Nettavisen Økonomi skrev i januar at boligeierne kan gå på en kjempesmell hvis regjeringens forslag om ny avhendingslov vedtas. Risikoen for skjulte feil og mangler flyttes i stor grad over på boligselger.

Nå har regjeringspartienes representanter i Kommunal- og forvaltningskomiteen i all vesentlighet støttet regjeringens forslag til nye boligsalgsregler.

Kritikerne mener kjøper med forslaget bare vil stå ansvarlig for feil og mangler inntil 10.000 kroner, mot 5-6 prosent av kjøpesummen som inntil nå har vært praksis. Selger må dekke det overskytende beløpet.

Utrygge tider

Eiendom Norge og NBBL har vært sterkt kritisk til akkurat denne endringen i avhendingsloven. Kritikken går blant annet ut på mangelfull utredning og saksbehandling fra regjeringens side.

NBBL er fortsatt kritisk og mener de som skal selge bolig heretter, går utrygge tider i møte.

- Forslaget representerer ikke bare en radikal endring fordi man fjerner den avtalefriheten man alltid har hatt mellom likeverdige parter, men også fordi det er en løsning som skiller seg sterkt fra løsningene man har valgt i andre land, sier direktør for interessepolitikk og jus i NBBL, Henning Lauridsen i en pressemelding.

Motsatt effekt

NBBL mener intensjonen bak forslaget er god, at det skal bli færre tvister mellom kjøper og selger. Men de mener det er mer sannsynlig at virkningen blir det motsatte.

En senkning av terskelen for hvilke skjulte feil og mangler selger vil være ansvarlig for, vil ifølge NBBL føre til flere krav. Flere krav gir flere tvister.

Man kan derfor havne i diskusjoner om kjøperen hadde grunn til å forvente at den litt slitne boligen fra 1950 hadde mangler eller om hva det koster å utbedre dem. Landets advokater kan derfor få gode tider fremover som følge av forslaget, skal vi tro NBBL.

Og Eiendom Norge er også sterkt uenig i det som er kommet.

Ofrer egen ideologi

- Regjeringspartiene ofrer egen ideologi og politisk klokskap til fordel for politisk prestisje i innstilling til ny boliglovgivning, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en kommentar.

Dreyer sier at å fjerne anledningen til å selge en bolig som den er, er en kraftig innskrenking av avtalefriheten for norske forbrukere. Han mener dette er en svært inngripende regulering som vil få vidtrekkende konsekvenser i det norske boligmarkedet.

Avhendingsloven regulerer over 100.000 transaksjoner i det norske boligmarkedet.

- Med et så omfattende virkeområdet kan man ikke hoppe så lett over innvendingene som er kommet mot forslaget, sier Dreyer.

Støtter regjeringen

Foreningen Huseierne har vært positive til forslaget, som er ment å dempe konfliktnivået ved salg. De gleder seg over endringen.

- Vi er glade for at regjeringspartienes medlemmer i komiteen støtter lovforslaget. Regjeringspartiene har flertall i Stortinget, og vi legger til grunn at forslaget nå blir vedtatt til beste for norske forbrukere.

- For oss i Huseierne er det å sørge for best mulig dokumentasjon av boligen som skal selges den beste måten å redusere konfliktene i bolighandelen på, sier generalsekretær Morten A. Meyer i Huseierne i en pressemelding.

Ikke perfekt

I komiteens innstilling heter det kjøper kan ikke forvente at en brukt bolig skal være i perfekt stand. Det gjelder selv ikke der selgeren har unnlatt å ta «som den er»-forbehold. Kjøperen må derfor regne med at det i tiden etter overtakelsen vil avdekkes enkelte forhold som nødvendiggjør utbedringer. Det må kjøperen kalkulere inn i kjøpesummen.

Det foreslås å innføre en nedre grense for hvilke mangler kjøperen kan «besvære seg over» ved bruktboligkjøp. Konkret betyr det at kjøperen må bære den økonomiske risikoen innenfor en tallfestet egenandel.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har altså foreslått at denne egenandelen settes til 10.000 kroner i den nye avhendingsloven. Beløpet skal imidlertid kunne justeres hvis det blir nødvendig.

Beste måten

Huseierne er opptatt av at boliger heretter skal selges med best mulig dokumentasjon av boligen. Gjennom å fjerne muligheten til å selge boliger med ansvarsbegrensning - altså «som den er» - mener foreningen at selgerne må legge frem mest mulig informasjon om boligen før salg, sier Meyer.

Men innstillingen fra komiteen er delt, og komiteens flertall fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet ber regjeringen sette ned et nytt lovutvalg. Dette utvalget skal utrede endringer i avhendingsloven i sammenheng med eierseksjonsloven og borettslagsloven.

- Regjeringspartiene har flertall i Stortinget, og vi regner derfor med at de legger til grunn at forslaget nå blir vedtatt til beste for norske forbrukere, sier Meyer .

Feil inntrykk

Han mener motstanderne av forslaget har fremstilt lovforslaget som at selger nærmest får ansvar for alle feil som finnes.

- Er feilen beskrevet i salgsoppgaven eller tilstandsrapporten, vil kjøper uansett ikke ha noe krav. Videre tas det i forslaget inn en presisering om at man ved en mangelvurdering skal ta hensyn til eiendommens type, alder og synlige tilstand, sier Meyer.

Han mener at kjøpere av for eksempel gamle og slitte boliger med forslaget vil ha lavere forventninger enn når man kjøper nye boliger.

Har man for eksempel fått beskrevet at et bad er veldig gammelt og slitt, vil fuktskader neppe kunne komme som noen overraskelser på kjøperne og dermed skape et riktigere forventningsnivå hos kjøper.

Saken oppdateres.