Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) viser en arbeidsledighet på 3,8 prosent, målt som de som søker etter arbeid. Det var i alt 106.000 arbeidssøkende i februar, ifølge de seneste AKU-tallene.

De sesongjusterte tallene frå AKU viser utviklingen i sysselsetting og arbeidsløshet. Tallet er et gjennomsnitt av de seneste tre månedene. Statistikken kommer hver måned.

Tallene for januar viste et fall i ledigheten på 4000 personer fra foregående tremånedersperiode og en ledighet på 3,9 prosent.

SSB skriver at ifølge AKU ble 2000 flere personer sysselsatte fra november til februar, hvis vi justerer for sesongvariasjoner, altså naturlige svingninger gjennom året. Det er feilmarginer her, men tallene er i tråd med en stigende trend.
Sysselsettingsprosenten er uendret fra november til februar, på 67,7 prosent.

Ledighet
Ledighet

POSITIV TREND: Arbeidsledigheten har vært fallende siden begynnelsen av 2016.


Lavere vekst

DNB ventet at AKU-ledigheten ville stige til 4,0 prosent, men at den registrerte ledigheten, som NAV måler, faller noe til 2,3 prosent. Ved utgangen av mars var denne ledigheten på 2,4 prosent.

DNB skrev i sin morgenrapport mandag at AKU-ledigheten fra SSB har vist tegn til lavere sysselsettingsvekst og en utflating av ledighetsraten de siste månedene.

Den registrerte ledigheten fra NAV har derimot vist til et videre fall i antall ledige og dermed pekt i retning av at veksten er over det normale og at kapasitetsutnyttelsen stiger.

Fremover venter DNB at sysselsettingsveksten fortsetter å stige, parallelt med at veksten holder seg noe over normalen.