Tidligere toppbyråkrat Svein Roar Brunborg var sentral i utformingen av Energiloven som ble vedtatt i 1990. Med bakgrunn fra Miljøverndepartementet, NVE, Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet, har Brunborg ekstremt god oversikt over det norske energimarkedet og sterke synspunkter rundt måten dagens energi- og strømpolitikk utformes.

Ifølge Brunborg burde det ikke være slik at norske strømforbrukere betaler nettleie. Han mener dette i prinsippet er et brudd på de økonomiske markedsprinsippene som ligger til grunn i Energiloven og at nettleie for forbrukere rett og slett bør avskaffes.

- Markedsprinsippene i energiloven tilsier at det er ikke strømkundene som skal betale nettleien så lenge produsentene har mer nok inntekt til å dekke dette.

Husholdninger må betale for transportkostnaden

- Olje og gass som produseres på norsk sokkel belastes i likhet med kraftsektoren en grunnrente - en ekstraskatt på den «superprofitt» som bygges opp i oljeindustrien (og kraftindustrien) etter at alle kostnader ved produksjon og transport fram til markedet for gass og olje er dekket av inntektene. Men i kraftsektoren er det en viktig forskjell. Norske strømkunder må via nettleien, som nå nærmer seg 30 milliarder kroner årlig, betale en betydelig andel av transportkostnaden for strøm. Husholdningenes andel av dette er 10-15 milliarder inkludert moms og avgifter, sier Brunborg.

Han mener norske strømkunder allerede, gjennom sin betaling for strøm som skaper grunnrente, tilført samfunnet økonomiske midler som kan finansiere så godt som hele det norske kraftnettet. Inkludert også kostnaden for timesmålingen av strøm som ble innført fra 2019.

- Når vi kjøper frukt og grønnsaker på torget i byen er prisen inkludert selgerens kostnad for å få fram varene til torget. Vi betaler heller ikke selgerens kostnad for vekten som viser hvor mye vi har kjøpt, men det gjør vi når vi kjøper timesmålt strøm fra sikringsboksen.

- På høy tid at nettleien til husholdninger avskaffes

Ifølge Brunborg skulle energiloven gi likeverdige markedsforhold for produsenter og strømkunder, men han mener det ikke skjer i dagens kraftmarked.

- Norske strømkunder må altså i tillegg til strømmen betale en stor andel av transportkostnaden, noe som gir kraftprodusentene milliardgevinster. Det er på høy tid at nettleien til husholdninger avskaffes og at kraftprodusentene selv må finansiere utbyggingen av nettet. Strømkundenes subsidiering av vind- og vannkraft er også i strid med energilovens formål og må fjernes og tilbakebetales. Grunnrenten som hentes inn fra vannkraften må settes av til et fond sammen med grunnrente også fra vindkraft som styrker strømkundenes tiltak for enøk - både økonomisk og organisatorisk, sier Brunborg.

Ham medgir at i forhold til de kraftig økte strømprisene den siste tiden vil avskaffelse av nettleie neppe fjerne all ulempe for husholdningene, men være et viktig startpunkt for en grundig gjennomgang av den samlede strømpolitikk i det norske samfunnet.

- Det er positivt at Regjeringen nå utsetter NVEs nye nettleie og foretar en grundig gjennomgang av hvordan verdier og kostnader i kraftsystemet fordeles, sier han.