Saken oppdateres.

– Politiet arbeider ikke systematisk med å planlegge og følge opp informasjonssikkerhet, og arbeidet vanskeliggjøres av kompleks organisering og fragmenterte ansvarsforhold, skriver Riksrevisjonen.

– Det er gjennomført flere tiltak for å beskytte og overvåke etatens IKT-systemer, men fortsatt er det vesentlige svakheter i systemene, skriver revisjonen videre.

Riksrevisjonen anser manglene de har funnet hos politiet som sterkt kritikkverdige, som er det nest minst alvorlige kritikknivået av totalt fire nivåer. De konkluderer med at politiet ikke har sikret kritiske IKT-systemer mot etterretning og angrep i henhold til krav i politiregisterloven.

– Politiet utfører viktige oppgaver og behandler store mengder sensitiv informasjon, noe som gjør etaten til et attraktivt mål for etterretning og angrep i det digitale rom. Dersom politiet rammes av et alvorlig dataangrep, kan dette få konsekvenser for liv og helse, politiets operative evne og personvernet. God informasjonssikkerhet er derfor en forutsetning for at politiet kan løse sine oppgaver på en effektiv og sikker måte, skriver Riksrevisjonen.

Riksrevisjonen skriver også at Utenriksdepartementet og Oljedirektoratet trenger å sikre seg bedre mot dataangrep.

Vesentlige regnskapsfeil

Riksrevisjonen har også funnet «vesentlige feil i regnskapene» til Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og Ombudsmannen for Forsvaret, går det fram av rapporten for budsjettåret 2018:

«Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har ikke beregnet merverdiavgift på avgiftspliktig salg til andre virksomheter i forsvarssektoren og har heller ikke krevd fradrag for merverdiavgift på anskaffelser, som de har rett til. En betydelig andel av FFIs salgs- og leieinntekter består av salg til andre virksomheter i sektoren, og denne omsetningen burde i hovedsak vært fakturert med utgående mva", skriver Riksrevisjonen i rapporten.

Riksrevisjonen har ikke hatt grunnlag til å fastsette hvor stort beløp manglende beregnet merverdiavgift utgjør, og kan dermed heller ikke beregne nøyaktig hvordan virksomhetens økonomiske stilling og regnskap ville fortonet seg dersom avgiften hadde vært behandlet riktig, heter det videre.

- Kritikkverdig

– Riksrevisjonen mener det er kritikkverdig at Forsvarsdepartementets føringer om merverdiavgift på sektoren medfører at de underliggende virksomhetene bryter merverdiavgiftsloven.

Forsvaret får også kritikk for mangelfull verdifastsettelse av ammunisjon på lager, til tross for at arbeidet med å estimere gjenskaffelseskostnadene ble påbegynt alt i 2016, går det fram av rapporten.

– Det er ikke dokumentert hvordan estimatet er utarbeidet, og Riksrevisjonen kan ikke vurdere om estimatet er pålitelig eller rettvisende, slår Riksrevisjonen fast.

(©NTB)