På kvinnedagen offentliggjør Statistisk sentralbyrå (SSB) for antall kvinnelige toppledere i norske bedrifter. Og den statistikken er som vanlig nedslående lesning.

Tallene for 2018 viser at det var kun 14 kvinner som ledet Norges 211 største bedrifter, de såkalte allmennaksjeselskapene (ASA). Det gir en kvinneandel på svært lave 6,6 prosent og er en nedgang på 6,7 prosent sammenliknet med 2017.

Som vi ser av grafen under, har andelen kvinnelige toppledere i ASA (grønn strek) ligget på 5-7 prosent i perioden 2004-2018. For de små aksjeselskapene er andelen svakt økende til om lag 17 prosent.


Et ASA må ha en aksjekapital på minimum 1 million kroner, et styre på minst tre medlemmer og én daglig leder. Selskapene kan søke notering på Oslo Børs.

To på topp 30

Kvinneandelen blant de største selskapene på Oslo Børs er svært lav. Nettavisen gjennomgikk for to år siden andelen kvinnelige ledere i de 30 største selskapene på Oslo Børs. Kvinneandelen var fraværende, med andre ord null.

I 2019 må vi ned til 12. plass over de mest verdifulle selskapene på Børsen for å finne en kvinne på toppen. Det er tidligere NHO-sjef Kristin Skogen Lund i Schibsted, som 1. desember i fjor overtok sjefsstillingen i mediekonsernet.

På 29. plass over de mest verdifulle børsnoterte selskapene finner vi Bank Norwegian. Forbrukslånsbanken ledes av Tine Wollebekk. 2 av 30 kvinnelige toppledere gir en kvinneandel på 6,7 prosent.

Krav: Minimum 40 prosent

Blant styremedlemmene i allmennaksjeselskaper stiftet etter 1. januar 2006, bør det helst være minimum 40 prosent kvinner. Den kvinnelige styreandelen i fjor i de største selskapene utgjorde ifølge SSB 42,5 prosent, mot 42,1 prosent i 2017.

I 2017 var det totalt 15 kvinner som ledet Norges 213 største bedrifter. Det ga en kvinneandel på 7 prosent og var en nedgang på 6,3 prosent fra 2016. Det skal sies at det var en viss nedgang fra 2016 til 2017 i antall store bedrifter totalt sett.

1 av 6

Ser vi på samtlige 226.000 aksjeselskap i 2017, utgjorde kvinneandelen 16,2 prosent, med andre ord en av seks ledere. Det var 4,2 prosent flere kvinner enn året i forveien.

SSB skriver at 71 prosent av aksjeselskapene bare har mannlige styrerepresentanter. I bygg- og anleggsbransjen mangler hele 84 prosent av selskapene kvinner i styret.

Det er flest kvinnelige styrerepresentantar innenfor omsetning og drift av fast eiendom, drøyt 24.000. Vi finner 18.000 kvinner innenfor sektoren «varehandel», spesielt i klesbutikker, dagligvarebutikker og bokhandlere.

Under 1 av 5

Nesten 105.000 kvinner av de snaue 570.000 styrerepresentantene i aksjeselskapene i 2017 var kvinner. Det utgjorde 18,4 prosent av totalen. I 2018 var andelen på nesten 19 prosent.

Statistikken til SSB gir oversikt over styrerepresentantene og de daglige lederne i allmennaksjeselskap og aksjeselskap etter kjønn, landbakgrunn, alder og utdanningsnivå. Og i tillegg gir statistikken tall for mannlige og kvinnelige styrerepresentanter.

Saken oppdateres.