- Regjeringen foreslår å innføre et høyprisbidrag der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh. Bidraget utformes som en særavgift til statskassen. Avgiften skal beregnes time for time per prisområde. Avgiftsgrunnlaget er avgrenset til omsetning fra kraftproduksjon, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Innslaget er det samme som strømstøtten til forbrukere. Tiltaket vil alene føre til ekstra inntekter på 16 milliarder kroner.

Les også: Regjeringen tar flere omstridte skattegrep: Henter inn 33 milliarder

Innføringen kommer i kjølvannet av at EU har ønsket økt beskatning på superprofitt på kraftproduksjon.

Skatten gjelder for vannkraft av en viss størrelse allerede fra i dag. Fra nyttår gjelder den også mindre kraftverk og vindkraft.

Tiltaket kommer i tillegg til økt grunnrenteskatt på vannkraft fra 37 til 45 prosent, og en ny grunnrenteskatt på vindkraft på 40 prosent.

Prisen som legges til grunn

Regjeringen skriver følgende om hvordan skatten skal beregnes:

Høyprisbidraget beregnes på grunnlag av de faktiske prisene som den avgiftspliktige har oppnådd. Dette innebærer at produksjon som er omfattet av kontraktsunntak i grunnrente­skatten, og andre avtaler om faktisk levering av et fast volum til en fast pris, verdsettes til kontraktspris. For produksjonsvolum som er solgt i spotmarkedet vil faktisk pris være spotpris som er oppnådd i det tilhørende tidsavsnitt.

  • For avtaler inngått 28. september eller senere, der det foreligger interessefellesskap mellom partene, er det likevel et krav om at kontrakten er inngått på markedsmessige vilkår. Dersom den avgiftspliktige ikke kan dokumentere at markedsmessige vilkår ligger til grunn for avtalen, er det spotmarkedsprisen i den aktuelle timen og det aktuelle prisområdet som skal ligge til grunn for avgiften.
  • Kraft som forbrukes i egen virksomhet, verdsettes til spot­markeds­pris, dvs. det kraften alternativt kunne vært solgt for.
  • Konsesjonskraft verdsettes til oppnådd pris og vil normalt dermed ikke vil utløse avgiftsplikt.
  • Kraft som tas ut gjennom uttaksrettigheter, verdsettes til faktisk pris og vil dermed i mange tilfeller ikke vil utløse avgiftsplikt.
  • Dersom summen av volum levert på langsiktige kontrakter, levert som konsesjons­kraft, tatt ut som egenkraft og etter uttaksrettigheter, overstiger egen kraftproduksjon i et tidsavsnitt og prisområde, kommer kostnader til dekningskjøp i spotmarkedet til fradrag i avgiftsgrunnlaget (trekkes fra i oppnådd pris), og ev. fordeles forholdsmessig.

De gjør det klart at skatten ikke skal være fradragsberettiget for andre skattegrunnlag.

Ved salg av fastprisavtaler, er det verdien på fastprisavtalen som settes til grunn, ikke spotprisen.

Unntak for tap på finansielle kontrakter

- For finansielle kontrakter inngått senest 27. september 2022 for å sikre inntekter knyttet til salg til spotmarkedspris, fastsettes avgiften på grunnlag av oppnådd pris justert for tap eller gevinst på den finansielle kontrakten, påpeker depeartementet.