Fornebubanen har blitt en hodepine av episke proporsjoner for norske politikere.

Prosjektet som opprinnelig skulle koste 4,5 milliarder, antas nå å koste rundt 28 milliarder kroner. Og det er før man i det hele tatt har fått oppgradert T-banestasjonen den skal kobles på midt i et av Oslos aller dyreste strøk.

Denne oppgraderingen er nå skrotet av politikerne.

Les også

Gigantsprekken på Fornebu: De hadde glemt t-banestasjonene

Ruter har nå laget en ti-siders oppsummering av situasjonen, ut fra et ønske fra politikerne om å få vite om noe kan gjøres.

Rapporten fra Ruter er ti sider sammenhengende dårlige nyheter.

Må ha alle stasjoner - inkludert Majorstuen stasjon

Ruter er krystallklar på at de trenger alle de planlagte stasjonene på banen for at den skal gi mening, og at oppgradering av Majorstua stasjon er avgjørende:

«Kortversjonen av Ruters vurdering er at dersom Fornebubanen skal bygges, så bør den bygges med alle stasjoner, for å få ut god kundenytte. Majorstuen stasjon må som et minimum oppgraderes slik at man klarer å gi et tilbud med 8 avg/t til sentrum», innleder Ruter sitt brev med.

Problemet er nemlig at hvis ikke Majorstua stasjon oppgraderes, kan man maksimalt få til fire avganger på banen, for at det skal bli samfunnsøkonomisk lønnsomt. Mer om de problemene lenger ned.

Vet ikke om banen er lønnsom

Det store spørsmålet er i utgangspunktet om byggingen av banen er fornuftig:

«Tidligere gjennomførte samfunnsøkonomiske beregninger viste at for de prissatte konsekvenser var nytte og kostnader omtrent like store. Da Ruter i sin tid anbefalte T-bane til Fornebu, hadde dette sammenheng med de ikke prissatte konsekvenser. Anbefalingen ble gjort basert på et forventet kostnadsnivå langt under det vi nå snakker om», skriver Ruter.

«Når Fornebubanens kostnader nå øker, og på nytt er til vurdering, så må banen vurderes opp mot hvilken byutvikling man ønsker både langs Fornebubanen og i Oslo sentrum», påpeker de.

Ifølge Ruter håper de å ha gode beregninger vinteren 2023.

Alt 1: Ikke bygge Fornebubanen

Ruter snakker nå åpent om muligheten for å ikke bygge prosjektet, som allerede er påbegynt.

- Ved å ikke bygge Fornebubanen frigjøres midler i Oslopakke 3, som dermed kan benyttes på andre prosjekt, og med en annen måloppnåelse. Det kan også eventuelt frigjøre og sikre midler til drift og vedlikehold, skriver Ruter.

Dette er derimot ikke uproblematisk, for det er en grunn til at banen var ønsket i utgangspunktet:

- Tilbake til 2011 ble en rekke alternativer vurdert for kollektivbetjening av Fornebu. Superbuss ble vurdert som det rimeligste alternativet og investeringskostnadene ble den gangen anslått til å være ca 1/3 av kostnaden for en T-bane. Nullalternativet var ordinær buss i «ordinær trase». Busstilbudet har vært utviklet i takt med byutviklingen på Fornebu.

Og mye mer må til om ikke T-banen kommer:

- Den planlagte byutviklingen på Fornebu er omfattende. Fornebu har allerede Norges travleste busslinje til Oslo sentrum, linje 31 med 10 avg/t, dvs avganger hvert 6. minutt. I tillegg linje 81 med 6 avg/t som betjener deler av Fornebu og deler av Oslo sentrum. Over tid vil tilbudet måtte forsterkes med lengre busser med høyere kapasitet. Dette kommer i tillegg til at det øvrige busstilbudet på Fornebu også må forsterkes.

- For å få til dette må det gjøres en rekke infrastrukturinvesteringer for buss, for å kunne tilby et godtkollektivtilbud. Det må settes av mer areal til buss på Fornebu, Lysaker, Skøyen og Oslo sentrum. Dette er areal det er vanskelig å finne, da det samtidig er ønskelig å sette av mer areal til myke trafikanter og fortsatt vekst i sentrale områder av Oslo.

De påpeker at det blant annet nå planlegges en ny bussterminal på Lysaker, som tar høyde for at T-banen skal ta mye av trafikken.

Resten av T-banen er avhengig av det som skjer på Fornebu

Et annet bokstavelig talt gigantisk problem er at resten av T-banenettet er avhengig av det som nå skjer på Fornebu, primært fordi det skal bygges en stor vognhall der som skal være for hele T-banenettet.

Når sentrumstunnelen får nytt signalanlegg, er det mulig å oppgradere kapasiteten på flere av de andre T-banelinjene. Totalt er det snakk om rundt åtte nye avganger i timen.

- Utfordringen er at det må kjøpes flere tog, og nye tog vil kreve ny basekapasitet. Ny base er under bygging på Fornebu. Denne basen vil ikke være tilgjengelig hvis Fornebubanen ikke bygges. Ruter har nylig gjennomført «KVU Nye baser» med tanke på flere tog i forbindelse med ny Tbanetunnel i sentrum. Anbefalte baser er foreslått langs Grorudbanens trase, men det vil ta lang tid å få realisert en ny base hvis basen på Fornebu ikke kan benyttes.

Dermed betyr det at Fornebubanen ikke bygges, at andre deler av T-banenettet ikke kan forsterkes.

Alt 2: Bare bygge til Lysaker

Det er allerede foreslått å stoppe banen på Lysaker. Heller ikke her får man noen vognbase, i tillegg til andre utfordringer:

- I sin tid var det foreslått en automatbane mellom Fornebu og Lysaker. Dette var en bane på stylter med flere stopp, høy frekvens og korte tog. I tillegg var det en sømløs overgang til tog på Lysaker. Automatbanen var tenkt som en selvstendig bane som ikke skulle kobles til det øvrige banenettet, skriver Ruter.

- Fornebubanen er nå planlagt som en del av T-banenettet. Hvis banen skal ses som en selvstendigbanestrekning, bør det ses på mulige tilpasninger slik at man kan får de kvaliteter man da ønsker, med utgangspunkt i de investeringer man allerede har tatt for Fornebubanen. Driftskostnader ved en isolert T-banestrekning er ikke vurdert.

Men det vil ikke være så lett:

- Eksempel på kvaliteter som ønskes er høy frekvens med korte tog og en mest mulig sømløs overgang til tog på Lysaker, ellers vil et busstilbud til Lysaker og Oslo fremstå som langt mer attraktivt, og poenget med en slik baneløsning vil falle bort.

Alt 3: Bygge ut i faser

En annen mulighet er å bygge ut banen i faser. Problemet er at man allerede har startet i enden, og man vil da bygge en T-bane som ikke vil være koblet på noe annet. Det vil bli et logistisk mareritt, og gi lav nytte:

- Forslaget som er fremmet er å bygge Fornebu – Lysaker først. I en slik situasjon vil mange reisendeheller foretrekke å ta buss mellom Oslo og Fornebu, og det vil derfor i en mellomfase være ønskelig å opprettholde busstilbudet med de ulemper dette vil gi. Flertallet av de reisende fra Fornebu skal iretning Oslo. Eksempelvis må en ny bussterminal bygges ut slik at den skal kunne håndtere et sværtulikt busstilbud med og uten en ferdig Fornebubane, skriver Ruter.

- Basen på Fornebu er også tiltenkt tog som kan styrke T-banetilbudet til Vestli. Dette vanskeliggjøres imellomfasen, pga manglende forbindelse mellom basen på Fornebu og det øvrige T-banenettet

På toppen av dette vil hele byutviklingen på Fornebu havne i stor usikkerhet.

Tiltak 1: Majorstuen stasjon utsettes – dagens stasjon oppgraderes

Oppgradering av Majorstuen stasjon er ikke formelt en del av Fornebubanen, men de henger tett sammen, blant annet fordi det er her Fornebubanen skal ende.

- For å få til 8 avganger i timen til Fornebu og samtidig opprettholde tilbudet på de andre grenbanene ble det vurdert at det var nødvendig å minimum oppgradere dagens stasjon på Majorstuen. I 2015 ble det estimert at en oppgradering av stasjonen ville koste 751 mill. Det har ikke vært arbeidet videre med en oppgradert løsning etter 2015, da man har arbeidet ut fra at man skal bygge en helt ny Majorstuen stasjon, slår Ruter fast.

- Når ny stasjon nå foreslås utsatt bør man omgående starte arbeidet med å planlegge oppgradering av stasjonen for å øke kapasiteten. Staten har etter det Ruter kjenner til satt av 500 millioner til bygging av Majorstuen stasjon i NTP. Uten oppgradering av Majorstuen stasjon vil den trafikale nytten av Fornebubanen bli begrenset. Det er derfor rimelige argumenter for at staten bør bidra med disse midlene selv om Majorstuen stasjon ikke bygges ny under bakken.

Ruter mener stasjonen må oppgraderes uansett, fordi det er mange ting ved dagens stasjon som ikke er bra.

Et annet problem er at dagens stasjon er et enormt fysisk hinder som strekker seg mange hundre meter gjennom Oslo. Ny stasjon er planlagt under bakken.

- Ny stasjon planlegges plassert i sin helhet under bakken. Dette vil frigjøre et stort bærekraftigbyutviklingsområde på overflaten. Området er planlagt med kontor, bolig og sosial infrastruktur.Området er lagt inn som et byutviklingsområde i kommuneplanen. Byutviklingen ville også gitt etbetydelig grunneierbidrag til ny stasjon og mange nye kunder til T-banen, herunder også økt trafikantnytte til Fornebubanen.

- Dagens stasjon utgjør en barriere som med ny stasjon hadde forsvunnet. Ny stasjon ville gitt fleretverrforbindelser mellom Sørkedalsveien og Slemdalsveien, og mulighet til å etablere ensammenhengende blågrønn struktur s fra Skøyen til Frognerparken gjennom Majorstuområdet videre iretning både Marienlyst og Blindern og med forbindelse til marka.

Tiltak 2: Ikke bygge ut Vækerø stasjon

En av stoppene på linjen er Værerø, som i dag ikke er et veldig viktig knutepunkt. Det har derfor stått øverst på listen over kostnadskutt.

Poenget med stoppet er å føre til byutvikling som vil gjøre dette til et nytt attraktivt område.

- Når det ble planlagt en T-banestasjon på Vækerø, var dette begrunnet i en transformasjon av områdetsom vil kreve et forsterket kollektivtilbud.

Bygges ikke T-banen ut, skjer det trolig ikke noe med området.

Tiltak 3: Ikke stoppe på Skøyen

Skøyen er et viktig knutepunkt, men kan også skrotes. Det går allerede tog fra Skøyen til Lysaker.

- Skøyen er et knutepunkt med overgang mellom ulike kollektive transportmidler. På Skøyen vil detvære mulig med overgang mellom T-bane og trikk/buss/tog. Flere av disse overgangsmulighetene er det ikke tilrettelagt for på de andre stasjonene på Fornebubanen. Bygges først Fornebubanen er det viktig å beholde knutepunktstoppene, advarer Ruter.

De påpeker at det blant annet vil kunne føre til vesentlig mindre busstrafikk mellom Majorstuen og Skøyen, som i dag ikke er godt koblet sammen.

- Hvis Skøyen T-banestasjon ikke bygges må vi på den annen side forvente en vekst i antall bussbevegelser på Skøyen, skriver de.