Statistisk sentralbyrå (SSB) har offentliggjort tall for Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) for juni.

Og AKU-tallene for juni viser altså en sesongjustert arbeidsledighet på 3,6 prosent. Det var i alt 102.000 arbeidssøkende i juni, som er et gjennomsnitt av ledigheten i de tre månedene fra mai til juli.

Økning i arbeidsstyrken

SSB skriver i en kommentar til tallene at ifølge AKU ble 4000 flere personer sysselsatt fra mars til juni, justert for de sesongvariasjoner. Dette er en økning som er innenfor feilmarginen til AKU. Juniledigheten er 3000 flere enn i mars.

Ettersom både tallet på arbeidsløse og sysselsatte har økt i perioden, betyr det at det har vært en økning i arbeidsstyrken. Dette kan eksempelvis være studenter eller andre som tidligere har gitt opp å søke arbeid, men som nå igjen tilbyr sin arbeidskraft.

Ved utgangen av mai var den sesongjusterte AKU-ledigheten på 3,4 prosent, og det var registrert 95.000 arbeidssøkende.

Les også: Ledigheten fortsatt lav - vi må ikke slutte å glede oss

Litt uenige

DNB Markets anslo at AKU-ledigheten ville stige til 3,5 prosent, mens Handelsbanken Capital Markets ventet en uendret ledighet fra mai til juni.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets skriver i morgenrapporten at AKU ikke er Norges Banks foretrukne indikator på situasjonen arbeidsmarkedet her og nå. Det skyldes at tallene svinger mye fra måned til måned.

Likevel vil en oppgang i AKU-ledigheten støtte opp under det litt svakere bildet som NAVs tall for registrert ledighet har vist i sommer.

Handelsbanken påpeker i en kommentar til tallene at hvis vi kikker litt bak tallene, viser de at sysselsettingen steg med 9000 personer i juni. Arbeidsstyrken steg derimot med hele 17.000 personer.

Ikke spesielt stramt

Banken skriver at yrkesdeltagelsen har vært noe lav i foregående måneder, men den kommer seg nå opp igjen mot mer normale nivåer. Det gjør også at ledigheten ikke faller videre, selv om jobbveksten holder seg godt oppe, men arbeidsmarkedet er ikke spesielt stramt.

De sesongjusterte AKU-tallene viser utviklingen i sysselsetting og arbeidsløshet. For å redusere usikkerheten om tallene, er de et gjennomsnitt av tre måneder. Statistikken kommer ut hver måned.

AKU-ledigheten måler de som aktivt søker etter arbeid og ikke bare den registrerte arbeidsledigheten som NAV kommer med i slutten av hver måned.