Norges Bank har hittil nøyd seg med å si at styringsrenten mest sannsynlig blir satt opp i løpet av andre halvår. Signalene nå er mer aggressive, i tråd med markedets forventninger.

- Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september, sier sentralbanksjef Øystein Olsen nå.

Nordea Markets mener dagens uttalelser er et klart signal om en økning i september, og at det går mot to økninger i år på til sammen 0,50 prosentpoeng. Deretter kommer det to økninger i henholdsvis mars 2022 og juni 2022. I så fall betyr det at styringsrenten ligger på 1 prosent om ett år.

Øystein Olsen bekreftet på torsdagens pressekonferanse og overfor Nettavisen at Nordeas anslag er realistiske, med mindre det skjer noe uforutsett.

Derfor beholder de styringsrenten uendret:

Ikke fullt gjennomslag

Høyere styringsrenter betyr høyere boliglånsrenter. Norges Bank venter at boliglånsrenten begynner å øke i høst som følge av at styringsrenten bli hevet. I 2024 anslår sentralbanken at boliglånsrenten vil være 3,0 prosent.

For et boliglån på 2 millioner kroner betyr det over 20.000 kroner mer i renteutgifter før skatt sammenliknet med dagens gjennomsnittsnivåer.

Norges Bank legger likevel til grunn at økningen i styringsrenten ikke slår fullt gjennom til bankenes boliglånsrenter.

Les også: NHO med dårlig nytt til låntakerne - spår dobbelt rentehopp til høsten

Økte marginer

Det skyldes at utlånsmarginen, det vil si forskjellen mellom boliglånsrenten og pengemarkedsrenten, har økt siden styringsrenten ble satt ned i mars i fjor.

Rentebanen om to-tre år er løftet til en styringsrente på drøyt 1,5 prosent. Det er opp om lag 0.25 prosentpoeng fra mars.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank tror foruten på renteøkning i september at Norges Bank vil øke renten ytterligere en gang i desember. I tillegg venter Jullum tre ganger i 2022, mars, juni og desember. Jullum spår spå så en renteøkning både i 2023 og 2024, hver på 0,25 prosentpoeng.

Les også: Finanstilsynet med kraftig advarsel: - Utgjør en betydelig risiko

Fem økninger

Hvis Jullum får rett, blir styringsrenten blir liggende på 1,75 prosent ved utgangen av 2024. Det er noe høyere enn det Norges Bank selv legger til grunn.

Adm. direktør Carl O. Geving.i Norges Eiendomsmeglerforbund sier i en uttalelse at en renteøkning kommer ikke overraskende på forbrukerne.

- Men i sum forventer vi en avkjøling i boligmarkedet med påfølgende svak prisutvikling gjennom høsten. Etter et år med svært sterk vekst har osloprisene allerede korrigert ned de siste tre månedene.

- Vi forventer at de skal falle noe mer og at resten av landet etter hvert følger samme mønster med moderat korreksjon, sier Geving.

Les også: Disse kommunene er boliglånsvinnerne - og tapere

Norges Bank skriver at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp etter det kraftige fallet i fjor vår. Det er fortsatt usikkerhet om det videre forløpet for pandemien, men aktiviteten i økonomien ser nå ut til å ta seg markert opp, og noe raskere enn tidligere anslått.

Prognosen for styringsrenten ligger litt høyere enn i forrige pengepolitiske rapport i mars og innebærer at renten øker gradvis fra høsten av. Den såkalte rentebanen er derfor noe høyere enn i mars.

Les også: DNB-økonomene har bestemt seg - da kommer første renteøkning

Normale nivåer

Rentekomiteen i Norges Bank la denne gangen vekt på at lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå og bidrar til å bringe inflasjonen tilbake mot målet.

Komiteen la også vekt på at boligprisene har steget markert siden i fjor vår, men merket seg at veksten har avtatt noe den siste tiden. Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en fortsatt ekspansiv pengepolitikk, altså svært lave renter.

Men, videre lettelser i smitteverntiltakene vil bidra til at forholdene i økonomien blir mer normale. Det tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten fra dagens nivå.

Usikkerhet

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets uttalte til Nettavisen Økonomi i går at de tror mest på en heving i september. Haugland mener personlig at Norges Bank kan vente til desember, gitt forsinkelsen i vaksineutrullingen med fem til ni uker.

- Men jeg tror Norges Bank peker på septembermøtet som det mest sannsynlige tidspunktet, men ikke med stor overvekt. Det reflekterer at usikkerheten er stor og da særlig knyttet til tempoet i vaksineutrulling og smitteutviklingen, sa Haugland.

Et spenningsmoment er om de nye signalene gjør utslag i rente- og valutamarkedet, Ved 8-tiden torsdag noteres kronen til drøyt 10,15 mot euro og til 8,47 mot dollar. Det var minimale utslag for kronen da beslutningen ble kjent i markedet, men torsdag ettermiddag har kronen svekket seg til henholdsvis 10,19 og 8,53.

(Gårs)dagens rentemøte er et ordinært rentemøte i Norges Bank med ny pengepolitisk rapport. Det betyr oppdaterte prognoser for utviklingen i norsk økonomi, med nye spådommer som økonomisk vekst, boligpriser, inflasjon og sysselsetting osv.

God vekst

Norges Bank venter i denne rapporten at fastlandsøkonomien i år vil vokse med 3,8 prosent, som i mars. Anslaget for neste år er tatt opp fra 3,4 prosent til 4,1 prosent. Det gjør at arbeidsledigheten neste år kan havne helt ned på 2,3 prosent, omtrent på nivåene før koronapandemien satte inn.

Boligprisene i 2021 ventes å stige med 9,2 prosent, men prognosen for neste år er lave 1 prosent. Korrigert for inflasjonen på 1,1 prosent betyr det en marginal realprisnedgang.

Årlønnsveksten i 2021 anslås til 2,8 prosent og til 2,9 prosent i 2022. Med en lav prisstigning neste år betyr det en betydelig bedring i kjøpekraften.

Kronen spås å styrke seg noe de kommende årene målt mot den importveide indeksen fra Norges 44 viktigste handelspartnere.