Den forrige konjunkturrapporten til Statistisk sentralbyrå (SSB) kom i slutten av april og var utsatt med en måned på grunn av koronapandemien. Da var det dystre budskapet at det går mot en bråstopp for norsk økonomi, og at lønnsveksten blir lav både i år og neste år.

Men siden rapporten ble offentliggjort 24. april, er det kommet flere lyspunkter. Ekspertene er enige i at bunnen er nådd, styringsrenten er satt ned til historisk lave 0 prosent, Oslo Børs er kraftig opp, og boligmarkedet holder seg overraskende godt.

Og nå skriver SSB at norsk økonomi er i en dyp krise, men utsiktene har bedret seg de siste ukene.

- Siden våre forrige prognoser fra april har vi oppjustert veksten for 2020 med hele 1,4 prosentpoeng. Det betyr at BNP Fastlands-Norge ventes å falle med knappe 4 prosent i 2020, sier forsker Thomas von Brasch i SSB i de seneste konjunkturtendensene til byrået.

Les også: Setter ny renterekord i Norge

Alvorlig

Det ser ut til at oppgangen kan komme tidligere, men situasjonen er fremdeles alvorlig i norsk økonomi. Det skyldes lavere internasjonal etterspørsel og lav oljepris vil prege den økonomiske utviklingen i flere år framover.

SSB ser blant annet for seg en forsiktig oppgang i boligprisene i 2021. Det skyldes at i 2022 og 2023 vil aktivitetsutviklingen i norsk økonomi normaliseres. Samtidig vil rentenivået være lavt.

Boligprisene kan dermed stige med 3 prosent de kommende årene. I forrige rapport trodde SSB på en svak nedgang.

Boligprisene ventes å falle bare med 1 prosent i år, for så å stige med 1 prosent i 2021. Prisveksten i både 2022 og 2023 kan bli rundt 3 prosent. Det er altså ikke noe som tyder på at vi får et boligpriskrakk i Norge.

Les også: Dette er atomknappen i boligmarkedet

Opp 0,75 prosentpoeng

SSB spår en forsiktig renteoppgang fra 2022 og en styringsrente på 0,75 prosent når vi kommer til 2023.

Prisstigningen ventes å stabilisere seg på rundt 2 prosent fremover, målt som den underliggende prisutviklingen. Men i år ventes den totale prisstigningen å bli lave 1,3 prosent, takket være de rekordlave strømprisene.

Men det husholdningene sitter igjen med før skatt, den såkalte reallønnen, får en dårlig utvikling neste år. SSB regner med at gjennomsnittlig årslønn blir 2 prosent i både 2020 og 2021.

Mindre å rutte med

Det innebærer at reallønnen øker noe i år. Men prisstigningen tar seg opp neste år, slik at reallønnen faller i 2021, det vil si at kjøpekraften faller. I 2022 og 2023 ventes reallønnsveksten å ligge i overkant av 1 prosent.

Arbeidsledigheten har vært skyhøy under koronakrisen, ikke minst på grunn av de mange permitterte.

Fra 10. mars til 31. mars økte antall registrert arbeidsledige (helt ledige) hos NAV, som også inkluderer permitterte, fra om lag 65 000 til om lag 300 000. Antallet har deretter avtatt gradvis. 2. juni var det ifølge SSB registrert 171.400 r helt ledige. Ledigheten er på vei nedover.

– Vi venter at bedringen i arbeidsmarkedet vil fortsette den kommende tiden. Målt ved Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) ventes arbeidsledigheten å bli vel 5 prosent som årsgjennomsnitt for 2020. Deretter vil arbeidsledigheten falle gradvis til drøye 4 prosent i 2023, sier Thomas von Brasch.

Les også: Mørkt forvarsel for norsk økonomi - dette er dramatisk og alvorlig

Nok et lyspunkt

De strenge smitteverntiltakene fører til et kraftig fall i husholdningenes forbruk i år. Men etter hvert som smitteverntiltakene lettes, vil forbruket bedre seg ytterligere.

Allerede mot slutten av 2021 tror SSB at vi er tilbake på nivået før koronakrisen. Forbruket kan vokse med rundt 3 prosent i årene 2022 og 2023. Men næringslivsinvesteringene kan falle med hele 16-17 prosent i år, som er en dramatisk nedgang.

Til tross for en viss bedring de kommende årene, spås investeringsnivået å være 10 prosent lavere i 2023 enn i 2019.

Den norske kronen har vært rekordsvak, men styrket seg kraftig siden 20. mars. SSB legger til grunn uendrede valutakurser de nærmeste årene, som selvfølgelig er urealistisk, men SSB legger aldri vekt på valutaprognosene.

Stort fall, stor vekst

SSB venter at verdiskapningen i Fastlands-Norge kan falle med 3,9 prosent i år, men at den vil stige med 4,3 prosent neste år. Den registrerte arbeidsledigheten spås å ligge på 5,1 prosent ved utgangen av 2020, for så å falle til 4,5 prosent neste år.

Årslønnen stiger med rundt 2 prosent i år og neste år, men kan ifølge SSB ta seg opp til godt over 3 prosent i 2022 og 2023. Om et par år kan det bli en pen bedring i kjøpekraften, ettersom prisstigningen ventes å holde seg på rundt 2 prosent.