En fersk analyse fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at i 2019 ble 56 prosent av den økonomiske sosialhjelpen utbetalt til innvandrere. Folk med innvandrerbakgrunn utgjør bare 14 prosent av den norske befolkningen.

Den typiske innvandreren som mottok sosialhjelp i 2019, fikk utbetalt 42.600 kroner gjennom året. Det er nesten dobbelt så høyt i forhold til de som ikke er innvandrere, mens norskfødte med innvandrerforeldre mottok 27.400 kroner.

SSB konkluderer med at innvandrere mottar mer i sosialhjelp enn mottakere som ikke er innvandrere. Samtidig utgjør innvandrere en stadig større andel av de som mottar sosialhjelp.

Les også: Nye tall: Slår alarm om trygdebombe

Betydelige utfordringer

Konfrontert med de nye tallene fra SSB, svarer innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim i Fremskrittspartiet:

- Det har vært kjent lenge at denne andelen øker og øker, dette viser disse tallene og andre tall vi sitter på. Det har tårnet seg opp betydelige utfordringer, som ikke er uventet etter asyltilstrømningen i 2015.

- Og kommunene må betale for dette selv etter fem år når pengene fra staten har tatt slutt.

Den største andelen som har sosialhjelp som sin viktigste inntekt, er norskfødte med innvandrerforeldre. Hele 55 prosent i denne gruppen oppgir sosialhjelp som hovedinntektskilde, mot 40 prosent blant innvandrere og befolkningen ellers. Andelen faller hvis man korrigerer for alder.

Klar økning

SSB-tallene viser også at andelen innvandrere blant de som mottar sosialhjelp i perioden 2013 til 2019, har økt fra 36 til 45 prosent.

Til sammenlikning har andelen innvandrere i befolkningen i samme periode økt fra snaue 12 prosent til over 14 prosent. Andelen sosialhjelpmottakere blant innvandrere øker altså klart mer enn andelen i befolkningen skulle tilsi.

Han tror bildet blir forsterket med en rødgrønn regjering.

- Arbeiderpartiet åpner i sitt nye partiprogram for forhandlinger med kommunene, som vil ta imot mange tusen flere flyktninger. En økt bosetting relatert til fluktrelatert innvandring vil føre til høye kostnader på sosiale felt og andre felt, svarer Helgheim.

Økende fattigdom

Nettavisen har omtalt at det er en økende fattigdom blant barn av innvandrere, basert på SSB-rapporter.

- Økt innvandring er den viktigste forklaringen på den økende fattigdomsproblematikken. Det er ikke et viktig problem at noen får mer penger, men det er et problem at en del får mindre fordi de ikke er i arbeid.

- Men har Frp andre løsninger på problemet enn å redusere innvandringen?

- Løsningen er å redusere innvandringen, fordi skuta er lekk, og vi må tette hullet. Det er delløsninger her som kan avhjelpe problematikken, svarer Helgheim.

Les også: Tybring-Gjedde vil ha forbud mot pengeoverføringer fra Midtøsten

Dødstrafikk

- Vi har en del humanitære utfordringer, der vi må slutte å bruke penger på ting som ikke funker her. Vi må bruke penger der pengene virkelig trengs og få stoppet i dødstrafikken over Middelhavet.

Helgheim mener integreringspoliitkken i Norge har vært feilslått over mange år, med altfor få selvhjulpne innvandrere. Han trekker frem manglende forventninger som nøkkelfaktoren.

SSB skriver at innvandrerne med bakgrunn fra Asia og Afrika dominerer de som mottar sosialhjelp. Dette er i tråd med tidligere analyser. Helgheim har et klart svar på det:

- Vi må kunne forvente det samme av alle innbyggerne, men det gjør vi ikke. Vi forventer ikke det samme fra innvandrere fra Afrika som fra andre land og kontinenter, og vi forventer ikke det samme fra innvandrere som gruppe som fra nordmenn.

- Jeg mener dette er hovedårsaken til den feilslåtte innvandringspolitikken.

Les også: Sosialhjelpsbombe: Familie må tjene mer enn 700.000 for at det skal lønne seg å jobbe

Rasismeanklager

- Er det berøringsangst for å ta opp store utbetalingene til sosialhjelp til innvandrere?

- Det har vært dert, men Fremskrittspartiet har gjennom en årrekke stått på og ikke tatt hensyn til rasismeanklagene mot oss når vi har snakket om det. Vi ser nå SSB på eget initiativ publiserer slike rapporter, så det har skjedd en endring.

- Flere instanser ser verdien av kunnskap, og på alle politikkområder er vi helt avhengig av kunnskap. Men området har vært preget av et politisk korrekt menneskesyn, der det nærmest har vært om å gjøre å vite minst mulig om innvandring og integrering, hevder Helgheim

Han merker det seneste året flere grove rasismeanklager fordi man snakker om helt reelle utfordringer. Fordelen er at man nå i større grad kan bruke det han omtaler som «solide tall fra SSB».

Les også: Frp vil kutte sosialstønad til eldre innvandrere

Årlig barometer

- Dere har kjørt argumenter på dette i 30 år, tror du vi snakker om det samme om 20 år?

- Det spørs hva man har gjort i politikken i mellomtiden. Vi ser nå den synlige delen av regningen fra asyltoppen i 2015 i form av sosialhjelp. 30 år med feilslått innvandringspolitikk har gradvis forverret seg, svarer Helgheim.

Han vil ha et årlig integreringsbarometer, en rapport hvert år som måler det som kan måles. Det gjelder blant annet forhold som innvandreres deltakelse i yrkeslivet, utdanning, voldsdeltakelse og sosial kontroll.

- Vi vil ha en rapport for å se om utviklingen går i riktig eller gal retning. Hvis ikke politikken legges om, kan vi se over til Sverige, sier Helgheim.

Langvarig behov

Totalt ble det i 2019 utbetalt 6,98 milliarder kroner til om lag 130.000 personer. SSB skriver ellers i rapporten at det er det en noe høyere andel blant innvandrere med langvarig behov for økonomisk sosialhjelp enn for mottakere som ikke er innvandrere

Økonomisk sosialhjelp var for øvrig den vanligste hovedkilden til livsopphold for de som mottok sosialhjelp i 2019. Deretter kommer trygd/pensjon, hovedsakelig arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

SSB peker også på at sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn oftere barn under 18 år enn sosialhjelpsmottakere i befolkningen for øvrig. Andelene er respektive 40 prosent og 20 prosent. I tillegg har innvandrere flere barn.

For de som mottar sosialhjelp og ikke er innvandrere, er det en relativt høy andel som har trygd/pensjon som hovedkilde til livsopphold. Uføretrygd er den viktigste kilden for disse.