Gå til sidens hovedinnhold

Slik blir den nye NRK-avgiften for deg

Skei Grande fjerner NRK-lisensen og øker skatten.

I går kom beskjeden om at NRK legger ned lisensavdelingen. I dag, under Landslaget for lokalavisers (LLA) landsmøte 2019 i Drammen, la kulturminister Trine Skei Grande fram mediemeldingen.

- Denne stortingsmeldinga er i ytringsfrihetens navn, sa Trine Skei Grande.

Hun beskriver at det generelt er stor tillit til media i Norge og at det i tider med "fake news" er viktig å løfte de journalistiske idealene og prinsippene i samfunnet. Mangfold av uavhengighet kan tas for gitt, sa ministeren som pekte på at illiberale krefter internasjonalt setter disse verdiene under press.

- Tillit er en ferskvare, påpekte ministeren, som understreket behovet for relevante og befolkningsrepresentative, redaktørstyrte medier.

Den største nyheten i meldingen er at NRK-lisensen forsvinner. I meldingen forklares den nye ordningen slik:

"Maksimal betaling for NRK per skattyter blir beregnet til om lag 1 700 kroner i innføringsåret. Regjeringen mener at denne løsningen vil være enkel og ubyråkratisk og ivareta sosiale hensyn ved at finansieringen av NRK blir underlagt fordelingsegenskapene i det alminnelige skattesystemet."

Dyrere for de fleste familier

I kapittel 4.1 i stortingsmeldingen skisseres hvordan den nye skatten vil gi ulike utslag avhengig av inntekt, basert på utregninger fra Finansdepartementet og skattemodellen til Statistisk sentralbyrå (LOTTE-Skatt).

Utgangspunktet er at personfradraget i inntektsskatten reduseres med 7.700 kroner. Personer med bruttoinntekt under 150.000 kroner får etter denne modellen 200 kroner mer i skatt (som svarer til NRK-skatt), mens neste trinn, opptil 200.000 i inntekt, må ut med 800 kroner.

Slik slår skatten ut i øvrige inntektsgrupper:

 • 200.000 - 250.000: 1400 kr.
 • 250.000 - 350.000: 1600 kr.
 • Over 350.000: 1700 kroner.

Den eksisterende lisensen er på 3039 kroner inklusive merverdiavgift, og betales per husstand. Den nye skatten rammer alle som betaler inntektsskatt.

For husstander med to eller flere skatteytere med lønn over 350.000 kroner utgjør den nye skatten dermed minst 3400 kroner. Ifølge SSB er det i Norge (per 2018) 1,368 milloner husstander med minst to voksne. For hver voksen som tjener mer enn 250.000 kroner brutto, blir det dermed en økning i kostnaden for NRK på snaut 200 kroner, når lisensen bortfaller.

Er bruttoinntekten over 350.000 per voksen i husstanden, blir kostnaden 3.400 kroner, eller snaut 400 kroner mer enn med den gjeldende lisensordningen. Ifølge meldingen har 1,065 millioner skatteytere en inntekt som gir maks 1400 kroner i "NRK-avgift", mens 3,3 millioner skatteytere har inntekt som gir minst 1600 kroner. Tilhører man denne gruppen og bor sammen med en annen voksen person, blir "NRK-skatten" da minst 3200 kroner.

I husstandstyper med flere enn to voksne var medianinntekten i 2018 samlet høyere enn hva som skal til for å få lavere NRK-avgift enn med lisensordningen.For landets drøyt 900.000 aleneboere (SSB-oversikt her) betyr derimot den nye ordningen at NRK blir billigere. Det gjelder drøyt en million skatteytere, ifølge Finansdepartements tall i meldingen (det kan være sammenfall mellom disse og en andel av nevnte aleneboere).


Gjelder fra nyttår

I meldingen kommer det fram at regjeringen planlegger å

 • Avvikle kringkastingsavgiften fra 1. januar 2020 og fra samme tidspunkt finansiere NRK ved bevilgning over statsbudsjettet.
 • Skape inndekning på skattesida i innføringsåret ved at personfradraget blir redusert.
 • Etablere en ordning som gir NRK kompensasjon for inngående merverdiavgift.

I klartekst betyr den nye ordningen at NRK-lisensen forsvinner, men at dette innebærer økt personskatt gjennom ved at bunnfradraget reduseres.

Om NRK sa Skei Grande:

- For meg er det veldig viktig å ha et sterkt og uavhengig NRK. Dette er en av de grunnleggende dannelsesinstitusjonene i Norge. En reklamefri allmennkringskaster må ha den rollen.

Den nye modellen betyr uavhengighet av teknologi og sosial utjevning, poengterte Skei Grande.

- Endelig fjernet

- FrP har i alle år kjempet for å fjerne NRK-lisensen. Nå slipper folk å se denne regningen igjen. NRK kommer til å finansieres ved bevilgning over statsbudsjettet og betales over skatteseddelen. Resultatet blir en mer rettferdig ordning der enslige og folk med lav inntekt betaler langt mindre. Endringen vil forenkle og redusere innkrevingskostnadene, sier finansminister Siv Jensen i en kommentar.

For personer med lave skatteutgifter er den nye ordningen spesielt gunstig, hevder hun:

- De som i dag betaler lite eller ingen skatt, for eksempel minstepensjonister får ingen økt skatt og får dermed økt kjøpekraften sin med 3039 kr. Det er jeg veldig glad for, sier Jensen.

Mediestøtte til innovasjon og gratismedier

Klassekampen, Dagavisen og Vårt land og Nationen er blant avisene som får mest pressestøtte. Det er knyttet spenning til om regjeringen vil røre denne, særlig nå som Kr.F er i regjering og det kristne organet Vårt Land kan bli berørt av eventuelle kutt.

I tillegg til NRK-lisensen har det vært størst spenning knyttet til hva Skei Grande ønsker å gjøre med mediestøtten. I meldingen er det beskrevet som et mål å "modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, sikre norsk journalistisk innhold og videreføre innovasjonsordninga for digital medieutvikling."

Momsfritak har vært et mål for mange medieaktører. Mediemangfoldsutvalget har landet på blant annet følgende tiltak:

 • Merverdiavgiftsfritaket utvides til alle nyhets- og aktualitetsmedier og salg av enkeltartikler.
 • Tidsavgrenset fritak fra arbeidsgiveravgift for nyhetsbaserte norske medieselskaper.

Produksjonstilskuddet til nyhetsmedier videreføres, men med justeringer:

 • Lokale medier får et minstetilskudd på 750.000 kroner (1.295 000.kroner for nordnorske aviser).
 • Tildskuddssatsen for nummer 2-aviser i storbyene blir erstattet av satsen for lokale nummer 2-medier. Endringen fases inn over fire år.
 • Nye tilskuddsordninger innføres for innovasjonsprosjekter (30 mill. per år), samfunnsviktig journalistikk (20 mill. kroner per år) og for nyhetsmedier som er gratis for brukerne (20 millioner kroner per år).

De politiske målene

Regjeringen lister opp disse målene for politikken i sin melding:

 • Sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet.
 • Arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter inntektene sine i markedet.
 • Vurdere å tilpasse NRK-plakaten slik at den tar hensyn til mediemangfoldet i en digital verden.
 • Holde oppe mediemangfoldet og muligheten til å ha alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud.
 • Modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, sikre norsk journalistisk innhold og videreføre innovasjonsordninga for digital medieutvikling.
 • Fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den blir mer framtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og blir enkel og ubyråkratisk. All mediestøtte skal samles i en ordning.
 • Vurdere om produksjonar der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelige under en fribrukslisens.
 • Arbeide for at internasjonale medieaktørar som opererer i Norge, må holde seg til norske konkurransevilkår.
 • Fremme en ny lov om medieansvar der kildevernet og redaktøransvaret blir vurdert.
 • Innføre fritak for merverdiavgift for elektroniske tidsskrift og sikre at ordningen tar vare på utviklinga av det digitale mediesamfunnet gjennom å legge til rette for elektroniske utgaver av trykte tidsskrift som ikke må vere heilt identiske med den trykte utgaven.
 • Håndheve prinsippet om nettnøytralitet slik at internett gir like muligheter for alle og bidrar til mediemangfold.

Kommentarer til denne saken