Skjeggkre er blitt den nye skrekkfaktoren ved kjøp av bolig, men forskning viser at det går an å bli kvitt de små dyrene.

Skjeggkre har imidlertid nådd rettsapparatet. Det børsnoterte forsikringsselskapet Proetctor har vært involvert i en sak om skjeggkre. Dette er Protectors første lagmannsrettssak som omhandler skjeggkre, og en dom i Agder lagmannsrett ble avsagt 9. april.

Boligselgerne har hatt eierskifteforsikring hos Protector Forsikring, mens kjøperne har hatt boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS.

Små dyr

Kjøperne av boligen overtok eiendommen 27. november 2014. Kort tid etter kjøpet ble det på flere steder oppdaget små dyr i huset. Kjøperne derfor kontakt med Help for bistand, som på vegne av kjøperne reklamerte skriftlig overfor Protector.

De små dyrene ble først antatt å være det mer ufarlige sølvkre, men i mars 2016 ble avklart at det var at både sølvkre og skjeggkre på flere steder i huset

Nedre Telemark tingrett kom etter en samlet vurdering av bevisene i saken, og særlig under henvisning til opplysninger fra en takstmann, at forekomsten av skjeggkre førte til en verdireduksjon på ca. 15 prosent.

Anket saken

Men saken ble anket til Agder lagmannsrett. For at det skal være godtgjort at det foreligger en verdireduksjon, kreves etter rettspraksis mer enn vanlig sannsynlighetsovervekt.

Agder lagmannsrett legger til grunn at i denne boligen ble det gjennomført en vellykket sanering av bestanden av skjeggkre til et minimalt og akseptabelt nivå. Lagmannsretten mener kjøperne har bevisbyrden for at skjeggkre fører til en vesentlig verdireduksjon.

Venter mer

Agder lagmannsrett antar at når dyrene kommer inn i bygninger, skjer det først og fremst gjennom byggematerialer og forskjellig emballasje hvor de skjuler seg. Fra å være svært sjeldne, påvises de i stadig større utstrekning. Skjeggkre er i løpet av få år blitt mer alminnelige mange steder. Den utviklingen ventes å fortsette.

Protector skriver i en børsmelding at et sentralt tema i saken har vært hvorvidt det på grunn av skjeggkre kan kreves kompensert verdiforringelse av eiendommen. Forsikringsselskapet får i denne dommen medhold i at skjeggkre ikke gir grunnlag for reduksjon i verdiene.

Protectors har som følge av dommen endret avsetningene for skjeggkre i positiv retning. Forsikringsselskapet vil derfor realisere gevinster i første kvartal på 52 millioner kroner.