Representantskapet, som er kontrollorganet til Norges Bank og oljefondet, gransker ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Representantskapet møttes mandag morgen for å behandle ansettelsen.

De mener det er «uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM er avklart før ansettelsen.»


I brevet til Norges Banks hovedstyre står det at representantskapet er spesielt opptatt av følgende tre hovedmomenter:

  • Det skal være etablert sikkerhet for at Tangens personlige eierinteresser, forretningsvirksomhet og engasjementer for øvrig, ikke blir en belastning for SPU og/eller Norges Bank.
  • Skattemessige forhold i Norge og internasjonalt skal være itråd med SPUs og Norges offisielle standpunkter og politikk på området og preges av full åpenhet.
  • Ansettelsesforholdet skal være regulert av det samme rammeverket som gjelder for alle ansatte, både ledere og medarbeidere, i Norges Bank.

«Det er svært uheldig at det på den ene siden er gitt uttrykk for at Tangen skal bryte alle bånd til AKO-systemet, samtidig som fremlagt dokumentasjon fra Tangens advokatforbindelse viser at han fortsatt er hovedeier og har stemmekontroll i AKO Capital», skriver de.

De er også kritisk til vurderingene av Yngve Slyngstads tur til USA, en tur som skjedde på Tangens regning:

I strid?

«Når det gjelder spørsmålet om kostnadsdekningen for Slyngstads deltagelse på seminaret, mener representantskapet at hovedstyret av hensyn til klarhet overfor alle ansatte burde svart tydeligere på om dette var i strid med Norges Banks etiske regelverk».

Problemstillingene bør løses raskt, heter det:

«Tvil om ansettelsesforholdet, potensielle interessekonflikter og usikkerhet om skatteetiske holdninger, vil kunne innebære vedvarende utfordringer dersom disse problemstillingene ikke løses raskt og tydelig», advares det.

I et svar skriver sentralbanksjef Øystein Olsen at Norges Bank nå arbeider med ansettelsesavtalen for Nicolai Tangen og vil ta merknadene fra representantskapet med seg i dette arbeidet.

Uheldig

– Vi merker oss at representantskapet mener det er uheldig at ikke alle interessekonflikter mellom Tangens økonomi og rollen som daglig leder for NBIM var avklart før ansettelsen.

- I vårt brev av 29. april 2020 adresserer hovedstyret hvorfor konkrete løsninger som skal sikre tilstrekkelig avstand først kunne komme på plass etter at ansettelsen var offentliggjort, sier Olsen i en pressemelding.

Det pågår nå et arbeid for å sikre at det etableres nødvendig avstand mellom Statens pensjonsfond utland - Oljefondet- AKO-systemet (Tangens fond) og Nicolai Tangens personlige formue. Tangen skal ikke lenger ha kontroll over AKOs forvaltning.

Offentlig avtale

Ansettelsesavtalen vil bli offentlig etter at hovedstyret har drøftet saken 27. mai. Olsen sier at et premiss for arbeidet med avtalen er at Nicolai Tangen vil innrette seg slik det er nødvendig. Dette gjelder også om det har mulige negative skattemessige konsekvenser for ham.

Sentralbanksjefen sier de også tar representantskapets merknader til ansettelsesprosessen og håndhevelsen av bankens etiske regelverk. Norges Bank vil vurdere behovet for å klargjøre bestemmelser i bankens etiske regelverk.