, sier han.

Fabrikkområdet ble imidlertid isolert med syv grunnvannsbrønner (isolasjonsbrønner), som gjorde at Mattilsynet likevel godtok planene. Brønnene skal suge til seg grunnvannet som går under næringsområdet og ellers ville gått til drikkevannsbrønnene.

Det er ikke nok mener Oddekalv, som er skeptisk til om brønnene blir vedlikeholdt godt nok på sikt.

- Når man baserer seg på avbøtende tiltak og isolasjonsbrønner, vil det også alltid være risiko for både menneskelig og teknisk svikt, sier han.

Les også: Ut mot næringsministeren: – Skadelig for utviklingen

Soner må hensyntas

Oddekalv sier at det kan skje akutte utslipp, for eksempel at noe havarerer eller at noe fra produksjonen spyles ut og påvirker drikkevannet. Samtidig frykter han også for alle småutslippene man kan få i området.

- Det vil kunne dryppe olje, smøremidler og komme andre utslipp for eksempel når parkeringsplasser skal brøytes for snø og veier skal saltes, sier han.

- Alle ledd i transportkjeden medfører vanligvis en slik risiko i større og mindre grad, påpeker Oddekalv.

Han legger til at at det er en grunn til at man har sikkerhetssoner rundt drikkevannskilder. Dersom det skal være noe poeng i å ha «rød sone», for eksempel, kan man ikke hule ut dette med en masse dispensasjoner og unntak, mener han.

- Når fabrikken etableres, har man et langsiktig perspektiv, og man må også ta høyde for bruksendringer, sier han.

- Omfattende tiltak

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, frykter derimot ikke for at fabrikketableringen vil kunne påvirke naturen og drikkevannet i området negativt.

- Her virker det som at systemet har fungert som det skal. Selv om det var slapp kommunal behandling i begynnelsen, er innsigelsen til Mattilsynet nå tatt høyde for gjennom blant annet avbøtende tiltak, sier han til Nettavisen.

Gulowsen sier at Naturvernforbundet ikke har grunnlag for å si at tiltak som isolasjonsbrønner, ikke er tilstrekkelig. Han frykter ikke at teknisk eller menneskelig svikt kan påvirke drikkevannet.

- Det er gjort tiltak for å sikre vannforsyningen. Jeg stoler mer på Mattilsynet enn noen som virker å være mer opptatt av å kritisere etableringen av næringsministerens fabrikk, sier han.

- Det er sannsynligvis forsvarlig å etablere fabrikk der. De har høye miljøkrav til seg selv, og det er nok andre miljøtrusler som er betydelig mer utfordrende enn den fabrikken, sier han.

- Fabrikken bygges på grønn sone

Stefan Tjust, daglig leder for The Plus, har blitt forelagt kritikken fra Oddekalv. Han svarer med en punktliste over det han sier er fakta.

- Eidskog kommune startet reguleringsplanen for området i 2017, for å kunne tilby industritomter. Dette var før Vestre hadde begynt å lete etter tomter. Reguleringsplanen er kommunens ansvar, sier han.

Tjust påpeker at kommunen, Mattilsynet og Vestre har gjort alt etter reglene.

- Mattilsynet var tydelig på at det ikke kunne bygges med mindre nødvendige tiltak ble iverksatt. Det er ingen dispensasjoner eller unntak. Ved å gjøre riktige tiltak kan en sone omklassifiseres, sier han, og legger til:

- Fabrikken bygges nå på en grønn sone.

Han sier samtidig at de har gjort flere tiltak for beskyttelse mot lekkasje.

- Fabrikken er helt stengt, og har ingen kloakk i produksjonsområdene. Belegget er løsemiddelfritt. Det er mindre mengder kjemikalier i forbehandlingen, men anlegget er bygget på oppsamlingsrenner som leder til basseng. Dette systemet er helt lukket og kan ikke flyte videre, sier han.

Tjust trekker også fram at det passerer mye tungtransport på riksveien og Gaustadvegen hver dag.

- Gjennom pumpebrønnene som nå er installert, har drikkevannskilden i dag bedre beskyttelse mot ulykker og lekkasje fra for eksempel tankbiler, sier han.

The Plus skal for øvrig stå ferdig i 2022.

Unngår salting i området

Det er imidlertid gjort flere grep i området rundt fabrikken, for å unngå å forurense drikkevannet.

- Statens Vegvesen har på strekningen Riksvei 2 Skotterud-Riksgrensen Magnor ikke gjennomført salttiltak de siste 15 år. Dette på grunn av drikkevannskilden som ligger i området, skriver Bjørn Inge Stefferud Holter i Statens vegvesen i en epost til Nettavisen.

Les også: Problemet ingen snakker om: Alle vil ha mer strøm, men all strømproduksjon er hatet

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) bekrefter at salting av veier vil kunne påvirke drikkevannet i området.

- Generelt er veisalt veldig mobilt. Det vil si at det holdes ikke tilbake i jorda. Veisaltet vil følge med vannet og til slutt havne i overflatevann eller grunnvann. Mengden av veisalt og størrelsen på resipient vil spille en rolle, sier Sondre Meland, forskningsleder i NIVA, til Nettavisen.