Nederst i en tabell på side 50 i Nasjonalbudsjettet, slapp regjeringen mandag en liten bombe: I løpet av ett år har Folketrygden økt sine forpliktelser til alderspensjon med 366 milliarder kroner.

Det betyr at staten hver eneste dag får økt sine pensjonsforpliktelser med over én milliard kroner. Dette kommer i tillegg til den kraftige økningen i uføretrygd.

Samleside: Les alt om statsbudsjettet her

Mer enn hele oljefondet

Folketrygdens totale forpliktelser til alderspensjon vil ved nyttår være 9088 milliarder kroner.

- I tillegg har staten forpliktelser til uføre- og etterlattepensjoner i folketrygden og til opptjente rettigheter i Statens pensjonskasse. Ved utgangen av august 2019 utgjorde forpliktelsene i Statens pensjonskasse samlet sett om lag 910 mrd. kroner, skriver Regjeringen.

Statens totale forpliktelser utgjør nå ganske nøyaktig 10.000 milliarder kroner.

Dermed er statens forpliktelser høyere enn Oljefondets totale markedsverdi - selv om fondet de siste året har hatt en fantastisk utvikling. Oljefondets markedsverdi er økt fra 8243 til 9700 milliarder på et år, delvis grunnet svakere kronekurs som blåser opp verdien.

Utgiftene øker, inntektene skrumper

Ifølge regjeringen ligger det an til at pensjonsforpliktelsene vil fortsette å stige:

- Ser vi flere år frem, vil budsjettene i stadig større grad preges av at en eldre befolkning trekker opp utgifter til helse- og omsorgstjenester og pensjoner. Pensjonsreformen er utformet for å gi langsiktige innsparinger og økt arbeidstilbud, men den er ikke tilstrekkelig til å lukke gapet mellom statens utgifter og inntekter på lang sikt. Veksten i pensjonsutgiftene har allerede skutt fart, mens veksten i utgiftene til pleie- og omsorgstjenester for alvor ventes å tilta etter 2030, når andelen av befolkningen over 80 år tar seg markert opp, skriver regjeringen.

Varsler full brems for oljefondet

Dette vil skje samtidig som oljeformuen antas å bremse opp:

- Fondet vil ikke fortsette å vokse like raskt som det har gjort til nå, og målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien anslås fondet bare å øke moderat i årene som kommer. Om ti år vil økningen i fondet ikke lenger holde tritt med veksten i økonomien, slik at finansieringsbidraget fra fondet etter dette mest sannsynlig vil følge en nedadgående bane, skriver regjeringen i Nasjonalbudsjettet.

Regjeringen er samtidig bekymret for at oljefondet er sårbart, fordi tilførselen av friske penger er i ferd med å stoppe opp. Neste år regner regjeringen bare med å sette inn 3,9 milliarder friske penger på oljefondet.

- Med redusert tilførsel til fondet vil et varig fall i fondskapitalen kunne gjøre det nødvendig å redusere bruken av oljeinntekter, understreker de.

Oljefondsjef Yngve Slyngstad har tidligere sagt at han frykter at 40 prosent av oljefondet kan forsvinne ved en ny finanskrise.

Varsler store endringer

- Det har hele tiden vært klart at oljeinntektene ikke vil være store nok til å dekke fremtidige pensjonsforpliktelser og utgifter til helse- og omsorgstjenester etter hvert som befolkningen eldes. For å møte det økte finansieringsbehovet som følger med aldringen, kreves strukturreformer som kan øke arbeidsinnsatsen, begrense utgiftsveksten og bedre ressursutnyttelsen i offentlig sektor, skriver regjeringen.

Ifølge regjeringen har staten ganske enkelt ikke mulighet til å spare seg til de fremtide pensjonsforpliktelsene.

- Det vil heller ikke være hensiktsmessig, eller mulig, å dekke opp de økte utgiftene som følger med aldring av befolkningen, med økt statlig sparing i dag. Aldringen må først og fremst møtes med reformer som gjør offentlige velferdsordninger mer robuste overfor økt levealder, med tiltak som øker arbeidstilbudet og fremmer økt produktivitet i offentlig sektor.

Sagt på en annen måte: Når du lever lenger, må du regne med å jobbe lenger - og å være mer effektiv på jobb.