Hovedtall viser at Solberg-regjeringen i 2020 vil bruke 244 milliarder kroner av Oljefondet. Det tilsvarer 2,6 prosent av fondet (se også lenger ned).

Nordea Markets understreker i en kort kommentar at det foreløpig er få nøkkeltall som er kjent. Men det første inntrykket er at budsjettet virker litt negativt på den såkalte rentebanen. Med det mener Nordea er at budsjettet kan trekke den forventede renteutviklingen noe ned, det blir litt lavere renter enn man trodde.

Strammere

DNB Markets skriver i en kort kommentar at budsjettet er noe strammere enn det de hadde sett for seg, altså at regjeringen bruker ikke like mye penger som ventet. Det demper isolert sett presset i økonomien og behovet for å øke rentene.

Meglerhuset skriver at budsjettet også er noe strammere enn det Norges Bank legger til grunn i sine prognoser, som også taler for at rentene ikke økes.

Handelsbanken mener derimot at forskjellen er for liten til å rokke ved renteutsiktene. Men meglerhuset tror fortsatt Norges Bank vil holde styringsrenten i ro på 1,50 prosent i overskuelig fremtid.

Regjeringen skriver at norsk økonomi er inne i sitt tredje år med konjunkturoppgang. Aktiviteten øker over hele landet og i de fleste næringer. Denne oppgangen er ventet å fortsette fremover, og regjeringen anslår at fastlandsøkonomien vil ligge høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år.

Les også: Her er alle lekkasjene fra statsbudsjettet

Over gjennomsnittet

Denne veksten er i år anslått til 2,7 prosent, men ventes å falle neste år til 2,5 prosent. Det er fortsatt over det langsiktige gjennomsnittet (se lenger ned).

Samtidig fortsetter bedringen i arbeidsmarkedet. Den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på ti år. I Nasjonalbudsjettet for 2020 anslår regjeringen den registrerte ledigheten å avta fra 2,2 prosent i år til 2,1 prosent neste år. Veksten i sysselsettingen anslås til 1,0 prosent, mot 1,6 prosent i 2019.

Hvis vi tar med folk som også søker aktivt arbeid, ventes ledigheten å falle fra 3,5 til 3,4 prosent, den såkalte AKU-ledigheten.

Demper presset

Den såkalte budsjettimpulsen for neste år er på -0,2 prosent. Det betyr at budsjettet antas å ha en svakt innstrammende virkning på økonomien, at det ventes å begrense aktivitetsnivået noe. I år virker budsjettet noe stimulerende på norsk økonomi.

En reduksjon i bruk av oljeinntektene på 0,2 prosentenheter fra 2019 måles som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien, Fastlands-BNP. Det er verdiskapningen i Norge gjennom et år hvis vi holder aktivitetene fra oljeindustrien utenfor.

Regjeringen økte i revidert budsjett i år bruken av oljepenger for 2019 til 238 milliarder kroner.

Maks 3 prosent

Verdien av oljefondet lå mandag morgen på 9687 milliarder kroner. Den såkalte handlingsregelen tilsier at norske regjeringer over tid kan bruke inntil 3 prosent av oljefondet i statsbudsjettet. Med dagens verdier utgjør det 290 milliarder oljekroner.

Vårt oljefond- Statens pensjonsfond utland - har økt i verdi. Det skyldes delvis kursgevinster og delvis en svakere krone. Oljefondet plasserer sine midler i utlandet og dermed utenlandsk valuta, men verdien av oljefondet oppgis i kroner. Verdien av fondet vil derfor øke når kronen svekker seg, som den har gjort i år.